23
Maj

Marinchefer träffades i Köpenhamn och i Tallinn

Anmäl Av:
i Flottan, Marinen/sjö
Marinchefen Konteramiral Jens Nykvist med (från vänster)Konteramiral Lars Saunes, Konteramiral Frank Trojahn och Konteramiral Veijo Taipalus ombord på den danska fregatten Iver Huitfeldt.

Marinchefen Konteramiral Jens Nykvist med (från vänster)Konteramiral Lars Saunes, Konteramiral Frank Trojahn och Konteramiral Veijo Taipalus ombord på den danska fregatten Iver Huitfeldt.

Konteramiral Jens Nykvist har nu inlett sin tjänst som Marinchef med en veckas rundtur i närområdet. Veckan inleddes med mötet mellan de Nordiska Marincheferna i Köpenhamn för att åka vidare via bilateral samverkan med Finland i Helsingfors och sedan med deltagande vid det Europeiska Marinchefsmötet i Tallin.

Fortsätt att läsa →

16
Maj

Fleet Master Chief för U.S. Navy Europe-Africa på besök

Anmäl Av:
i Besök, Karlskrona, Marinen/sjö, Samarbete, Sjöstridsskolan

Giordano

Fleet Master Chief Steven S. Giordano är den främste företrädaren för alla sjömän och
underbefäl i U.S. Naval Forces Europe-Africa och arbetar som rådgivare till amiral Mark
Fergusson, Commander, Allied Joint Force Command Neaples. Under tre dagar i början av maj besökte han tillsammans med sinka kollegor CMDCM James och LN1 Pavoni Örlogshamnen i Karlskrona.

Vid ett besök hos U.S. Naval Forces Europe-Africa inom ramen för EURASIA Partnership
under 2015, fördes samtal om ett eventuellt besök till Sverige. Syftet skulle vara att få
möjlighet att fortsätta diskussionerna om bland annat yrkesutveckling, ledarskap, utbildning och utveckling samt ge FLTCM möjlighet att informera sig om den svenska marinen och vårt operationsområde. Dessutom ville vi gärna ge ytterligare medarbetare ur svenska flottan och amfibiekåren möjlighet att träffa och tala med honom.

Den första veckan i maj hade jag nöjet att hälsa FLTCM tillsammans med CMDCM James
och LN1 Pavoni välkomna till Sverige och Karlskrona. Vid besöket deltog även Flaggmästare Kristian Talleraas från norska marinen.

Besöket inleddes med information om svenska marinen, en tur på Marinmuseum för att
därefter genomföra ett seminarium ”Command Level Leader” med förbandsrepresentanter.

Vi gjorde även ett mycket uppskattat besök ombord på HMS Nyköping och HMS Halland,
och avslutningsvis hölls en föreläsning ”Committed sailor and motivational leader” för
kadetter ur SOU -16 och OP -14.

Det blev sammantaget tre trevliga och givande dagar med många intressanta och
öppenhjärtiga diskussioner vilket har genererat en hel del intryck, tankar och idéer för den
fortsatta utvecklingen av Försvarsmaktens flerbefälssystem. Det var ett mycket positivt besök sett ur Sjöstridsskolans och marinens perspektiv. Denna nivå av besök gör det möjligt att skapa kontakter på hög nivå inom OR systemet i U.S. Navy.

Anders Wiberg
Flottiljförvaltare, Sjöstridsskolan

Besök på Marinmuseeum; FLMCH Steven S. Giordano, Flottiljförvaltare Anders Wiberg, LN1 Pavoni, CMDCM James och Flaggmästare Kristian Talleraas

Seminarium i Trolle filmsal, ​Fleet Master Chief Steven S. Giordano

Seminarium i Trolle filmsal, ​Fleet Master Chief Steven S. Giordano

13
Maj

Svenska framgångar vid US Navy Explosive Ordnance School

Anmäl Av:
i Amröj, Fjärde sjöstridsflottiljen, Ing 2

Sedan oktober 2015 har två svenska officerare, Kapten Anders Södermyr, Ing 2 och Förvaltare Johan Reis, 44. Röjdykardivisionen genomfört utbildning i USA. Kursen är 30 veckor och ger de svenska eleverna en fördjupning i ammunitionsröjning avseende US Armed Forces röjningsmetoder, publikationer och ammunition.

– Inhämtade kunskaper kommer att underlätta vårt arbete under en eventuell insats. Den är även aktuell i Sverige eftersom vi har motsvarande ammunition själva” säger Anders Södermyr

Utbildningen genomfördes vid US Navy EOD School, Eglin Air Force Base, Florida. Trots namntillhörigheten så är det en gemensam skola för US Army, Navy, Air Force och Marine Corps. Det är stor efterfrågan på EOD personal inom US Armed Forces, för ett par år sedan påbörjades en ny klass med 25 elever var tredje dag på skolan, idag påbörjas en ny klass var femte dag. Totalt utbildas ca 1800 elever vid skolan varje år. Kursen anses som en av de mest krävande som US Department of Defence har att erbjuda. Den är inte speciellt fysisk krävande utan det är mer för teorin och dess omsättning till praktik. Kursen har ett högt studietempo, eleven har på grund av sekretess inte tillgång till studiematerial utanför skolan utan måste vara på skolområdet för att genomföra självstudier. Skolan öppnar 0530 och stänger 1600. I snitt så avskiljs ca 30 procent av eleverna på grund av bristande studieresultat. De resultat som Anders Södermyr och Johan Reis har uppnått placerar dem i topp av alla elever som har genomfört utbildningen. Som ytterligare ett bevis på utmärkt studieresultat utnämndes Anders Södermyr till ”Honor Graduate” det vill säga kursens främste elev.

Tillsammans med 15 andra elever från Sydkorea, Polen, Kanada, Finland, Nederländerna, Egypten samt Bosnien Hercegovina bildade de svenska eleverna en av fyra internationella klasser. Eleverna har olika bakgrund och erfarenhet, allt ifrån ingenjörsoldat med 4 års erfarenhet till röjdykare med 28 år i dyktjänst. Några av eleverna hade även erfarenhet av ammunitionsröjning från sina hemländer. Nederländerna genomför ca 2000 röjningar av ammunitionsfynd per år och i Egypten finns ca 20 miljoner minor utlagda.

Utbildningen för alla elever är uppdelad i olika divisioner; Demolition (grunder sprängtjänst, explosivämneslära), Tools and Methods (metoder för hanteringssäkring), Core (Publikationer), Ground (projektiler, raketer, minor), AIR (all flygburen ammunition, robotar), IED (röjning av improviserade sprängladdningar), BCMD (röjning av ammunition innehållande biologiska och kemiska stridsmedel och Underwater (röjning av sjöammunition). Ytterligare två divisioner finns, Nuclear (röjning av nukelär ammunition) samt WMD (weapons of mass destruction) men de genomförs inte av de internationella eleverna.
Utbildningen följer en röd tråd och eleverna omsätter hela tiden sina kunskaper på efterföljande divisioner. Anders Södermyr och Johan Reis har kontinuerligt utvärderat utbildningsupplägget och utbildningen.

– Pedagogik och utbildningsmetod skiljer sig ibland från det som vi har hemma. Det finns alltid anledning till reflektion om varför andra nationer gör på sitt sätt”. Dessutom finns utbildningsanordningar såsom kompletta flygplan, ammunition och sprängplatser alltid tillgängliga vilket skapar bra förutsättningar för en bra utbildningsmiljö.

Instruktörer på kursen är oftast erfarna soldater eller Non Commissioned Officers, NCO, (motsvarar våra specialistofficerare). Det fanns även civila instruktörer, dessa har tidigare varit soldater eller NCO och har pensionerats från aktiv tjänst och har därefter börjat arbeta på skolan. Det genomförs kontinuerligt uppföljning av instruktörerna för att kunna säkerställa kvalitén på utbildningen. Ett sätt att följa upp instruktörerna är att de själva prövas var tredje månad och genomför då samma prov som eleverna under översyn av en huvudinstruktör. ”Jag tycker om deras sätt att genomföra utbildning. Elever förväntas ta ett större ansvar, instruktörer finns alltid tillgängliga och den enskilde får stöd om det behövs. Klassen har även den ett ansvar för varandras utbildning.” säger Kn Södermyr.

Efter genomförd utbildning och om eleven har uppnått ett godkänt resultat (85%) så tilldelas eleven ett utbildningstecken, ”the EOD Badge”. Inom US Armed Forces så är tecknet det enda som kan bäras av samtliga vapenslag (Army, Navy, Air Force och Marine Corps) Många länder har ett likande utbildningstecken så även Sverige.
Det som alla ammunitionsröjare har gemensamt är att de bär den med stolthet

09
Maj

EUNAVFOR i Brasilien

Anmäl Av:
i EU, EU Navfor, Europa, Flottan, Internationell insats, Marinen/sjö

1

Här är en liten uppdatering från mitt arbete som ställföreträdande chef för Operation Atalanta. Förra veckan deltog jag i ett seminarium i Brasilien, för att där berätta om Operation Atalanta och hur vi fungerar som ett verktyg för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Jag hade också möten med brasilianska marinstaben och utrikesdepartementet. Syftet med dessa möten var att diskutera möjligheterna att delta med fartyg i Operation Atalanta.

EUNAVFOR består nämligen inte bara av enheter från EU-länderna. Vi har vid ett antal tillfällen haft bidrag från andra länder. Förra året deltog bland annat ett fartyg från Colombia. Andra länders deltagande är förtroendeskapande och bidrar till den maritima säkerheten i området.DSC_1125

Nu har jag drygt två månader kvar på min tjänstgöring i Northwood. Innan jag slutar här kommer jag att återkomma med hur framtiden för Operation Atalanta kan tänkas se ut.

Besök gärna oss gärna på http://eunavfor.eu/ eller twitter
(https://twitter.com/EUNAVFOR) för att följa insatsen närmare.

Jonas Wikström
Deputy Operation Commander
EUNAVFOR Somalia
Operation Atalanta

26
Apr

Övningen Joint Warrior avklarad

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Amfibieofficer, Amfibiesoldat, Marinen/sjö

Övningen Joint Warrior avklarad

En väl genomförd övning i Skottland är avslutad! För femte gången deltog enheter ur Amfibieregementet på den multinationella övningen kallad Joint Warrior. En sammansatt pluton med personal från amfibiebataljonens samtliga amfibieskyttekompanier, utgjorde en understödspluton på drygt 30 man. Enheten var det enda skjutande markförbandet vilket medförde att plutonen fick öva en hel del.

 

Det blev mycket kvalitativ övningstid för understödsplutonen. Foto: Klas Pekkari

Det blev mycket kvalitativ övningstid för understödsplutonen. Foto: Klas Pekkari

Inför övningen hade den sammansatta plutonen samövat. Foto: Klas Pekkari

Inför övningen hade den sammansatta plutonen samövat. Foto: Klas Pekkari

Understödsplutonen flögs ner med Hercules till Skottland. Foto: Klas Pekkari

Understödsplutonen flögs ner med Hercules till Skottland. Foto: Klas Pekkari

 

 

 

 

 

 

 

Den första dagen handlade mest om att komma på plats och genomföra diverse säkerhetsgenomgångar och förberedelser av pjäsplasterna inför övningen.

Redan första övningsdagen avfyrades de första granaterna med lyckat resultat.

Förbandet är mycket uppskattat av kollegor från andra nationer, de vet att personalen alltid levererar med gott resultat.

Att få öva understödet i den här typen av övningar är extremt viktigt för utvecklingen av funktionen då personalen får möjlighet att öva med egna enheter såväl som med andra nationer.  Foto: Klas Pekkari

 

 

Mj Kristina Swaan, Amf 1

 

11
Apr

Marina läroverket informerades om amfibieförbandet

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Amfibieofficer, Amfibiesoldat, Besök, Försvarsupplysning, Marinen/sjö, Officersutbildning, Rekryt, Rekrytering, Soldat, Yrkesofficer

Marina läroverket informerades om amfibieförbandet

Under en dag besökte 24 elever ur marina läroverket Amfibieregementet. Syftet med besöket var att de skulle få mer kunskap om förbandet, marinen och inte minst skulle eleverna få information om vilka yrken som finns i marinen och hur man söker sig till dem.

Sophie Mellstig och Christoffer Mansnerius berättade och visade hur stridsbåten fungerade. Foto: Kristina Swaan

Sophie Mellstig och Christoffer Mansnerius berättade och visade hur stridsbåten fungerade. Foto: Kristina Swaan

För att eleverna skulle få en så bra bild som möjligt på den korta tiden, varvades besöket med korta teoretiska genomgångar och praktiska förevisningar.

 Plutonchefen Calle Ahldén visade bland annat lätta trossfärjan. Foto: Kristina Swaan


Plutonchefen Calle Ahldén visade bland annat lätta trossfärjan. Foto: Kristina Swaan

Utbildningsledaren Matts Martling ansåg att dagen var mycket bra och informativ. Foto: Kristina Swaan

Utbildningsledaren Matts Martling ansåg att dagen var mycket bra och informativ. Foto: Kristina Swaan

Eleven Simon Gustafsson kunde tänka sig en framtid i marinen. Foto: Kristina Swaan

Eleven Simon Gustafsson kunde tänka sig en framtid i marinen. Foto: Kristina Swaan

 

 

 

 

 

 

 

Plutonchefen Calle Ahldén visade och berättade bland annat om lätta trossfärjan. Stridsbåtschefen Sophie Mellstig och stridsbåtsmekanikern Christoffer Mansnerus visade och berättade om stridsbåten som eleverna också fick provåka. Det är positivt att marina läroverket besöker förbandet för att lära sig mer. Utbildningsledaren Matts Martling berättade att eleverna är inne på sitt andra år av tre och ansåg också att det var mycket värdefullt för eleverna att få besöka förbandet. Eleven Simon Gustafsson, tyckte att besöket hade varit mycket lärorikt och han kunde mycket väl tänka sig en framtid i marinen och på Amfibieregementet.

 

Mj Kristina Swaan, Amf 1

01
Apr

HOTO i operation Atalanta

Anmäl Av:
i EU, EU Navfor, Flottan, Marinen/sjö, Somalia

The EU Naval Force, incooperation with other Counter Piracy Forces, rea...

Här kommer en uppdatering från Operation Atalanta och från mitt senaste besök i operationsområdet. Den 23 mars var jag i Djibouti för en så kallad Hand over Take over (HOTO), för styrkechefen Force Commander (FCdr) och hans stab Force Headquarters (FHQ). Då lämnade den italienske amiralen Stefano Barbieri över ansvaret till den tyske amiralen Jaan Kaack, som nu har ansvaret för genomförandet av verksamheten i operationsområdet till augusti.

Vi har nu gått in i en vädermässigt lugnare period mellan monsunperioderna. Vi har också en tid framöver en bättre tillgång på resurser. Just resurstillgången, vad vi kallar för Force Flow, är en av våra stora utmaningar. Det gäller såväl stridsfartyg som helikoptrar, övervakningsflyg, sjukvårdsresurser och stödfartyg. Men under de kommande månaderna medger resurstillgången ett antal fokuserade strandnära insatser i de kuststräckor som vi bedömer som särskilt intressanta för underrättelseinhämtning.

Besök gärna http://eunavfor.eu/ för att följa insatsen närmare.

Jonas Wikström
Deputy Operation Commander
EUNAVFOR Somalia
Operation Atalanta

16
Mar

Generalsbesök på Dynamic Move

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Multinationell, Övning

Photo Mar 10, 11 36 08 AM

Den multinationella stabsövningen Dynamic Move pågår just nu i Belgien. I övningen deltar mer än 160 personer från ett tjugotal nationer. Deltagarna övas i samtliga aspekter av sjöminröjning och bygger på ett krishanteringsscenario i Östersjön. Marintaktisk chef, Ola Truedsson, besökte övningen och vi har fått följande text från NATOS pressofficer på plats som vi publicerar i original nedan:

OOSTENDE, Belgium – Swedish Marine Brigadier General Ola Truedsson visited the participants of NATO exercise DYNAMIC MOVE 16 today in Oostende, Belgium.
“I had heard quite a lot about this exercise, all good, and thought I needed to see it myself,” said the general.
Exercise DYNAMIC MOVE is an annual Allied Maritime Command tactical-level Mine Counter Measure Command Post Exercise and is designed to train participants from NATO and national commands, including Partner Nations and Non NATO Entities.
During the visit, the general was briefed by various participant groups on their progress thus far in the exercise and shared why he thought a multinational training exercise, like DYNAMIC MOVE, was important for Sweden to participate.

“I think it’s great for a small country like Sweden to come together with other nations to exercise various scenarios so when we come into a real operation we have the same way of doing things, the same SOPs, and this exercise brings it all together,” said the general. “We can’t see a scenario in our area where we will be alone, so we can come together with our Nordic partners and challenge ourselves to learn.”
Dynamic Move 2016 will run from 07 to 19 March and has nearly 160 participants from at least 20 different nations. The exercise has been coordinated by Allied Maritime Command Northwood Headquarters and hosted by Belgium’s EGERMIN Naval Mine Warfare School.

LTJG Mikel Weigel
Public Affairs Officer, USN
NR NPASE West

 

02
Mar

Besök i operationsområdet

Anmäl Av:
i Afrika, EU, EU Navfor, Europa, Flottan, Internationell insats, Marinen/sjö, Somalia
I samtal med FC ITS Carabiniere

I samtal med FC ITS Carabiniere

Jonas Wikström är ställföreträdande chef för Operation Atalanta. Han berättar på bloggen om sitt arbete.

Förra veckan genomförde jag en sexdagars rundresa i östra Afrika. Syftet var att besöka våra enheter på plats i Djibouti, Mogadishu, Nairobi och Dar es Salam; men också att diskutera med våra samarbetspartners i området.

Även om operationen präglas av vår verksamhet till sjöss, har vi ett nätverk av stödjande enheter i land. I Djibouti finns förutom Atalantas spanska flygdetachement och gemensamma stödenhet också ett antal nationella stödenheter. Utöver dessa har vi samverkansofficerare i bland annat Mogadishu, Bahrein, Seychellerna och Nairobi.

Operation Atalanta är i högsta grad beroende av ett väl fungerande samarbete med andra organisationer och aktörer, bland annat andra stater i regionen. Därför mötte jag cheferna för Marinen och Kustbevakningen i Djibouti, men även chefen för de franska styrkorna i landet.

Under resan fick jag möjlighet att träffa ett antal svenskar, bland annat de svenska ambassörerna i Somalia och Tanzania. I Mogadishu fick jag en pratstund med några ur den svenska kontingenten i EU Training Mission (EUTM) Somalia. De gör ett fantastiskt jobb i en mycket svår miljö.

De primära uppgifterna för Operation Atalanta är att motverka piratverksamhet och skydda civil sjöfart i Adenviken och Indiska oceanen, men vi har också sekundära stödjande uppgifter kopplat till förmågeuppbyggnad. Vi har ett antal samarbetspartners, bland annat EUCAP Nestor, EUTM Somalia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och Food and Agriculture Organization of the United Nations (UN FAO). Under min rundresa genomfördes möten med dessa organisationer, för diskutera hur vi kan skapa en bättre koordinering och planering av vår verkksamhet. Vi stödjer huvudsakligen genom utbildning och träning ombord på våra fartyg till sjöss. Där har EUNAVFOR har en betydelsefull roll.

Men EUNAVFOR kan göra mer än att stödja med förmågeuppbyggnad. Närvaron av av våra fartyg och interaktionen med dignitärer på olika nivåer, så kallad Key Leader Engagement (KLE), är ett bra exempel på ”Defence Diplomacy”. Våra fartyg kan där utgöra stöd för de olika EU-delegationerna i området.

Den stora umaningen idag och i framtiden handlar mycket om att få ihop de förmågeuppbyggande initiativ och insatser som görs i och utanför Somalia. Med så många inblandade aktörer är en väl fungerande koordination en förutsättning för att vi skall uppnå önskad effekt. Där finns det utvecklingspotential. Slutmålet för våra gemensamma insatser måste vara att det finns ett fungerande system som kan tillgodose maritim säkerhet i vattnen utanför Somalia; såväl på lokal, federal och central nivå i Somalia som regionalt i området. Men det är en lång, lång väg dit.

Besök gärna http://eunavfor.eu/ för att följa insatsen närmare.

Jonas Wikström

Deputy Operation Commander

EUNAVFOR Somalia

Operation Atalanta

17
Feb

Uppmärksammat forskningssamarbete

Anmäl Av:
i Karlskrona, Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Undervattensstrid

fyraikammarhallen

Det samarbete mellan Sjöstridsskolan (SSS) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som presenterades igår har rönt en hel del intresse.

Samarbetet består i en doktorandtjänst hos BTH som bekostas av SSS. Mårten Silvanius arbetar sedan sju år som utvecklingsingenjör på FM DNC och kommer till våren att påbörja sin forskning i området undervattensoperationer.

Elementet vatten är i jämförelse med t.ex. rymden ganska outforskat. Östersjön i sig är ett utmanande hav med stora variationer i temperatur och salthalt. Det är det som lockar den blivande forskaren.
– Min forskning kommer omfatta människans och maskinens förmågor under vatten. Det kan röra sig om både kommunikation mellan människa och maskin, dataöverföring eller samarbete mellan dykare och ubåt, säger Mårten Silvanius.

Läs mer under länkarna nedan.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/undervattensteknik-forenar/

http://www.blt.se/karlskrona/nytt-samarbete-kring-undervattensteknik/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6369547