21
Jan

Marinstridsdagarna 2015 – Här och nu!

Anmäl Av:
i Finland, Flottan, Karlskrona, Marinen/sjö

Marinen här och nu – utmaningar i närområdet. Så är temat för årets Marinstridsdagar. Och ”här och nu” gäller i allra högsta grad, det slås fast av årets talare under den första gemensamma dagen.
Marinen opererar dygnet runt, 24-7, här och nu.
Omvärldsläget är mer ansträngt än på länge vilket kräver ständig uppmärksamhet och vaksamhet av våra enheter. På motsvarande sätt registreras och analyseras vårt agerande av vår omvärld vilket formar och driver säkerhetspolitiken i världen, vare sig vi tror det eller ej.

Marinchef Jan Thörnqvist och marintaktisk chef Ola Truedsson inledningstalar

Marinchef Jan Thörnqvist och marintaktisk chef Ola Truedsson inledningstalar

Marinstridsdagarnas syfte är att behandla frågor som rör den svenska marinen i såväl stort som smått. Likt de senaste åren bjöds åhörarna på ett antal mycket intressanta och kvalitativa föreläsningar den första dagen.

Marinchef Jan Thörnqvist och marintaktisk chef Ola Truedsson inledde med växelsång som bland annat innehöll en redogörelse av 2014 och en beskrivning av det marina läget den närmaste tiden framöver. Det mest musikaliska inslaget var Truedssons introduktion av dagens boktips mot slutet av dagen.

En mycket uppskattad Kjell-Albin Abrahamsson berättade med humoristisk träffsäkerhet om de enorma skillnader som finns mellan Sverige och Ryssland i bland annat geografisk storlek och folkmängd . Han gav också sin syn på vad som ligger bakom oroligheterna i Ukraina.

Kjell-Albin Abrahamsson, en av föreläsarna under Marinstridsdagarna 2015

Kjell-Albin Abrahamsson, en av föreläsarna under Marinstridsdagarna 2015

Christian Allerman, f.d marinattaché i Ryssland, berättade på ett förträffligt sätt om Rysslands marina upprustning, om utvecklingen av specialförband i Kaliningrad och ett ryskt säkerhetspolitiskt agerande i syfte att stoppa NATO:s expansion samt att säkra sitt inflytande i det egna närområdet.

På ett mycket fängslande sätt beskrevs såväl hur irländare skyddar sig mot igenkänning, liksom arbetet med bland annat Sveriges NATO-interoperabilitet i Bryssel av Karl Engelbrektson, Sveriges representant i EU:s militärkommitté.

Jan Thörnqvist och Kari Takanen, Sveriges respektive Finlands marinchefer

Jan Thörnqvist och Kari Takanen, Sveriges respektive Finlands marinchefer

Vid många tillfällen under dagen nämndes Sveriges försvarssamarbete med Finland. En god beskrivning av den finska flottan stod Finlands marinchef, Kari Takanen för.
– Med en gemensam kultur, marina förmågor som är klart jämförbara, och liknande förhållanden kring våra ländernas övningsverksamhet är ett samarbete mellan Sverige och Finland bara en win-win situation, menade Takanen.

Mingel under Marinstridsdagarna 2015

Mingel under Marinstridsdagarna 2015

21
Jan

Sverige leder EU:s sjögående styrkehögkvarter

Anmäl Av:
i EU, EU Navfor, Internationell insats, Marinen/sjö, Multinationell

Det råder inget tvivel om att EU Naval Force – Operation Atalanta har varit framgångsrikt. Sedan piratattackernas toppnoteringar med ett hundratal attacker om året under 2010 och 2011 är nu siffran närmare 0. De tidigare bidragen ME 01, 02 och 03 har haft stora framgångar med bland annat anhållna pirater, eskortering av tusentals ton förnödenheter och undsättning av en gisslantagen besättning. Under 2010 ansvarade dessutom den nuvarande marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist, för det sjögående styrkehögkvarteret (Force Headquarters, FHQ). I år deltar Sverige återigen i insatsen med bland annat Stridsbåt 90 och Helikopter 15 och denna gång kommer styrkan att baseras på nederländska örlogsfartyget HNLMS Johan de Witt.

Fortsätt att läsa →

20
Jan

Marinchefens läslista 2015

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Marinchefen har låtit sammanställa en lista med särskilt läsvärda böcker. Listan är en rekommendation, en guide och en källa till inspiration. Det finns mycket mer att läsa och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller att på något sätt ge uttryck för marinchefens eller Försvarsmaktens uppfattning.

Avsikten med listan är att stimulera till läsning och personlig reflektion. Litteratur kan ge större och djupare kunskaper, den kan förbereda inför kommande studier och den kan förhoppningsvis ge den marina debatten större bredd och djup.

I första hand har böckerna valts för att ge läsaren nya perspektiv och för att de är lätt tillgängliga. Listan har medvetet utformats för att innehålla en blandning av svenska och andra författare. Listan är indelad i fyra områden. Läs mer om,

Historia

Nelson: Britannia’s God of War
Andrew Lambert, (2004)
Vad var det som gjorde Nelson så speciell.

Blind Man’s Bluff: The Untold Story of American Submarine Espionage
Sherry Sontag and Christopher Drew (2000)
En beskrivning av USA:s underrättelseoperationer med ubåtar under det kalla kriget.

Four Weeks in May: A Captain’s Story of War at Sea.
David Hart Hart, (2008)
Den 25 maj 1982 attackeras och sänks den brittiska jagaren HMS Coventry av argentinskt flyg. Läs fartygschefens historia och upplevelser av Falklandskriget.

Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser.
Mikael Holmström, (2012)
Mångårig försvars- och säkerhetspolitisk journalist öppnar arkiven och ger läsaren en inblick i förhällanden som många inte varit medvetna om.

Omöjlig ubåt– stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet.
Nils-Ove Jansson, (2014)
En ubåtsjägares perspektiv på händelser längs svensk kust och i svenska farvatten. Ett stycke samtidshistoria som kan ge både äldre och yngre medarbetare en annan syn på främmande undervattensverksamhet.

Strategi och taktik

Fleet tactics and Coastal combat
Wayne P. Hughes, (2000)
En beskrivning av hur sjöstyrkor slåss och vinner.

Theorist of Maritime Strategy, Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and naval Thought
J.J.Widen (2012)
En allmän och lovordad överblick över sjömaktstänkande. Corbetts tänkande i förhållande till andra sjömaktstänkare.

Amphibious Assault: Manoeuvre from the Sea
Tristan Lovering (ed.) (2007)
En bred beskrivning av inte mindre än 37 amfibieoperationer. Rikt illustrearad.

Nutida operationer

Pirate Alley: Commanding TF 151 Off Somalia
Terry McKnight, Hirsh, Michael (2012)
Nära nog alla aspekter på marina operationer i eller nära Somaliska farvatten.

Anti Access Warfare: Countering A2/AD Strategies
Sam J. Tangredi, (2013)
Tillträdesförsvar och kontrollbestridande försvar är delar i ett tröskelförsvar.

Ledarskap och människor

Turn the Ship Around!: A True Story of Turning Followers into Leaders.
L. David Marquet Steven R. Covey (2013)
Fartygschefens erfarenheter av ledarskapet ombord. Hur tar man ett fartyg och dess besättning från lägsta till högsta skattning?

The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference.
Malcolm Gladwell, (2002)
Hur kan små saker förändra stora händelser? Kan en liten grupp människor ändra den större gruppens beteende?

Thinking, fast and slow.
Daniel Kahneman (2013)
Nobelpristagaren i ekonomi 2002 ger läsaren en inblick i hur vi människor tänker och agerar. Varför gör vi de val vi gör? Boken kan förändra din syn på beslut och risktagning.

Command at Sea: Naval Command and Control since the Sixteenth Century
Palmer, Michael (2005)
I vilken utsträckning är ledarskapet i den marina världen annorlunda?

  • Framtida krigföring

Cyber Security and Cyber Warfare: What Everyone Needs to Know
PW. Singer, Allan Friedman (2014)
Nära nog allting är idag i ett eller annat avseende beroende av Internet. Boken ger en insiktsfull inblick i det vi alla borde känna till redan i dag.

Wired for War
P. W. Singer (2009)
En insiktsfull och underhållande introduktion till de möjligheter och utmaningar som kan komma att möta framtidens krigföring.

 

14
Jan

Krypterat samband mellan svensk och finländsk marin ledningscentral

Anmäl Av:
i Finland, Försvarsministern, Högkvarteret, Östersjön, Samband, Stockholm
Ola Truedsson i samtal med sin finska kollega.

Ola Truedsson i samtal med sin finska kollega.

I den nyss avslutade rikskonferensen Folk och försvar betonade såväl Finlands försvarsminister Carl Haglund som Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist betydelsen av ett nära samarbete. En del är att etablera ett säkert, krypterat, samband mellan de båda länderna. På den marina sidan ligger samarbetet långt fram.

I måndags, den 12 jan kl.14.35 genomfördes det första krypterade samtalet mellan Sverige och Finland marina ledningscentraler. I och med det säkra sambandet öppnas möjligheter upp för utbyte av sekretessbelagd information om verksamheten på Östersjön.

Marintaktisk chef, Ola Truedsson samtalade med Stabschefen för Navy Command Finland och båda var nöjda med att denna förmåga nu är permanent etablerad.

12
Dec

Marinchefens julbrev den 12 december 2014

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Fjärde sjöstridsflottiljen, Flottan, Första ubåtsflottiljen, Marinbasen, Marinen/sjö, Östersjön, Tredje sjöstridsflottiljen
Taggar: , , , ,

Det har gått ungefär ett halvår sedan jag senast tog tillfället att på detta sätt vända mig till er. Jag förutspådde då i mitt sommarbrev ”en höst full med intressant och viktig verksamhet”, vilket utan tvekan besannats. Det har i marina sammanhang varit ett mycket intensivt och händelserikt halvår med en utveckling i närområdet som varit svår att förutse. Vårt hav har återigen kommit i säkerhetspolitiskt fokus och kan på intet sätt sägas vara ”en fredad bakgård”. Vi ser i vårt dagliga arbete i marinen…  Fortsätt att läsa →

28
Nov

Tvådagarsseminarium kring temat marinens inre strid

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Utbildning

Inrestrid framsida

I veckan arrangerades ett tvådagars seminarium med föreläsare och utställare för och med marinens sjögående enheter, skolor och centra. Syftet var att tillgodose materiel – och taktikutveckling för sakkunniga inom stridsstödsområde Skydds- och stridstjänst.

Sjöstridsskolans Funktionsenhet Skydd i samverkan med Sjösäkerhetsskolan har planerat och genomfört årets ”Marinens Inre Strid Seminarium”. Denna gång i Karlskrona. Drygt 60 personer har deltagit under dagarna, allt från chefer till sjömän. Områden som diskuterades var brandskydd, skrovskadeskydd, CBRN, Marin Överlevnad samt stridssjukvård.

Johan Söderqvist är en av deltagarna i projektgruppen som jobbat med seminariet sedan i våras.

– Det är av flera anledningar som vi bjuder in till det här arrangemanget. Dels lär vi av varandra i och med seminarierna och de efterföljande fråge- och diskussionstillfällena, och dels fångar vi upp och kan diskutera idéer och nyheter. Men framförallt får vi ett tillfälle att knyta nya kontakter inom branschen, säger Johan.

Seminariedeltagarna kom främst från marinen i Sverige, men även kollegor från Norge och Danmark var på plats. Kustbevakningen, Räddningstjänsten och FMV fanns också representerade samt ett tiotal utställare som presenterade sina produkter såsom skyddsutrustning, verktyg, slangar och kläder. Det är viktigt med samverkan mellan individer som arbetar med metodutveckling, beslutar om inköp, beställer materiel och användare av den inköpta materielen.

– Vi har lagt in både seminarier med brett innehåll kring till exempel metodik och taktik, och tillfällen för mer nischade gruppdiskussioner för att kunna gå in på ämnesdetaljer, berättar Johan Söderkvist om seminariet.

Redan nu är planeringen igång för nästa års Seminarium som då kommer att genomföras i Stockholm.

24
Nov

Kockums jubiléumsfond

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Ubåt, Undervattensstrid

IMG_0489

Idag genomfördes utdelning av belöningar ur Kockums jubileumsfond för undervattensteknik till särskilt förtjänta pristagare. Utdelningen gjordes av Marinchef Jan Thörnqvist och Ann-Cristin Adolfsson, Verkställande Direktör Saab Kockums AB

Civilingenjör Bengt Lundin tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för hans arbete inom signaturområdet för ubåtssystemet.
Ett teknikområde som varje ubåtsnation med rang måste behärska och signaturanpassa är propulsortekniken. Det är ett mycket komplicerat teknikområde där signaturen är av stor betydelse och utslagsgivande beroende på vilken design som väljs och utformas för propulsorn.

Löjtnant Daniel Hakkarainen har varit C N9 och ansvarig för förbandets informations- och rekryteringsarbete i snart ett års tid. Hakkarainen har under denna tid uppvisat intresse, engagemang och arbetskapacitet som vida överstiger vad som normalt kan krävas av en sektionschef i allmänhet och en så ung sådan i synnerhet.

Civilingenjör Daniel Nilsson tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för hans mycket framgångsrika engagemang inom Stirlingsystemet. Daniel Nilsson har mycket grundläggande kunskaper i ämnesområdet Stirling, därutöver har Daniel ett positivt sätt gentemot sina arbetskamrater. Detta har tillsammans på ett föredömligt sätt bidragit till dagens och den framtida utvecklingen av Stirlingsystemet.

Civilingenjör Lars Rönnquist tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för
hans genuina engagemang som under lång tid och på många olika sätt bidragit till
att den svenska ubåtsindustriella förmågan vidmakthållits och utvecklats.

Doktor Tim Fristedt tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för hans
forskning har påvisat att nya sensorsystem kan ge en avgörande förmågehöjning
för svenska ubåtar.

Örlogskapten Tommy Lekenmyr tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för
han har under lång tid målmedvetet arbetat för en utveckling och kvalitetshöjning
av den marina signaturmätningsförmågan inom Försvarsmakten.

Stort grattis till samtliga pristagare!

Jan Thörnqvist
Marinchef

12
Nov

Marinens höstövning

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Övning
Andra amfibiebataljonen förflyttar sig med både stridsbåtar, svävare, lätta trossfärjor och annat under övningen

Andra amfibiebataljonen förflyttar sig med både stridsbåtar, svävare, lätta trossfärjor och annat under övningen

Svävaren används för bland annat trupptransporter under övningen

Svävaren används för bland annat trupptransporter under övningen

Ledningen på alla nivåer övas

Ledningen på alla nivåer övas

 

 

 

 

 

 

 

 

Den marina höstövningen har nu pågått i några dygn, för Amfibieregementets del inleddes den redan i lördags (8/11). Förbandet startade övningen med en mobiliseringsdel där tidvist tjänstgörander soldater (GSS/T) hade kallats in för att tjänstgöra på 203:e amfibieskyttekompaniet. Efter en väl genomförd mobiliseringsövning anslöt resterande delar av förbandet under måndagen.

Övningen är av tillämpad karaktär så de övade förbanden vet inte i förväg vad som kommer att hända och i vilka områden. Förbandet får uppgifter inom ramen för deras förmågor, sedan är det upp till cheferna att fatta rätt beslut. Ett av syftena med den här typen av övning, är just att öva ledningen på olika nivåer.

Kristina Swaan, Amf 1

05
Nov

Förmågan till undervattenstrid

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Marinen/sjö, Stockholm, Undervattensstrid
Minsprängning i skärgården

Minsprängning i skärgården

Skarpa minsprängningar skapar förtroende för minvapnet

Skarpa minsprängningar skapar förtroende för minvapnet

Plutonchefen kapten Christoffer Blohm, svarade på medias frågor

Plutonchefen kapten Christoffer Blohm, svarade på medias frågor

En kvalificerad snabbrörlig enhet med huvuduppgiften att bedriva fast och rörlig spaning på och under ytan, det handlar självklart om sensorpluton tillhörande 17:e bevakningsbåtkompaniet. I dag sköt de två skarpa sjöminor i Stockholms södra skärgård. Syfte med sprängningen var flera, dels var det att den egna personalen som nu har avslutat sin utbildning, skall ha förtroende för minvapnet och förstå dess verkan. Ett annat syfte är att bibehålla den unika förmågan till undervattensstrid.

Kristina Swaan, Amf 1

31
Okt

Projekt DykSMART

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Dyktester i projekt Dyksmart

Dykare från yrkesdykarskolan i Göteborg på väg ner i vattnet.

I veckan genomfördes ett antal provdyk inom ramen för projekt dykSMART i Karlskrona. DykSMART är ett samarbete mellan bland annat Försvarsmakten, räddningstjänsten och Kustbevakningen som syftar till att stärka Sveriges beredskap inom dykeriförmågan.

provdyk2_okt_14

Under tre år kommer projektets deltagare bland annat jobba fram ett nationellt regelverk för hur Sveriges dykresurser bör användas vid en eventuell kris och även utveckla en databas med dyk-kompetens och utrustning tillgänglig för landets larmcentraler. Ambitionen på längre sikt är att utveckla samarbete med östersjöländerna.
Vid övningstillfället i veckan hos Sjöstridsskolans enhet Dykeri och navalmedicinskt centrum var uppdraget för några dykarlag att ta sig in i en sjunken fiskebåt för att söka efter två saknade fiskare. För det ändamålet hade två containrar sänkts ner på fyra meters djup några meter ut i vattnet.

Dykarna tog sig först igenom i en tom container, för att därefter fortsätta in i nästa som var fylld med bråte och där sikten var mycket dålig. Syftet var att låta dykare från olika organisationer utföra dyk enligt sina respektive rutiner och därefter diskutera bland annat val av utrustning, säkerhetsanpassningar och kommunikation mellan dykare och personal på land.

DykSMART finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och består av nio organisationer och myndigheter i Sverige som på olika sätt har dykning i sin verksamhet. Dyk SMART står för Dykeri- Statens MAritima Resurser i uTveckling.