12
Dec

Marinchefens julbrev den 12 december 2014

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Fjärde sjöstridsflottiljen, Flottan, Första ubåtsflottiljen, Marinbasen, Marinen/sjö, Östersjön, Tredje sjöstridsflottiljen
Taggar: , , , ,

Det har gått ungefär ett halvår sedan jag senast tog tillfället att på detta sätt vända mig till er. Jag förutspådde då i mitt sommarbrev ”en höst full med intressant och viktig verksamhet”, vilket utan tvekan besannats. Det har i marina sammanhang varit ett mycket intensivt och händelserikt halvår med en utveckling i närområdet som varit svår att förutse. Vårt hav har återigen kommit i säkerhetspolitiskt fokus och kan på intet sätt sägas vara ”en fredad bakgård”. Vi ser i vårt dagliga arbete i marinen…  Fortsätt att läsa →

28
Nov

Tvådagarsseminarium kring temat marinens inre strid

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Sjöstridsskolan, Utbildning

Inrestrid framsida

I veckan arrangerades ett tvådagars seminarium med föreläsare och utställare för och med marinens sjögående enheter, skolor och centra. Syftet var att tillgodose materiel – och taktikutveckling för sakkunniga inom stridsstödsområde Skydds- och stridstjänst.

Sjöstridsskolans Funktionsenhet Skydd i samverkan med Sjösäkerhetsskolan har planerat och genomfört årets ”Marinens Inre Strid Seminarium”. Denna gång i Karlskrona. Drygt 60 personer har deltagit under dagarna, allt från chefer till sjömän. Områden som diskuterades var brandskydd, skrovskadeskydd, CBRN, Marin Överlevnad samt stridssjukvård.

Johan Söderqvist är en av deltagarna i projektgruppen som jobbat med seminariet sedan i våras.

– Det är av flera anledningar som vi bjuder in till det här arrangemanget. Dels lär vi av varandra i och med seminarierna och de efterföljande fråge- och diskussionstillfällena, och dels fångar vi upp och kan diskutera idéer och nyheter. Men framförallt får vi ett tillfälle att knyta nya kontakter inom branschen, säger Johan.

Seminariedeltagarna kom främst från marinen i Sverige, men även kollegor från Norge och Danmark var på plats. Kustbevakningen, Räddningstjänsten och FMV fanns också representerade samt ett tiotal utställare som presenterade sina produkter såsom skyddsutrustning, verktyg, slangar och kläder. Det är viktigt med samverkan mellan individer som arbetar med metodutveckling, beslutar om inköp, beställer materiel och användare av den inköpta materielen.

– Vi har lagt in både seminarier med brett innehåll kring till exempel metodik och taktik, och tillfällen för mer nischade gruppdiskussioner för att kunna gå in på ämnesdetaljer, berättar Johan Söderkvist om seminariet.

Redan nu är planeringen igång för nästa års Seminarium som då kommer att genomföras i Stockholm.

24
Nov

Kockums jubiléumsfond

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Ubåt, Undervattensstrid

IMG_0489

Idag genomfördes utdelning av belöningar ur Kockums jubileumsfond för undervattensteknik till särskilt förtjänta pristagare. Utdelningen gjordes av Marinchef Jan Thörnqvist och Ann-Cristin Adolfsson, Verkställande Direktör Saab Kockums AB

Civilingenjör Bengt Lundin tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för hans arbete inom signaturområdet för ubåtssystemet.
Ett teknikområde som varje ubåtsnation med rang måste behärska och signaturanpassa är propulsortekniken. Det är ett mycket komplicerat teknikområde där signaturen är av stor betydelse och utslagsgivande beroende på vilken design som väljs och utformas för propulsorn.

Löjtnant Daniel Hakkarainen har varit C N9 och ansvarig för förbandets informations- och rekryteringsarbete i snart ett års tid. Hakkarainen har under denna tid uppvisat intresse, engagemang och arbetskapacitet som vida överstiger vad som normalt kan krävas av en sektionschef i allmänhet och en så ung sådan i synnerhet.

Civilingenjör Daniel Nilsson tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för hans mycket framgångsrika engagemang inom Stirlingsystemet. Daniel Nilsson har mycket grundläggande kunskaper i ämnesområdet Stirling, därutöver har Daniel ett positivt sätt gentemot sina arbetskamrater. Detta har tillsammans på ett föredömligt sätt bidragit till dagens och den framtida utvecklingen av Stirlingsystemet.

Civilingenjör Lars Rönnquist tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för
hans genuina engagemang som under lång tid och på många olika sätt bidragit till
att den svenska ubåtsindustriella förmågan vidmakthållits och utvecklats.

Doktor Tim Fristedt tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för hans
forskning har påvisat att nya sensorsystem kan ge en avgörande förmågehöjning
för svenska ubåtar.

Örlogskapten Tommy Lekenmyr tilldelas belöning ur Kockums Jubileumsfond för
han har under lång tid målmedvetet arbetat för en utveckling och kvalitetshöjning
av den marina signaturmätningsförmågan inom Försvarsmakten.

Stort grattis till samtliga pristagare!

Jan Thörnqvist
Marinchef

12
Nov

Marinens höstövning

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Övning
Andra amfibiebataljonen förflyttar sig med både stridsbåtar, svävare, lätta trossfärjor och annat under övningen

Andra amfibiebataljonen förflyttar sig med både stridsbåtar, svävare, lätta trossfärjor och annat under övningen

Svävaren används för bland annat trupptransporter under övningen

Svävaren används för bland annat trupptransporter under övningen

Ledningen på alla nivåer övas

Ledningen på alla nivåer övas

 

 

 

 

 

 

 

 

Den marina höstövningen har nu pågått i några dygn, för Amfibieregementets del inleddes den redan i lördags (8/11). Förbandet startade övningen med en mobiliseringsdel där tidvist tjänstgörander soldater (GSS/T) hade kallats in för att tjänstgöra på 203:e amfibieskyttekompaniet. Efter en väl genomförd mobiliseringsövning anslöt resterande delar av förbandet under måndagen.

Övningen är av tillämpad karaktär så de övade förbanden vet inte i förväg vad som kommer att hända och i vilka områden. Förbandet får uppgifter inom ramen för deras förmågor, sedan är det upp till cheferna att fatta rätt beslut. Ett av syftena med den här typen av övning, är just att öva ledningen på olika nivåer.

Kristina Swaan, Amf 1

05
Nov

Förmågan till undervattenstrid

Anmäl Av:
i Amf 1, Amfibie, Marinen/sjö, Stockholm, Undervattensstrid
Minsprängning i skärgården

Minsprängning i skärgården

Skarpa minsprängningar skapar förtroende för minvapnet

Skarpa minsprängningar skapar förtroende för minvapnet

Plutonchefen kapten Christoffer Blohm, svarade på medias frågor

Plutonchefen kapten Christoffer Blohm, svarade på medias frågor

En kvalificerad snabbrörlig enhet med huvuduppgiften att bedriva fast och rörlig spaning på och under ytan, det handlar självklart om sensorpluton tillhörande 17:e bevakningsbåtkompaniet. I dag sköt de två skarpa sjöminor i Stockholms södra skärgård. Syfte med sprängningen var flera, dels var det att den egna personalen som nu har avslutat sin utbildning, skall ha förtroende för minvapnet och förstå dess verkan. Ett annat syfte är att bibehålla den unika förmågan till undervattensstrid.

Kristina Swaan, Amf 1

31
Okt

Projekt DykSMART

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Dyktester i projekt Dyksmart

Dykare från yrkesdykarskolan i Göteborg på väg ner i vattnet.

I veckan genomfördes ett antal provdyk inom ramen för projekt dykSMART i Karlskrona. DykSMART är ett samarbete mellan bland annat Försvarsmakten, räddningstjänsten och Kustbevakningen som syftar till att stärka Sveriges beredskap inom dykeriförmågan.

provdyk2_okt_14

Under tre år kommer projektets deltagare bland annat jobba fram ett nationellt regelverk för hur Sveriges dykresurser bör användas vid en eventuell kris och även utveckla en databas med dyk-kompetens och utrustning tillgänglig för landets larmcentraler. Ambitionen på längre sikt är att utveckla samarbete med östersjöländerna.
Vid övningstillfället i veckan hos Sjöstridsskolans enhet Dykeri och navalmedicinskt centrum var uppdraget för några dykarlag att ta sig in i en sjunken fiskebåt för att söka efter två saknade fiskare. För det ändamålet hade två containrar sänkts ner på fyra meters djup några meter ut i vattnet.

Dykarna tog sig först igenom i en tom container, för att därefter fortsätta in i nästa som var fylld med bråte och där sikten var mycket dålig. Syftet var att låta dykare från olika organisationer utföra dyk enligt sina respektive rutiner och därefter diskutera bland annat val av utrustning, säkerhetsanpassningar och kommunikation mellan dykare och personal på land.

DykSMART finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och består av nio organisationer och myndigheter i Sverige som på olika sätt har dykning i sin verksamhet. Dyk SMART står för Dykeri- Statens MAritima Resurser i uTveckling.

23
Okt

Nya efterlängtade skeppstekniker till flottan

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Den svenska marinen har fått mycket uppmärksamhet i media den senaste veckan i och med identifiering av främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Men oavsett det så pågår i mångt och mycket den ordinarie verksamheten som vanligt.

Två blivande maskinister under sitt examensdygn

Två blivande maskinister under sitt examensdygn

I dagarna har ett antal nyutbildnade soldater och sjömän intagit sina nya arbetsplatser, bland annat femton maskinare,ombord på flottans fartyg.

Läs hela artikeln om utbildningen på www.forsvarsmakten.se

HMS Thor

Pansarskeppet HMS Thor har fått ge namn åt lokalen där stora delar av utbildningen till skeppstekniker hålls.

 

09
Okt

Marintaktiska stabens fältövning 2014 i hamn

Anmäl Av:
i Marinen/sjö, Övning, Utbildning, Yrkesofficer

Under torsdagen avslutades den marina fältövning som genomförts på Marinbasen i Karlskrona sedan i måndags.

Carlskrona och helikopter 15 i samövning under ett av momenten.

HMS Carlskrona och helikopter 15 i samövning

Sextiotalet chefer och stabsofficerare från huvudsakligen marinen, men även övriga Försvarsmakten som bland annat flygvapnet och armén, genomförde ett antal moment för att se över koordinering och samordning mellan stridsområden och grundläggande förmågor som till exempel skydd och ledning. ”Marintaktisk chefs fältövning 2014” som är en nationell svensk stabsövning, ingår i en serie återkommande fältövningar som syftar till att utveckla försvarsplanering och identifiera utvecklingsbehov. Under ledning av Marintaktisk chef brigadgeneral Ola Truedsson diskuterades bland annat insatser och gränsdragningar i olika marina miljöer.

–   Övningen har varit mycket bra och är en viktig del för att öka både tillgänglighet och användbarhet av främst de marina förbanden men även hur de marina förbanden samarbetar med övriga förband i Försvarsmakten, säger brigadgeneral Ola Truedsson.

Mj Max Hasselblatt

28
Sep

Estoniakatastrofens omkomna hedrades av HMS Stockholms besättning

Anmäl Av:
i Ceremoni, Fartyg/båt, Flottan, Korvett, Marinen/sjö, Östersjön, Tredje sjöstridsflottiljen
Kransen fälls

Kransen fälls

För 20 år sedan den 28 september 1994 inträffade den värsta fartygskatastrofen i nordiska farvatten under modern tid då passagerarfartyget M/S Estonia förliste och sjönk i Östersjöns vatten. Korvetten HMS Stockholm som genomför verksamhet i Östersjön stannade till en kort stund för en minnesceremoni.

Under resan från Tallin till Stockholm möttes Estonia av ett betydligt svårare väder än vad som framgick av prognoserna. När M/S Estonia nådde Finska Vikens mynning var våghöjden ca 6-7 meter.

Strax efter klockan ett på natten brast bogvisirets låsanordningar på grund av den grova sjön. När bogvisiret föll och tog med sig den främre lastrampen lämnades fartyget helt öppen för havet och stora mängder vatten strömmade in på bildäck. Fartyget kantrade och förloppet gick mycket snabbt.

Nödanropet sändes klockan 01.22. Drygt sju minuter efter det första nödanropet försvann all radiotrafik med M/S Estonia. Fartyget sjönk helt klockan 01.48

Ombord på M/S Estonia fanns totalt 989 personer. 852 av dessa omkom i samband med förlisningen varav 501 var svenskar.

Endast 137 personer överlevde katastrofen.

Många av de överlevande räddades av Marinens och Flygvapnets helikoptrar. Ytbärgarna på dessa helikoptrar genomförde under omänskliga förhållanden en enorm hjälteinsats med risk för sitt eget liv.

Med anledning av att det i dag är 20 år sedan M/S Estonia förliste så höll HMS Stockholm med besättning klockan 10.00 en kransnedläggningscermoni till sjöss för att hedra minnet av de 852 personer som omkom den mörka, kalla och stormiga natten den 28 september 1994.

Även om det blåste hårt under dagen så var vädret till sjöss inte närmelsevis så svårt som under katastrofnatten. Morgonen präglades av dis och en grå himmel, men precis när cermonin skulle inledas så sprack himlen upp och solens strålar trängde igenom. Det kändes onekligen som att det fanns en mening med himlen skulle spricka upp just där och då.

Cermonin inleddes med ringning i skeppsklockan under fem minuter varvid besättningen ställde upp på backen och gudstjänsttecknet hissades. Undertecknad höll ett kort tal till minnet av de omkomna, och för att hedra dess anhöriga samt de som deltog i räddningsinsatsen. Därefter relingsmannade besättningen och kransen fälldes i havet efter uttalandet av följande ord.

”Vi fäller denna krans för att hedra offren från M/S Estonias förlisning samt dess anhöriga och vi hyllar minnet av dem som här förlorade livet med en tyst minut”

Efter den tysta minuten spelade fartygets kock Josefin Höjrup ett mycket stämningsfullt musikstycke på trumpet och jag tror det var många av oss som hade svårt att hålla tårarna tillbaka när vi stod där och blickade ut över havet och tänkte på hur situationen till sjöss måste ha varit under katastrofnatten för 20 år sedan.

Efter den stämningsfulla cermonin återupptog HMS Stockholm ordinarie verksamhet till sjöss.

/ Örlkn Niklas Wiklund, Fartygschef HMS Stockholm

28
Sep

Örlkn Niklas Wiklund medaljeras av Kungliga Örlogsmannasällskapet

Anmäl Av:
i Amfibie, Flottan, Försvarsdebatt, Marinen/sjö, Press och media, Tredje sjöstridsflottiljen

Örlogskapten Niklas Wiklund, Tredje Sjöstridsflottiljen, kommer av Kungliga Örlogsmannasällskapet att tilldelats akademiens främsta utmärkelse, en guldmedalj, för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde. Som ni alla vet har Niklas Wiklund under flera år initierat och kunnigt engagerat sig i försvarsdebatten under pseudonymen ”Skipper”, vilket jag tidigare kommenterat här på Marinbloggen.

Jag vill härmed gratulera Niklas Wiklund till utmärkelsen. Ett grattis jag vet att många fler kamrater och kollegor i marinen och övriga Försvarsmakten också instämmer i.

Jan Thörnqvist
Marinchef