29
Nov

Armétaktisk chefs taktikdagar vid 2.brigaden i Skövde

Anmäl Av:
i Armén/mark, P 4, Skövde
Taggar:
Chefen för Logistikskolan presenterar delar av sin verksamhet för deltagarna i taktikdagarna

Chefen för Logistikskolan presenterar delar av sin verksamhet för deltagarna i taktikdagarna. Foto Anders Ekroth

Torsdag och fredag v 545 samlade armétaktisk chef arméns krigsförbandschefer samt inbjudna chefer för logistik- och ledningsförband till taktikdagar i Skövde. 2.brigaden hade fått uppgiften att planera och genomföra taktikdagarna och fokus låg på logistik. Markstridsskolan och Logistikskolan vid Trängregementet stödde 2.brigaden i genomförandet av taktikdagarna.

Logistik är det som möjliggör genomförandet av markoperationer och det är därför en självklarhet att även våra krigsförbandschefer behöver vara väl insatta i ämnet. Under dagarna deltog armétaktisk chef, representanter för armétaktisk stab, brigadcheferna, brigadstabsmedlemmar, bataljonschefer och chefer för fristående kompanier.

Under taktikdagarna presenterades aktuellt läge vid ett trosskompani vid P 4 för att ge en bild av vad som disponeras här och nu men vi fick också en bild av hur logistikbataljonen, sjukvårdsförstärkningskompani samt teknisk bataljon kommer att utvecklas.

Huvudnumret under taktikdagarna var ett spel som genomfördes med stöd av Markstridsskolan. Spelet gav en bra bild av ett antal logistikfrågor som måste hanteras inom ramen för brigadens strid. Förutom ren logistik diskuterades även personaltjänst i form av hantering av krigsfångar samt operativa transporter.

Resultatet av spelet visar på att vi har tagit ett antal steg på vägen mot en fungerande logistik men att det fortfarande finns utmaningar beroende på organisation, materiel och metoder. En del av dessa är nu identifierade och kan omhändertas i till exempel fortsatt reglementsarbete eller kan inarbetas i stående order medan andra problem inte kan lösas enbart inom armén utan kräver ett fortsatt arbete.

Taktikdagar har återigen visat sig vara ett framgångsrikt koncept och inriktningen är att detta fortsätter under 2016.

Stefan Eriksson
Stabschef 2.brigadstaben

04
Okt

”DEN BORTGLÖMDA MISSIONEN” eller att tjänstöra i UNMOGIP

Anmäl Av:
i Armén/mark, Enskilda insatser, FN, Observatör, Pakistan
Mj Wuolo (KC UNMOGIP), vy över Lipa dalen i FS Domels AOR. Foto Försvarsmakten

Mj Wuolo (KC UNMOGIP), vy över Lipa dalen i FS Domels AOR.

UNMOGIP-missionen övervakar avtalet om eld upphör mellan INDIEN och PAKISTAN i området KASHMIR. Detta genomförs från fältstationer på båda sidor om Line of Control (LoC) och en stab som är lokaliserad sex månader i ISLAMABAD och sex månader i SRINAGAR. Av de tio fältstationerna är tre lokaliserade till den Indiska sidan och är mer av administrativ karaktär. Två är relästationer och en sköter gränspassagen för FN-personal och fordon. På Pakistanska sidan är en avsedd för gränspassagen och på övriga genomförs huvuduppgifterna OP-tjänst, fältbesök hos förband samt Rekognosering inom eget område där vägstatus och framkomlighet kontrolleras, men där man även möter civilbefolkningen såsom lokalbefolkning, poliser, skolpersonal för att ge några exempel. Närhelst en påstådd överträdelse av eld upphörsavtalet anmäls till UNMOGIP genomförs en utredning,”Investigation”, i syfte att skaffa information om vad som hänt och varför. Ovan nämnda uppgifter genomförs vid LoC i syfte att observera och rapportera områdets utveckling till FN-högkvarteret i New York.
Oftast arbetar man i team om två Observatörer, men på vissa administrativa stationer tjänstgör man själv. På fyra träningsstationer genomför alla nyanlända Observatörer sin första månad under ledning av en erfaren Observatör och på dessa kan man i vissa perioder var fem stycken samtidigt.

Missionens AOR med religionsfördelning

Missionens AOR med religionsfördelning

De bidragande länderna till UNMOGIP är i nuläget SVERIGE, FINLAND, KROATIEN, FILIPINERNA, THAILAND, SYD-KOREA, URUGAY, CHILE, SCHWEIZ samt GHANA varifrån Chief Military Observer (CMO) med hans Military Assistent (MA) kommer. Normalt tjänstgör fem svenskar i missionen och i nuläget innehar tre stycken placering i staben, vilket är ovanligt då man försöker ha en balans mellan de deltagande ländernas observatörer. Huvudanledningen är att tre svenska observatörer lyckats få Indiska Visum och att staben i nuläget är gruppperad på Indiska sidan. Missionen upplever stora problem med att få dessa Indiska Visum i tillräcklig mängd över tiden.

Av oss svenskar kommer fyra från Armén och två från Flygvapnet. Den yngste officeren är 43 år och den äldste är 54 år. I jämförelse med andra länder är vår medelålder hög, men detta tillsammans med att alla har tidigare internationell erfarenhet är till stor fördel i vårt sätt att lösa tilldelade uppgifter.

Mixen av länder med våra kulturella olikheter gör arbetet intressant och varierande. Vi har alla olika sätt att angripa problem och inställning till vårt arbete. Missionen stöds också av en civil stab om 60 personer som också kommer från hela världen. Denna ”Mission support” fungerar ofta bra, men ibland slås man av att även vårt system ”Prio” är fantastiskt snabbt och effektivt i jämförelse. Situationen i området är i huvudsak lugn och stabil, men övertädelser sker kontinuerligt och småstrider blossar upp. Västvärldens mediabild av PAKISTAN med terrorattacker och hot känner man inte igen när man rör sig i området. Givetvis skall man vara uppmärksam och förtänksam var och när man rör sig i vissa områden, men lokalbefolkningen är mycket gästvänliga trots ofta svåra levnadsförhållande.

Kn Johan Gustavsson med team uppdaterar DCMO (Stf militär chef i UNMOGIP). Övriga på bilden, Maj Saez Chile, Maj Kim Korea, Öv Ikonen Fin, Kn Kylanppä Fin.

Kn Johan Gustavsson med team uppdaterar DCMO (Stf militär chef i UNMOGIP). Övriga på bilden, Maj Saez Chile, Maj Kim Korea, Öv Ikonen Fin, Kn Kylanppä Fin.

Som Observatör i Kashmir får man uppleva en kraftfull natur och se fantastiska platser. Man färdas genom byar med sekelskiftesstandard, för att senare stanna i en välutvecklad stadsmiljö. Man möter intressanta människor, men vi får också se fattigdom, armod och annat elände. Men vi svenskar som tjänstgör som observatörer i UNMOGIP känner ändå att vi gör nytta och att vi gör skillnad. Den lokala befolkningen välkomnar oss när vi anländer till de avlägsna byarna och som svenska officerare i UNMOGIP så har vi gott renommé och vi har lätt för att samarbeta med de andra nationernas officerare.

Kn Johan Gustavsson, UNMOGIP

 

29
Aug

Krigets krav i fokus

Anmäl Av:
i Afrika, Armén/mark, EU, Internationell insats, Mali

 

Gruppstrid.

Gruppstrid.

 

Efter fem månader i landet kan EUTM Mali 05 sammanfatta tiden som utmanande, spännande och otroligt varm.

Vi började intensivt med att omgruppera norrut till staden Segou. Under sju veckor utbildade vi den maliska stridsgruppen GTIA Balanzan (Groupement Tactique Interarme). Under utbildningen hann vi med allt från att bygga soldatfärdigheter till att utbilda i folkrätt. Utmanande tid, framför allt för några av oss som endast hann vara i landet i tre dagar innan det var dags att sätta igång i den 50-gradiga värmen!
Sju veckor senare tog vi avsked av stridsgruppen. Stolta återvände vi till Koulikoro, en stad vid Bamako, medan soldaterna grupperade norrut för att fortsätta arbetet med att stabilisera landets norra delar.

Vapenvårdutbildning.

Vapenvårdutbildning.

Längst vägen bytte landskapet skepnad. Från brun karg stäppmark, till grönt landskap, fyllt av liv. I Koulikoro skulle vi utbilda kadetter från officerskolan EMIA. Några av dessa kadetter var inne på sina absolut sista veckor innan examen, och träningen bestod av allt från tuffa närkampspass till mörkerstridsövningar. Dessa tre veckor blev ihågkomna, av kadetterna, som bland de tuffaste och mest utmanande i deras utbildning, samtidigt utgjorde utbildningen en bra grund för de utmaningar som väntar i de norra delarna av landet.

I slutet av juni anlände drygt 350 underofficerskadetter till Koulikoro training center. Precis som hemma i Sverige utgör underofficerarna även i Mali armens ryggrad. Under svåra förhållanden ska de kunna leda sina soldater och ta livsavgörande beslut i pressade situationer.

Utbildning under regnperiod.

Utbildning under regnperiod.

Med tanke på detta genomfördes stor del av utbildningen i fält med praktiska moment, där det svenska utbildningsteamet fokuserade på att lära kadetterna konsekvensen av felbeslut och fördelen med att hela tiden leda sina soldater med krigets krav i fokus.
När vi nu slutfört denna uppgift återstår överlämning till våra efterträdare. Även detta en viktig uppgift för att skaffa så bra förutsättningar som möjligt inför EUTM Mali 06, där jobbet med att utbilda maliska förband och kadetter fortsätter. Allt för att stödja den maliska regeringen att stabilisera sitt land.

// 1.e Sergeant Johan Instruktör EUTM MALI 05

02
Aug

EUFOR, Operation ALTHEA, Bosnien i Hercegovina, Sarajevo

Anmäl Av:
i Armén/mark, Bosnien, Enskilda insatser, EU, Eufor
EUFOR HQ Camp Butmir. Foto EUFOR

EUFOR HQ Camp Butmir.

EUFOR är c:a 600 i bemanning varav två svenska stabsofficerere. Totalt ingår 16 EU-nationer och 5 icke EU medlemmar där Österrike, Ungern och Turkiet dominerar. De svenska befattningar finns i Capacity Building and Training Division (CBTD) i EUFOR HQ. Den ena är en OF 4 som Chef Training Planning and Coordination Branch (TPCB) och i samma sektion återfinns OF 3 som Staff Officer External Coordination (SO EXT COORD).

EUFOR främsta uppgift är att utbilda den Bosninska Armén (AFBiH) så att de når upp till internationell standard (Euro-Atlantisk) för att kunna ingå i internationella fredsuppdrag och även bistå vid nationella katastrofer. AFBiH har också ett antal Partnerships mål att uppfylla. På sikt vill man gärna ingå i NATO.  Det är en sekundär uppgift för EUFOR att bevaka freden. Det gör man främst genom att följa upp läget med ett tiotal Liasion Observer Team (LOT) spridda runt om i BiH.

Utbildning i brobyggnad.

Utbildning i brobyggnad.

Som C TPCB är man ansvarig för den långsiktiga planeringen av AFBiH övningar med målbild enligt ovan. Det blir många möten internt men också med AFBiH Joint Staff. Varje år genomförs en Assesment Conference, EUFOR och AFBiH gemensamt, där man validerar årets genomförda övningar och tar fram nya behov för kommande verksamhet. På sikt skriver man på ett ”avtal” som beskriver kommande års verksamhet.EUFOR ledning är i Bryssel, European Staff Group (EUSG) och via dem begär man hjälp av truppbidragande länder att skapa Mobile Training Team som på sikt kommer att genomföra träningen. EUFOR har själv begränsad kapacitet för själva träningen. Den Mutlti Nationella Bataljonen (MBN) som finns i Sarajevo genomför också Combined Training (förbanden övar tillsammans) med AFBiH.

EUFOR utbildar också befolkningen i "Mine awarness"

EUFOR utbildar också befolkningen i ”Mine awarness”

SO EXT COORD. har som främsta uppgift att samverka med externa aktörer såsom AFBiH, NATO, övriga internationella organisationer m.m.

Båda de svenska befattningarna är intressanta och givande och under en 12 månaders period. Då vi främst sysslar med utbildning/träning i planeringsfas är våra arbetstider i princip som hemma. Sedan juni 2014 bestämde HKV att EUFOR är en familjemission för svenskt vidkommande. Det innebär att vi har våra egna boenden centralt i Sarajevo och åker till och ifrån arbetet varje dag. Vi har fortfarande kvar förläggning på Camp Butmir om det skulle behövas, inte minst för att kunna byta om till fysisk träning.

Övlt Thorbjörn Hagman

24
Maj

Ny Team-site för militärobservatörer i Östra Kongo

Anmäl Av:
i Afrika, Armén/mark, FN, Observatör

 

Framryckningshastigheten på vägarna under regnperioden är sällan mer an tio kilometer i timmen. Foto FM

Framryckningshastigheten på vägarna under regnperioden är sällan mer an tio kilometer i timmen. Foto FM

Situationen i Östra Kongo har  försämrats de senaste månaderna. Force Commander i Goma har beslutat att kraftsamla MONUSCOs insatser till Ituri- Nord- och syd Kivu. Det har inneburit att det öppnats flera nya Team-siter i området.

I Mombasa leder den svenske majoren Jonas Nygren Team-siten sen slutet av april.

”Det har varit väldigt intressant att få etablera en ny Team-site och bidra till att skapa en säker och trygg miljö för såväl civilbefolkning som andra aktörer som också ska arbeta vid vårt sub-office här i Mombasa”, säger major Nygren.

Arbetet består av dagliga patruller till byar i området. Franska är Kongos officiella språk men det talas även Swahili i byarna. Språkkunskaperna på teamet är goda och man har även tillgång till lokala tolkar.

”Det krävs mycket screening i början och det tar ett tag innan vi byggt upp ett förtroendet ute i byarna, säger Nygren. De är inte alltid så lätt att hitta personer med access till den information högre chef efterfrågar”, säger han vidare.

Det finns officerare från Benin, Kenya, Yemen, Burkina Faso och Bangladesh vid Team-siten. Här planerar de tillsammans med chefen för militärobservatörerna i Ituri-provinsen överstelöjtnant Stefen Abouritei (andra från höger)under ledning av major Jonas Nygren, Sverige (första från höger). Foto FM

Det finns officerare från Benin, Kenya, Yemen, Burkina Faso och Bangladesh vid Team-siten. Här planerar de tillsammans med chefen för militärobservatörerna i Ituri-provinsen överstelöjtnant Stefen Abouritei (andra från höger)under ledning av major Jonas Nygren, Sverige (första från höger). Foto FM

 

Arbetet som militärobservatör handlar bland annat om att kartlägga byar och skaffa information om väpnade grupper som utgör ett hot for civilbefolkningen och MONUSCOs personal samt att bidra till ett stabilt och säkert område vilket banar väg for utveckling i landet. Utöver detta samarbetar Team-siten även med Unicef, UNHCR och OCHA när det gäller humanitära frågor.

Mj Jonas Nygren, MONUSCO

 

21
Apr

Riksdagens talman Urban Ahlin besökte NNSC i Panmunjom/ Sydkorea.

Anmäl Av:
i Enskilda insatser, Internationell insats, Korea, Observatör
Talman Urban Ahlin besöker de välkända blå barackerna vid Conference row. Foto FM

Talman Urban Ahlin besöker de välkända blå barackerna vi Conference row. Foto FM

I samband med talman Urban Ahlins veckolånga besök i Seoul genomförde han och bl. a tre svenska riksdagsledamöter ett besök vid den demilitariserade zonen (DMZ) i Panmunjom. Talmannen har besökt Panmunjom och NNSC tidigare och var väl orienterad om alla grundfakta om den pågående konflikten sedan det militära stilleståndsavtalet (AA) undertecknades1953.
Att på plats i PMJ känna kvarlevorna från det kalla kriget lämnar ingen oberörd, uttryckte en av besökarna.

NNSC orienterade om läget i DMZ och i Västerhavet (väster om Seoul) som den senaste tiden varit spänt med många brott mot det militära stilleståndsavtalet från både Nordkorea som från Sydkorea. Inspektionsverksamheten från United Military Armistice Commission (UNCMAC) och NNSC har också ökat kraftigt det senaste året. Syftet med NNSC, s ökade verksamheten är att bidra till att sänka spänningsnivån på den södra sidan men även att utreda om brott har begåtts mot AA. Besökarna gavs också en orientering om NNSC, s betydelse från ett mer strategiskt/ politiskt perspektiv med vår oberoende ställning som övervakningskommission där våra rapporter till slut hamnar i FN, s säkerhetsråd för bedömning. Denna viktiga roll bekräftas av talmannens delegation samt att man ser det som ett viktigt långsiktigt åtagande.

NNSC på sydsidan består av fem svenska officerare och fem schweiziska officerare. Båda länderna har sin camp i Panmunjom i DMZ och har sedan 1953 genomfört uppgifter enligt AA. Sedan 2010 har ytterligare nio uppgifter (”in the spirit of AA”) tillkommit som är av mer operativ karaktär. Även Polen är kvar som medlem i kommissionen även om de inte har tillåtits att verka i Nordkorea sedan 1995.

Ingemar Adolfsson NNSC

29
Mar

I täten för underrättelsearbetet

Anmäl Av:
i Afrika, FN, Internationell insats
Per Edling på kontoret. Foto Försvarsmakten

Per Edling på kontoret. Foto Försvarsmakten

Kommendörkapten Per Edling befinner sig i täten för underrättelsearbetet i FN:s operation i Mali, MINUSMA. Han är chef för U2, högkvartererets militära underrättelsesektion. Per är i grunden ubåtsman och man kan ju undra hur det kommer sig att han tjänstgör i kanten av öknen. – Alla ubåtsmän har underrättelsetjänsten i blodet och jag har tjänstgjort i en liknande befattning på divisionsnivån i Afghanistan. Dessutom talar jag franska sedan mina studier vid Ecole de Guerre i Paris. Operationens arbetsspråk är engelska, men franskan hjälper till vid kontakter med afrikanska och franska officerare.

Exempelvis har Per just kommit tillbaka från en resa till en fransk bas i N’Djamena i Tchad. – Västafrika är ett enormt område. Utmaningarna är många och lösningarna är komplexa. Det var kul att träffa sex gamla kursare från Paris.

Per arbetsplats är annars ett kontor i Bamako. Hans sektion består av 16 officerare från många av världens hörn. – Mina officerare kommer från Norge i norr till Benin i söder, från USA i väster till Kambodja i öster. Det är stora kulturella skillnader i gruppen, vilket gör ledarskapsutmaningen spännande. Arbetet är ofta riktigt roligt. Vid de tillfällen jag lyckas kombinera europeisk metodologi med de afrikanska officerarnas djupa förståelse för den rådande situationen, blir jag varm i hela kroppen. Jag stormtrivs, säger Per.

MINUSMA är FN:s första operation med ett militärt underrättelsesystem, vilket skapade en del uppstartsproblem. Nu är huvuddelen av dessa lösta, bland annat tack vare ankomsten av det svenska truppbidraget, och det verkliga arbetet kan sätta igång. –Underrättelsetjänsten behövs verkligen i denna allt för blodiga FN-operation. När vi tar farväl av våra stupade kamrater, får vi som står där i snörräta led en påminnelse om vår egen dödlighet.  Samtidigt får vi en tyst uppmaning att göra allt vi kan för att slippa stå där igen. Den träffar som en knytnäve i veka livet.

Hemma i Sverige väntar Pers familj. –Min hustru är verkligen av det rätta virket,  som lyckas kombinera arbete och småbarnsliv. Hon håller modet uppe trots att jag är långt borta. Dessutom bär hon vårt tredje barn. Om allt går som det är tänkt hinner jag hem innan det är dags att åka till BB.

LtCol Steffen Hansen, Best Practice Officer FHQ/U7 MINUSMA

10
Mar

En stark upplevelse

Anmäl Av:
i Armén/mark, Enskilda insatser, Korea, Observatör
ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas  Åberg  vid besök i NNSCs skyddsrum, populärt kallad bunkern" Fotograf.  Försvarsmakten

ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas Åberg vid besök i NNSCs skyddsrum, populärt kallad bunkern. Foto: Försvarsmakten

Under två dygn har överbefälhavaren varit på besök i Sydkorea. Besöket sammanföll med den stora övningen Key Resolve15 och Foul Eagle15 med deltagande av ca 3500 amerikanska soldater och ca 100 000 Sydkoreanska soldater/sjömän. Övningarna genomförs årligen och föranleder som regel ett mer spänt läge på Koreahalvön mellan Nord- och Sydkorea under genomförande tiden i mars-april. Bla förekommer Nordkoreansk retorik med hot om vedergällning och demonstrationsskjutningar med såväl missiler och långskjutande artilleri.

Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid  NNSC Fotograf: Försvarsmakten

Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid NNSC Foto: Försvarsmakten

Samma morgon som ÖB skulle träffa den samlade befälhavaren för alla styrkor på den Sydkoreanska sidan av halvön, den amerikanske Generalen Scaparotti, så inträffade ett knivdåd mot den amerikanske ambassadören i Sydkorea. Ambassadören knivskars i ansiktet och motivet från förövaren var att betona betydelsen av Nord- och Sydkoreas återförening.

ÖB träffade också sin Sydkoreanske kollega Admiral Choi Yoon Hee innan resan fortsatte upp till den Svensk/Schweiziska campen i Panmunjom på gränsen mellan Nord o Sydkorea inne i den demilitarizerade zonen. Vid mötet med den svenska personalen fick ÖB möjlighet att få fördjupad kunskap om det operativa läget, delegationens uppgifter samt föra samtal om säkerhetspolitisk utveckling på Korea halvön. ”Ett besök i Panmunjom är en stark upplevelse”, säger Sverker Göranson. ”Över 60 år har gått sedan Koreakrigets slut. Vapnen tystnade, men någon fred inträdde aldrig. Panmunjom illustrerar detta öppna sår.”

ÖB med delegation och representanter från de olika  säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den  svenska NNSC campen" Fotograf: Försvarsmakten

ÖB med delegation och representanter från de olika säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den svenska NNSC campen. Foto: Försvarsmakten

Sedan 1953 har Sverige, tillsammans med Schweiz, tillhört den grupp -Neutral Nations Supervisory Commission – som har till uppgift att övervaka att stilleståndsavtalet respekteras och implementeras på ett korrekt sätt. ”Det är ett hedrande och viktigt uppdrag som Sverige har anförtrotts. I mina samtal med koreanska företrädare har jag understrukit den vikt Sverige fäster vid detta.”

”Jag kan också konstatera att vår personal på plats, under ledning av generalmajor Berndt Grundevik, gör ett av alla parter mycket uppskattat jobb. Därmed ger vi också ett viktigt bidrag till att söka hantera det spända läget på den koreanska halvön, säger överbefälhavaren”

MAJ Peter FORSBERG
Delegate to the Swedish Delegation
Secretary to the Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC)
Panmunjom, Republic of Korea

02
Mar

Försvarshögskolan – levererar framtidens chefer

Anmäl Av:
i Armén/mark, Försvarshögskolan, Officersutbildning, Utbildning
Genomgång vid Försvarshögskolans Fältövning v509. Foto Stefan Andersson

Genomgång vid Försvarshögskolans Fältövning v509. Foto Stefan Andersson

Vid ett flertal tillfällen har jag tillsammans med kolleger från Armétaktisk stab deltagit vid Försvarshögskolans fältövningar med studerande vid Högre stabsutbildning (HSU), såväl ur samtliga stridskrafter som enbart studerande ur armén. Fokus har varit nationella operationer och taktik.

Med utgångspunkt i beslutad Insatsorganisation 14 (IO 14) har de studerande värderat alternativa organisationsstrukturer på IO 14. Dessa låg till grund vid en av fältövningarna och ett syfte var att värdera om det finns anledning att förändra även vår taktik. Arméreglemente Taktik 2013, är det fundament vi nu står på.

Fältövningarna och seminariedagarna har varit väldigt värdefulla. De studerande vid HSU i allmänhet och armén i synnerhet visade på ett stort engagemang och där det tänktes ”fritt och högt”. Arméreglemente Taktik 2013 står dock sig väl! I reglementet framgår bland annat att ”ett offensivt och okonventionellt uppträdande med hög grad av flexibilitet i val av medel och metoder skall prägla vår strid”. Under fältövningarnas scenario och de diskussioner som fördes så blir jag än mer stärkt i just denna formulering – okonventionellt och flexibilitet – är nyckelord, men de ska omsättas i praktiken också. Att ”söka tillfällena” – i syfte att nå taktiskt avgörande, att påverka kritisk förmåga hos motståndaren, blir än mer viktigt i den flerdimensionella stridsmiljö vi kan förutse.

Jag är väldigt nöjd med det jag fått uppleva under deltagandet vid Försvarshögskolans fältövningar och seminariedagar. Våra studerande är engagerade och drivande, och då de tagit examen så blir sannolikt flera av dem krigsförbandschefer. De är verkligen efterlängtade i vår organisation.

Dessutom är jag imponerad över den kompetens och det engagemang som finns hos våra kolleger som tjänstgör som lärare vid Försvarshögskolan. Den absolut bästa investering vi kan göra för framtiden är att vi har dugliga, professionella och engagerade lärare vid Försvarshögskolan. Vi har nog alla samma uppfattning när det gäller kravet på våra barns lärare i skolan.

En annan positiv effekt med att delta vid dessa fältövningar var att även jag tvingades tänka taktik och vände och vred på alternativa möjligheter – både nyttigt och bra – och jag får väl erkänna att jag var lite ”rostig”.

Brigadgeneral Stefan Andersson, Armétaktisk chef

21
Feb

Dödläge i Sydsudan

Anmäl Av:
i Okategoriserade
Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Soluppgång i Sydsudan. Foto Håkan Andersson

Regeringen och oppositionen är djupt oeniga om hur makten skall delas i landet och FN-insatsen har inte resurser för att med sin närvaro bidra till säkerhet och stabilitet så att flyktingar kan återvända till sina hembyar i Sydsudan.

För regeringen och oppositionen handlar dödläget om att det inte finns någon kompromissvilja avseende maktdelning eller geografisk indelning av landet. Strider mellan regeringen och oppositionen pågår mer eller mindre kontinuerligt i norra delen av landet kring oljefälten och längs gränsen mellan de områden regeringen respektive oppositionen kontrollerar. Presidenten, Salva Kiir, med sina anhängare som i huvudsak är från Dinka-stammen är inte beredda att dela makten i landet med Riek Machar och hans supporters som i mestadels är från Nuer-stammen. Fredsamtal har pågått sedan våren 2014 under ledning av länder från Östafrika med stöd av USA, UK och Norge men inga konkreta framsteg gjorts, parterna är låsta i sina positioner. Resultatet är att oljeproduktionen har minskat radikalt samtidigt som oljepriset sjunkit kraftigt vilket gjort att statens intäkter sjunkit kraftigt. Statsinkomsterna spenderas till stor del på vapenköp vilket innebär att mycket lite används för utveckling av landet eller försörjning av landets flyktingar. Presidenten har utlyst nyval i juni 2015 men får inget stöd från den främste sponsorn USA som kräver att ett fredsavtal skall vara klart innan val hålls.

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

BMP 2 ur indiska bataljonen. Foto PIO UNMISS

UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) huvuduppgift är att skydda civila vilket i praktiken innebär att skydda UNMISS flyktingläger och i övrigt måste resurserna användas för att skydda FN:s egna underhållstransporter till flyktingarna och den egna organisationen. FN:s transporter har vid ett flertal tillfällen attackerats, två helikoptrar har skjutits ner – senast i augusti 2014, vägtransporter attackerats där FN soldater dödats och dessutom har pråmarna på Nilen beskjutits. Mycket få resurser återstår för att bidra till ett säkerhetsläge i landet där flyktingarna kan återvända till sina hem vilket riskera att göra flyktinglägren permanenta. FN står inför ett dödläge där över en miljon människor lever som flyktingar i sitt eget land och behöver försörjning.

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Transport av förnödenheter på Nilen. Foto UNMISS PIO

Försörjningen av FN-styrka på ca 15 000 civil och militär personal kräver stora resurser. Under en stor del av året måste alla transport ske med flyg eller med pråmar på Nilen på grund av att vägnätet inte går att använda under regnperioden. En tur och retur transport med pråm på Nilen från Juba i söder till Renk i norr tar cirka en månad.

Politikerna i Sydsudan och FN måste tillsammans hitta en väg framåt ur dödläget där flyktingarna kan återvända hem och resurserna kan användas för utveckling av landet. Ytterst vilar ansvaret på politikerna i Sydsudan att ta ansvar för sin befolkning och skydda deras mänskliga rättigheter.

Övlt Håkan Andersson, CO SWECON UNMISS