27
Apr

Kommentarer till Haverikommissionens rapport rörande kollisionstillbud vid F 21

Anmäl Av:
i Flygplan, Flygvapnet/luft, Jas 39, Pilot

Den 20 mars 2014 inträffade ett allvarligt tillbud då två JAS 39 Gripen var nära att kollidera under en luftstridsövning. Haverikommissionen valde att utreda händelsen och idag den 27:e april har rapporten från händelsen utgivits med ett antal rekommendationer till Försvarsmakten.

Redan i samband med händelsen vidtog Försvarsmakten ett antal omedelbara åtgärder där målsättningarna och innehållet i det aktuella utbildningspaketet justerades.

Övningen var en del i det utbildningsskede för blivande Gripenpiloter som benämns CRT, Combat Readiness Training, och innebar att två jaktflygplan genom att samarbeta skulle bekämpa ett ensamt manövrerande målflygplan. Utredningen visar att under ett anfall missbedömde den övade eleven i ett av jaktflygplanen målets flygbana, vilket ledde till att jaktflygplanet kom att passera mycket nära målflygplanet. Efter händelsen avbröts övningen och samtliga flygplan återvände till F 21, Kallax.

Utredningen visar vidare att den aktuella omgången elever drabbats av avbrott och förseningar i sin utbildning. Haverikommissionens slutsats är att händelsen orsakades av att eleven ej erhållit en sådan flygutbildning att han uppnått förväntade kunskaps- och förmågekrav vilket i sin tur lett till att övningen ej kunnat genomföras med erforderlig säkerhet. De rekommendationer som riktas till Försvarsmakten fokuserar på att skapa kontinuitet i flygutbildningen så att säkerheten i genomförandet ej påverkas negativt. Rapporten innehåller även rekommendationer kopplade till överlämning av elever mellan olika förband, innehåll i utbildningsanvisningar samt kraven på flyginstruktörer m.m.

Försvarsmakten har som nämnts ovan redan initierat ett antal åtgärder, men kommer nu att djupare analysera rapporten för att därefter återkomma till Haverikommissionen med vilka åtgärder som vidtas eller som planeras att vidtas med anledning av de givna rekommendationerna.

Högkvarterets Flygvapenavdelning

23
Apr

F 17:s traditionsrum invigt

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Ronneby, Tradition

2002 brann matsalen på F 17 ner. På nedre plan fanns F 17:s museum. Alla befarade det värsta men hela bottenplanet klarade sig från branden. Alla saker som fanns i muséet lastades i lådor och förvarades under många år på Hagshultsbasen. Det hade nämligen fattats ett centralt beslut om att det inte skulle finnas några muséer på förbanden. Nu har soldathemmet på F 17 fått sällskap av ett traditionsrum. Där har kamratföreningen ordnat så att F 17:s historia till viss del finns bevarad.

DSC_0010Bildtext: Traditionsrummet med bland annat flygfoton på alla kyrkor i Blekinge

Torsdag 23 april invigde flottiljchef, överste Lars Bergström, traditionsrummet.

DSC_0008Bildtext: Flottiljchefen, till höger, klippte bandet.

– Det är tack vare kamratföreningen som vi idag kan inviga traditionsrummet och jag är glad över det fina samarbete som vi har, sa Bergström.

Kamratföreningens ordförande, Benny Hellström, berättade om hur allt gått till från branden och framåt.

– Vi har bland annat skannat in tusentals bilder från flottiljens fotoarkiv, sa Hellström.

En del av dessa bilder visas i ett bildspel.

– Det svåraste har varit att identifiera personerna på bilderna. Många har gått ur tiden och bilderna är gamla, fortsatte Hellström.

DSC_0016Bildtext: Leif Possung berättar för chefen, understödd av Bengt Gustavsson, Benny Hellström och Herman Pålsson från kamratföreningen.

 

22
Apr

Flygstabens kommentarer angående inslaget i TV 4

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft

TV4 sände igår ett inslag angående JAS 39 Gripen med rubriken – ”Allvarliga brister tystas ner”. Detta är gravt missvisande.

För cirka en månad sedan begärde TV4 ut ”FlygDags” från 2010 och fram till idag. ”FlygDags” är en sammanställning av relevanta avvikelserapporter som ges ut av Flygstaben fyra gånger om året. Sammanställningen som är öppen är en väsentlig del av den öppna och förtroendeskapande flygsäkerhetskulturen inom Flygvapnet. Denna kultur är på många sätt unik i en internationell jämförelse etablerad sedan flera decennier tillbaka och har sitt signum i en väl etablerad kultur där ingen enskild medarbetare bestraffas för rapportering om egna misstag eller andra avvikelser. Denna förtroendefulla och öppna rapportering, som på intet sätt ”tystas ner”, är starkt bidragande till det goda flygsäkerhetsläge och låga haverifrekvens som Flygvapnet idag kan uppvisa.

JAS 39 är ett komplext tekniskt system som ständigt genomgår större eller mindre uppgraderingar, inte minst vad gäller systemets mjukvara. Det är bl.a. detta som innebär att systemet har stor utvecklingspotential under sin livstid. Detta i sin tur gör JAS 39 kostnadseffektivt för Försvarsmakten samt röner stort intresse på den internationella marknaden.

Den ständiga utvecklingen och succesiva införande av ny och utvecklad funktionalitet i JAS 39 systemet innebär att det understundom blir temporära tekniska begränsningar inom vissa delområden. Detta hanterar Flygvapnet, som vilken annan militär eller kommersiell flygoperatör som helst genom tillfälliga restriktioner. Dessa tillfälliga restriktioner syftar till att bibehålla den höga nivån på flygsäkerheten för att inte äventyra den för Flygvapnet, för andra aktörer i luftfartssystemet eller för tredje man. De brister TV4 redovisar är kända av Flygvapnet och hanteras enligt ovan nämnda tillfälliga och i sammanhanget begränsade restriktioner. Utbildnings- och övningsverksamhet har i huvudsak kunnat genomföras. Flygvapnet löser fortsatt och har över tiden löst alla uppgifter, inklusive incidentberedskap, som regeringen beslutat om.

Flygvapnets tillsynsmyndighet, den Militära Flygsäkerhetsinspektionen (FLYGI), har inte funnit anledning att rikta någon kritik mot hur Flygvapnet hanterar dessa tillfälliga restriktioner. I sin senaste rapportering skrev FLYGI bl.a:

”Flygsäkerhetsinspektörens (FSI) generella bedömning av flygsäkerhetsläget är att detta är godtagbart och utan tydliga negativa trender. I statistisk mening är det gott då haverifrekvensen under året 2014 är noll och antalet allvarliga tillbud är lågt. Vidare präglas verksamheten hos alla verksamhetsutövare av en hög ambitionsnivå i kombination med mycket kompetent personal.”

Sammantaget är JAS 39 ett effektivt och säkert system som löser ställda uppgifter och som Flygvapnet har stort förtroende för.

Flygstaben

21
Apr

Uppskattat deltagande i CJSE-15

Anmäl Av:
i CJSE, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
Överste Olof Ljung från FHS, major Arbo Probal från Estland och brigadgeneral Gabor Nagy

Överste Olof Ljung från FHS, major Arbo Probal från Estland och brigadgeneral Gabor Nagy

Baltic Defence College, BALTDEFCOL medverkar med studerande ur Joint Command and General Staff Course i övningen CJSE 15.

Kursen är en 11 månaders kurs som majorer och överstelöjtnanter genomför för att förbereda sig för högre stabsbefattningar i respektive länder. Nuvarande kurs består av 55 elever från 15 länder från USA i väst till Azerbajdzjan i öst.

BALTDEFCOL bjöd på en grillmiddag i samband med visad uppskattning

BALTDEFCOL bjöd på en grillmiddag i samband med visad uppskattning

I Uppsala deltog 4 elever från Estland, Lettland och Litauen samt en lärare på Air Component Command. I samband med övningen passade BALTDEFCOL på att tacka de svenska värdarna för inbjudan till övningen och i samband med detta lämnades BALTDEFCOL sköld över från studerande representanten major Arbo Probal, Estland till FHS representant överste Olof Ljung. Samtidigt medverkade brigadgeneral Gabor Nagy, som vanligtvis är chef för den Flygtaktiska staben i Stockholm och även han tackades för det positiva och gästvänliga mottagandet från flygvapnet och personalen på Uppsala Garnison.

Christer Olofsson ordnade grillmat till de baltiska gästerna

Christer Olofsson ordnade grillmat till de baltiska gästerna

Även den pensionerade översten Christer Olofsson uppmärksammades för hans vänliga och hjälpsamma bemötande i rollen som representant i den ideella mässföreningen.

19
Apr

CJSE15. Social samverkan är en viktig komponent

Anmäl Av:
i CJSE, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
C.J.S.E. BÄND med förstärkning av Johanna och Frida från Sverige

C.J.S.E. BÄND med förstärkning av Johanna och Frida från Sverige

När man befinner sig på övning i nästan två veckor är det viktigt att kunna slappna av mellan varven.

Inom ramen för arbetet i övningsscenariot och den kunskapsutveckling som sker, knyter deltagarna många kontakter med kollegor från flera nationer. Det är en jätteviktig faktor att ta med sig in i framtiden där flera av deltagarna säkert kommer att mötas i olika sammanhang.

Att då även bygga upp en social kontakt är lika viktigt. Att lära känna varandra som kamrater och vänner är avgörande för att lösa gemensamma uppdrag i framtiden.

Inom CJSE-15 i Uppsala har stödorganisationen sett till att man har möjlighet träffas på Ärnamässen varje kväll. Där serveras kvällsmål och deltagarna har möjlighet att dricka en öl eller något alternativ och umgås med kamraterna.

Det har blivit en tradition inom CJSE- och VIKING-övningarna att de finska deltagarna skall sätta ihop en orkester och ta med sig instrument och ljudutrustning för att kunna uppträda.

CJSE15 The CJSE Band-bild 3 bloggÅrets resultat kallar sig C.J.S.E. BÄND och består av sex glada finska officerare.

När man kom till att börja repetera inför sitt första framträdande utökades rockbandet med två tjejer från den svenska kontingenten i övningen.

Deras första spelning genomfördes på Ärnamässen i Uppsala under lördagskvällen. Repertoaren bestod av en blandning mellan klassiska rockhits och en och annan finsk rocklåt. Då Johanna och Frida tillförts till bandet utökades även repertoaren med ett medley av några svenska klassiker som bland annat Sommaren är kort från Tomas Ledin och Sommartider från Gyllene Tider.

CJSE15 The CJSE Band-bild 2 bloggSuccén var given. Publiken sjöng med, dansade jublade och applåderade mycket.

 

18
Apr

CJSE 15. Chefen för insatsstyrkan besökte flygkomponentstaberna

Anmäl Av:
i CJSE, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Uppsala
Chefen för Bogaland Forces, generallöjtnant Göran Mårtensson briefas på Air Component Command i Uppsala.

Chefen för Bogaland Forces, BFOR, generallöjtnant Göran Mårtensson briefas på Air Component Command i Uppsala.

COM BFOR är förkortningen på högste chefen för det insatsförband som verkar i det fiktiva konfliktområdet Bogaland inom ramen för övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE-15.

Generallöjtnant Göran Mårtensson är till vardags insatschef i Försvarsmakten men övar tillsammans med över 1000 andra personer i CJSE-15. Han är högste chef för hela styrkan.

Under lördagen besökte COM BFOR sina stabsdelar i Uppsala. Staberna leder flygstridskrafterna som ingår i mission BFOR.

Huvuduppgiften för den flygtaktiske chefen, COM JFACC, är att under C BFOR bland annat sörja för att upprätthålla en så kallad Non Fligth Zone, NFZ, över landet Bogaland som det fiktiva landet i övningen kallas. Det innebär att inga flygrörelser får ske inom zonen utan tillstånd från BFOR. Flygstridskrafterna är också ständigt beredda att stödja både chefen för markförbanden som chefen för sjöförbanden om de behöver insatser från flyget.

Chefen för Combined Air Operation Center, överstelöjtnant Anders Jönsson hälsar sina chefer välkomna till CAOC

Chefen för Combined Air Operation Center, överstelöjtnant Anders Jönsson hälsar sina chefer välkomna till CAOC

I samband med de genomgångar som delgavs generalen Mårtensson under besöket var han tydlig med att understryka vikten av att behärska luftrummet och med alla medel avstyra kränkningar mot detta.

Övningen är nu lördag inne på sitt andra dygn och personalen fungerar bra i sina befattningar i staberna. I övningsscenariot har de varit på plats i en månad.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab.

Fokus för övningen är att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar.

CJSE är utvecklad och implementerad i andan av Natos Partnerskap för fred. Scenariot i övningen är helt fiktivt men baserat på en mångårig erfarenhet från medverkan i verkliga insatser avseende konflikter i vår omvärld.

Generalen passade på att få en och annan detaljupplöst genomgång från stabsmedlemmarna

Generalen passade på att få en och annan detaljupplöst genomgång från stabsmedlemmarna

Många av deltagarna är studenter från flera nationers försvarshögskolar.
Förutom Försvarhögskolan i Sverige kan nämnas Finnish National Defence University, Baltic Defence College, Austrian National Defence Academy och Estonian National Defence College. Då flera av dessa skolor tar in elever från många olika länder är representationen av olika nationer hög i övningen. I Uppsala finns det representation från 11 länder.

Det internationella deltagandet gör att förmågan att lösa uppgifter på högkonfliktsnivå tillsammans med andra nationer ökar.

Svensk militär förmåga är efterfrågad för att bidra till stabilitet i internationella konfliktområden. En ökad stabilitet i vår omvärld bidrar till att Sverige och svenska intressen påverkas positivt.

Övningsscenariot pågår fram till och med onsdag nästa vecka innan deltagarna får avbryta och åka hem under kommande torsdag. Det man tar med sig från en sådan här övning kan man i de flesta fall omsätta till respektive verklighet hemmavid i sina respektive länder.

14
Apr

Med våra närmaste grannar

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot
Taggar:

3-grp Jas ovan moln

En vanlig arbetsdag på F 21. Nästan. Arkivbild. Foto: Marcus von Elling/Försvarsmakten

Denna dag var som vilken annan dag som helst på jobbet förutom den detaljen att vi skulle skriva lite av historia och sjösätta en ny flygövning med våra närmaste grannar. Alla som följt vår verksamhet de senaste åren har inte missat den framgångssaga vi skapat i form av ett ytterst väl fungerande utbyte med våra nordiska kamrater i form av den Cross Border Training (CBT) som vi numera genomför i stort sett varje vecka. Detta samarbete skapar vinnare bland både utövare och inte minst våra skattebetalare har därför rönt ett visst intresse från andra nationer med liknande behov. Detta är en av anledningarna till att det har genomförts planering för en verksamhet namngiven till Finland-Sweden training event (FSTE). Denna påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomfördes nu under vecka 14, 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT, till en låg kostnad och med stor uteffekt. Just denna händelse har planerats under en period och har präglats av enkelhet då vi använder oss av våra mycket väl uppborrade kanaler från CBT. Inom ramen av FSTE så är en av målsättningarna att även samöva med de Nato-länder som för tillfället finns baserade i Baltikum. Vid detta tillfälle så inbjöds resurser från USAFE i form av F-16 ur 510 fighter squadron från Aviano, Italien men just denna dag baserade på Ämari, Estland samt lufttankningsflyg från Mildenhall i UK. Den totala styrkan utöver USAFE var åtta Jas 39 från F 21 med piloter ur både 211:e och 212:e stridsflygdivision samt fyra F-18 ur finska flygvapnet. Regelverket som skulle styra luftkriget är i grunden den order vi har liggande för CBT samt egna nationella regler i de fall dessa är mer restriktiva.

Genomförandet

All planering var helt klar då vi gick hem från jobbet på måndagen och vi såg fram mot ett fantastiskt övningstillfälle – dock i nya områden samt med några nya aktörer från USAFE. Alla som pysslat med planläggning av ett flyguppdrag vet att man ska lägga en grov enkel plan som inte kan missförstås och att flygsäkerheten alltid ska överrida alla taktiska funderingar. Alla vet också att man bör lägga en viss tid på planläggningen vad gäller att om inget oförutsett händer på vägen. Alla vet också att den mesta tiden av planeringen bör läggas på hur vi löser uppkomna händelser så kallade ”what ifs” då detta helt säkert är något som kommer att hända …

Denna morgon möts vi av riktigt klassiskt bakslag på våren och kung Bore väljer att krama ur sina sista resurser under natten och berika oss med dryga två dm tung blöt snö. Vi får även veta i ett mycket sent skede att tankern från Mildenhall är en resurs vi får klara oss utan. Allt detta mindre än två timmar innan första start från Kallax. Ett aktivt coachande av snöröjningsresurserna på F 21, vilka jobbar som ett F1-team, gör att vi kan lätta med skrikande efterbrännkammare något sent men med möjlighet att jaga ikapp tid på vägen ner mot övningsområdet. Ersättningen för lufttankningen får våra vänner på Ärna tjäna som då vi planerar att snabbtanka åtta Jas 39 efter övningen och innan vi beger oss norrut igen. Erfarenheten visar att det inte är ett smart drag att genomföra sena ändringar i den stora planen, då man en gång tryckt på ”play” så går tåget och förhoppningsvis finns det alternativa planer till allt som kan tänkas hända under uppdraget.

Övningen genomförs i ett övningsområde norr om Åland i finskt FIR och vi från Kallax har en anflygningstid på cirka 30 minuter, vilket får anses som helt acceptabelt. Idag övar vi med sex Jas 39 på röd sida vilka anfaller en blå styrka på fyra F-18, två F-16 och två Jas 39. Vi befinner oss i övningsområdet i en timme och på grund av dåligt väder på Kallax så måste vi som sagt snabbtanka på Uppsala av personal som på ett imponerande snabbt sätt fyller upp åtta Jas 39 och med en honnör skickar oss norrut igen.

3-grp Jas blå himmel

Arkivbild. Foto: Marcus von Elling/Försvarsmakten

Reflektion

Som jag skrev i början så kändes det att vi skrev lite historia då vi övar under ett litet nytt koncept, nytt område och med lite nya spelare. Att detta är en form av övning som vi ska fortsätta med råder enligt mig inget tvivel om. Målsättningen med denna typ av samövningar är att öka förmågan till att genomföra kvalificerade luftoperationer tillsammans med andra länder, både i vårt närområde och utanför detta. En underliggande målsättning är dessutom att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad då start och landning sker på hemmabas. Dessa målsättningar uppfylls varje gång vi sätter upp övningar av detta slag och det finns stora möjligheter till ytterligare utveckling av denna typ av samarbeten/samövningar

Att vi sen gjorde väldigt bra ifrån oss och hade en fantastiskt rolig dag på jobbet antar jag att läsaren tar för givet ;-).

Mj Stefan Kaarle
Ställföreträande divisionschef 212:e stridsflygdivisionen, F 21
31 mars 2015

14
Apr

Övning ger färdighet

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, NBG
Taggar: ,

Gruppbild med irländarna

Chefen för EAW Peter Cauwenbergh i mitten med stabschefen Niclas Magnusson till vänster i bild och irländska Battlegroupdeltagare.

Sedan årsskiftet står mer än 2 400 deltagare från de sju deltagande länderna i beredskap och redo för att göra en insats för EU. Flygvapnets del i stridsgruppen går under namnet, Expeditionary Air Wing, och består av personal från både Sverige och Finland.
För personalen som ingår i Nordic Battlegroup handlar det under beredskapen dels om att vara mentalt förberedd på att åka och dels om att genomföra övningar för att bibehålla förmågor. Under vecka 12 var det dags för ledningen för Expeditionary Air Wing (EAW HQ) att samlas. Allt ifrån information om pågående insatser till lagutveckling stod på schemat.

Grupp

– Vi övar för att förbättra oss själva men också för att lära känna varandra mer och därmed jobba bättre tillsammans vid en eventuell insats, säger överstelöjtnant Niclas Magnusson, stabschef vid EAS.

Om det blir aktuellt att åka är Expeditionary Air Wing redo.

– Vi har några vakanser och smärre materielbrister, men EAW i allmänhet och inte minst HQ är redo för insats.

Helene Nyberg
PAO EAW

14
Apr

CJSE -15. Flygkomponentstaberna samlas i Uppsala

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Övning, Uppsala
Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Mellan den 13 till den 23 april pågår övningen Combined Joint Staff Exercise 15 , CJSE-15. Likt förra året genomförs övningen på tre platser, Enköping, Karlskrona och Uppsala.
Totalt deltar cirka 1 240 personer i övningen.

CJSE är en ledningsträningsövning, Command Post Exercise (CPX) och Computer Assisted Exercise (CAX) som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare att kunna ingå i en multinationell stab vid krishantering av en så kallad högkonfliktsnivå som sker på FN-mandat.

Flyget leds från Uppsala
I Uppsala kommer den delen av den multinationella staben som leder flygstridskrafterna att finnas. Det är cirka 170 personer i huvudsak från Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna som kommer att vistas inom garnisonen under övningen.

Brigadgeneral Gabor Nagy, till vardags flygtaktiske chef, är Joint Force Air Component Commander, JFACC i övningen. Närmast sig har han överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet som sin ställförträdare.
De skall leda flyginsatserna i det fiktiva övningslandet Bogaland. I Bogaland finns nu internationella styrkor på FN mandat för att krishantera det högkonfliktläge som bedöms råda i området.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Luftstridsskolan ansvarar för att upprätta och bemanna Uppsala-siten. Cirka 45 medarbetare från främst LSS och FMLOG Op Ledtekbat, men även från andra organisationsenheter och frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar.

I StrilS-byggnaden finns servicedeskfunktionen bemannad dagligen under hela övningen.
Alla deltagare passerar här för att loggas in på rätt uppgift i övningen. Hit kan man alltid vända sig om man har frågor.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.