30
Dec

Återblick 2014 – Episode 3

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft

I min roll som Flygvapenchef ingår att upprätthålla och utveckla internationella relationer. Det innebär en rad resor till andra länder med olika syften bla möten med mina motsvarigheter samt deltagande i konferenser och mässor. Det senare är oftast motiverat av den exportfrämjande verksamheten där resan genomförs på uppdrag av FXM. Under 2014 har jag rest till ett tiotal länder. Några av resorna kommenteras i särskild ordning nedan.

Förutom resor tar vi emot en rad besök varje år. Under 2014 har jag bland annat stått som värd för den turkiske flygvapenchefen, general Akin Öztürk, under ett officiellt besök.

Jag kan konstatera att det finns ett stort intresse kring FV bland mina utländska kollegor. Det finns förstås flera och olika skäl till det beroende på vilket land och vilket flygvapen det handlar om. Det finns dock ett par saker som är gemensamma. Det ena är det faktum att vi verkar i ett geografiskt läge som över tiden i allmänhet och just nu i synnerhet väcker stort intresse. Det handlar förstås om omvärldsutvecklingen i vårt närområde med Ryssland i fokus. Ett annat område som intresserar många är ”det lilla, vassa och effektiva flygvapnet”. Många av mina motsvarigheter står inför stora förändringar med krav på rationalisering och effektiviseringar. Mycket av det de har framför sig har vi redan genomfört.

Resor
I början av året, den 10-12 februari, genomfördes en resa till Island för att träffa nordiska kollegor för ett återkommande nordiskt flygvapenchefsmöte. Island och Keflaviksbasen valdes eftersom våra respektive flygvapen var på plats inom ramen för Iceland Air Meet. Det var första gången som ett svenskt flygvapenförband baserade på Island. Vi genomförde en gemensam ombasering och övade tillsammans under ett par veckor. Parallellt med det ansvarade norska flygvapnet för den beredskap som roterar mellan NATO-länderna.

IMG_9999l

Presentation om FV för elever vid AWC och ACSC

Under våren genomfördes en resa till USA där vi började med att besöka USAF Air University som återfinns på Maxwell AFB i Montgomery, Alabama. Flygvapnet skickar med regelbundenhet svenska elever till två av skolorna på basen: Air Command and Staff College och Air War College. Detta år har vi haft svensk FV-representation vid båda skolorna. Syftet med besöket var, förutom att besöka våra elever Övlt Carl-Johan Edström och Major Pierre Ziherl, att jag skulle tala om det svenska flygvapnet inför eleverna på båda kurserna. Det är, som vanligt, alltid lika trevligt och överväldigande att besöka vår personal utomlands och få höra hur väl de lyckats att integrerat och profilerat sig i utbildningen med goda studieresultat. I år var inget undantag.

IMG_9992l

Övlt Carl-Johan Edström (elev AWC), kn Anders Lundin, FVC, övlt Rickard Nyström, maj Pierre Ziherl och öv Johan Svetoft (Föatt WDC)

Resan innebar också ett nedslag i Washington DC där jag hade möjligheten att möta min motsvarighet för det amerikanska flygvapnet, General Mark Welsh. Han är chef över ett flygvapen med runt 690 000 anställda. Han bekräftade för mig att den operativa effekt som vi uppnår med det svenska flygvapnet (som till numerären är cirka en halv procent av USAF) imponerar på honom. USAF har under den senaste tiden genomfört en övergripande förskjutning av sina förband från Europa till Asien. Sverige har ett strategiskt geografiskt viktigt läge i norra Europa vid Östersjön och det förväntas att vi över tiden upprätthåller vår territoriella integritet och därigenom balanserar övriga aktörers agerande i området. Med tanke på den förändrade omvärldsbild som nu råder i vårt närområde har vikten av vår operativa relevans än mer aktualiserats. I och med det upplever jag att USAF följer och stödjer vår verksamhet i området. Det visade sig också tydligt då General Frank Gorenc, chef för de amerikanska flygvapenstyrkorna i Europa, kom på besök i förra månaden. Den senaste tiden har även flygförband från USAF Europe ökat sin närvaro i området med basering i Baltikum. Vi avser att, under nästa år, utveckla vår övningsverksamhet med dessa förband.

Vi avslutade resan med ett besök på US Naval Test Pilot School (USNTPS) i Patuxent River Naval Air Station. Även till denna utmanande utbildning skickar vi elever med viss regelbundenhet. Detta år var Kapten Marcus Wandt elev på skolan. På plats blev jag informerad om utbildningens omfattande och krävande kursplan. Min snabba reflektion var att jag nog inte själv skulle kunna prestera tillräckligt i denna miljö. Igen blev jag imponerad och stolt när kursledningen med emfas berömde Marcus Wandts prestationer. Det var därför inte en stor överraskningen när jag, efter deras kursavslutning, nåddes av beskedet att han gått ut som kursetta! (vilket ni tidigare har kunnat läsa om på FV Bloggen). För mig är det en stor bedrift att klara av utbildningen med godkänt resultat. I stenhård konkurrens med amerikanska piloter från alla försvarsgrenar och andra internationella elever har Marcus lyckats att klara av utbildningen som främsta elev. Det är en imponerande bedrift.

Marcus framför en T-38 (2)

Kn Marcus Wandt

Varje år arrangeras RIAT (Royal International Air Tattoo) i Storbritannien. I programmet återfinns en Air Power konferens i London och en flygshow (Air Tattoo) på basen Fairford. I år talade jag på konferensen under ämnet ”Air Power and Politics”. Jag gav det svenska perspektivet och vid samma tillfälle förmedlade mina kollegor från Kina och USA deras perspektiv. Det kändes tillfredställande att, med utgångspunkt från Försvarsberedningens rapport, tala om framtiden för flygstridskrafterna. Många års hårt försvarsplaneringsarbete och ett i grunden förändrat omvärldsläge i vårt närområde har gett utslag för luftförsvarets framtida roll i beredningens rapport. RIAT avslutas med två dagars flygshow. I vår delegation ingick också FM Informationsdirektör, Erik Lagersten. Han följde med stort intresse flygshowen som sådan och han tog tillfället i akt att ta reda på allt som gick om hur arrangören planerar och genomför flygshowen. I år flög Kn Peter Fällén med hjälp av en mindre delegation från F7 en mycket väl genomförd och uppskattad flyguppvisning med JAS 39 Gripen C under RIAT. Vidare representerade även delegationen från F7 i en välbesökt markdisplay av FV. Återigen fick jag glädjas åt svenska prestationer utomlands som är i världsklass. Stolt är ordet.

Samarbeten – export
Inom ramen för ingångna avtal med de andra Gripenoperatörerna genomför FM stöd på uppdrag av FXM. Det handlar i första hand om utbildningar där de tydligaste exemplen är utbildning av tekniker och piloter. Under året har vi fortsatt utbildat ungerska och tjeckiska piloter på F7. I exportstödet ingår också att ha personal på plats under en överenskommen period då systemet introduceras. Avvecklingsarbetet av supportgrupperna i Tjeckien, Ungern och Thailand har påbörjats. Samtliga nuvarande supportgrupper kommer att vara avvecklade 2016-03-31.

Utb

Utbildning av thailändska piloter vid tidigare tillfälle

Vi har de senaste två åren intensifierat vårt samarbete med det schweiziska flygvapnet inom ramen för ett strategiskt samarbete. Planen var att tillsammans med dem anskaffa nästa version av Gripen. I våra inledande samtal konstaterade vi relativt omgående att vi hade liknande operativa krav på nästa stridsflygsystem. Genom att anskaffa flygplan tillsammans skulle vi kunna dela kostnader bland annat för utveckling. Det schweiziska flygvapnet hade gjort sitt typval av nästa stridsflygsystem till nästa generations Gripen och de, liksom vi, såg fram emot ett långsiktigt framtida samarbete mellan våra flygvapen. Den 18 maj röstade den schweiziska befolkningen i en folkomröstning nej till en finansiering av anskaffning av Gripen. Jag har många gånger fått frågan vad jag tyckte om schweizarnas nej i folkomröstningen. Mitt svar är att om det är något som jag har mycket lätt att acceptera så är det folkets vilja i en demokrati. Jag uppskattar verkligen det samarbete som vi har inlett och hade självklart tyckt att det varit fantastiskt att tillsammans utveckla nästa version av Gripen. Våra flygvapen har närmat sig varandra under denna tid och vårt strategiska samarbete fortsätter även om vi nu inte kommer att anskaffa Gripen tillsammans.

Den 18 december 2013 fattades beslut om typvalet av Gripen till flygvapnet i Brasilien (FAB). Skillnaden med det brasilianska flygvapnets upphandling av Gripen, jämfört med Schweiz, är att flygplanen anskaffas direkt från industrin och inte via svenska staten. Däremot är brasilianarna intresserade av en överbryggande lösning där de har hemställt att få hyra ett antal operativa JAS 39 C/D från svenska staten tills att de fått sina egna Gripen levererade.

Vi har under året utvecklat samarbetet och relationen mellan våra flygvapen och jag är mycket tillfreds med det jag har hittills mötts av. Vi kommer att ha ett strategiskt samarbete över en lång tid framöver. Vi har, under hösten, stått som värdar för ett antal delegationer från det brasilianska flygvapnet som besökt Sverige. Jag har mötts av ett stort intresse och ibland förvåning från dem hur ett relativt numerärt litet flygvapen kan vara så effektivt och ha den operativa förmåga som vi har. Det har blivit klart för mig att det brasilianska flygvapnet inte bara vill anskaffa Gripen, utan man är intresserad av vårt sätt att operera med hela stridsflygsystemet. Här menar jag inte bara flygningen i sig utan även hur vi genomför flygstridledning och teknisk tjänst. Vår öppenhet och ”No-blame Culture”, med möjlighet och skyldighet att göra driftstörningsanmälan när något inte går som planerat, är något som vi vant oss med under åren men som i en internationell jämförelse är ganska unikt. Det är tillfredsställande för mig att det av andra operatörer, utanför Sverige uppmärksammas som något positivt. Jag är och har alltid varit övertygad om att vår kultur  är en mycket viktig del i vår verksamhet för att skapa rätt ”mindset” i syfte att kunna bedriva flygverksamhet på ett säkert och utvecklande sätt.

Det finns nu ett undertecknat avtal mellan FAB och SAAB om anskaffning av 36 stycken Gripen. Förhandling pågår för närvarande med den svenska staten om en uthyrning av Gripen C/D under en övergångsperiod. Vårt samarbete har konkretiserats då vi sedan den 1 november har två brasilianska stridspiloter på plats på F7 i Såtenäs. De genomför nu grundläggande flygutbildning på Gripen.

Vi kommer fortsättningsvis att analysera vidare områden som kan lämpa sig för att samarbeta inom, mellan våra flygvapen. Jag är övertygad att vi har mycket att lära av varandra och jag ser med tillförsikt fram mot vårt framtida samarbete.

Tillsammans
Vad gäller de internationella kontakterna och relationerna kan jag konstatera några saker. Vi har generellt sett ett mycket gott rykte bland de länder vi samarbetar med. Jag får personligen bekräftelser gång efter annan på att vi är den relevanta och trovärdiga partner vi strävar efter att vara. Min bestämda uppfattning är att detta är ett resultat av långsiktiga satsningar, att vi håller vad vi lovar och levererar det som vi kommit överens om. Man ska inte ta denna situation för given. Det gäller att underhålla och vårda dessa relationer som vilken annan relation som helst.

För mig personligen är möten med mina internationella kollegor mycket givande. Här får jag, inte bara bekräftelser utan också influenser och motivation att jobba vidare med utvecklingen av vår egen stridskraft. Personlig kännedom och förtroende kommer att vara avgörande i tider då vi sätts på prov. Då vi valt att bygga vår nationella säkerhet tillsammans med andra ser jag denna verksamhet som självklar och mycket viktig.

I morgon är det Nyårsafton. Tid för reflektion och framåtblick. Återkommer då.

Micael Bydén/FVC

29
Dec

Återblick 2014 Del 2

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Incidentberedskap, Nationell insats, Stridsledning, Teknisk tjänst, Transport

Av förklarliga skäl har det varit mycket fokus på incidentverksamheten under året. I det sammanhanget vill jag passa på att påminna alla läsare om att det är ett helt system som krävs för att FV ska kunna lösa ställda uppgifter.

Inc helhet

Det är de mest visuella delarna i systemet, inte minst incidentroten, som allt som oftast får utgöra bilden av incidentverksamheten. För att roten ska komma upp i luften krävs en bas som är öppen dygnet runt. Det kräver särskilda resurser och förmågor som finns inneboende i våra basförband. Det kräver också en flygunderhållskapacitet som är igång 24/7 och som säkerställer att flygplan och utrustning är luftvärdiga och färdiga att nyttjas på korta tidskrav. När väl flygplanen är i luften är luftbevaknings- och stridsledningsfunktionerna (STRIL) avgörande för att våra piloter ska kunna lösa sina uppgifter. STRIL-funktionerna är också garanten för att vi har kontinuerlig kontroll av vårt luftrum. Över tiden planeras och leds FV incidentverksamhet från Flygtaktisk stab (FTS). Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla, från HKV och ner till enskild individ för alla de ansträngningar som det inneburit att lösa den uppgiften.

Här följer några kommentarer kring genomförd verksamhet i FV respektive delsystem/funktioner under 2014.

STRIL
Vad gäller STRIL kan jag konstatera att krigsförbandet, STRILBAT, upprätthåller hög förmåga och glädjande nog är bemanningsläget riktigt gott. Det senare är ett utfall av medvetna satsningar att rekrytera personal till utbildningar såväl för flygstridsledare som för luftbevakare. Det är mindre än fem år sedan läget såg rätt mörkt ut och för mig är det ett mycket gott exempel på där medvetna initiativ och fokus från chefer på alla nivåer ger önskad effekt.

Bas
Det område där vi ligger efter och där vi har stora behov att återta förmågor är inom BAS-förbanden. Den senaste två till tre årens Flygvapenövningar har haft som ambition och målsättning att fokusera på basfunktionen. Vi har utvecklat oss, tagit några tydliga om än begränsade steg framåt. Här har vi behov att göra mer och kommande nationella övningsverksamhet ska hjälpa oss med detta. Tyvärr räcker inte det utan vi måste också hitta former att på daglig basis hitta möjligheter att öva våra basförband i relevanta sammanhang. Här brottas vi med en snart ändlig resurs som behöver ianspråktas för uppgifter som inte leder mot utvecklade förmågor. Det handlar bland annat om bemanningsuppdrag och IBSS. Uppgifter som i sig ska och behöver lösas men som blir en hämsko för nödvändig förmågeutveckling.

Stridsflyg
Stridsflyg har åter haft ett år fyllt av utmaningar vad gäller att lösa sina uppgifter i form av utbildning (nationell och export), incidentberedskap och uppbyggnad av krigsförbanden. Efter ett par år med vikande flygtidsuttag har vi i år lyckats vända den negativa trenden och ökat uttag av flygtid för JAS 39 under 2014. Det är mycket glädjande och är ett resultat av tydligt fokus på alla nivåer. Vi kommer att ha fortsatt fokus på detta under 2015.

Inom ramen för den så kallade utökade verksamheten har vi ökat ambitionen och övat med fokus på Gotland, Mälardalen, Östersjön och Blekinge. Vår tillgänglighet har ökat och vi har höjt tröskeln med de resurser vi har. Bidragande till detta har också våra övriga förmågor varit, d v s taktiskt transportflyg, signalspaning, radarspaning, incidentberedskap och Open Skies.

Helikopter
Under året har insatsverksamheten med helikopterenheten i Afghanistan (SAE ISAF MEDEVAC UH-60) avslutats enligt plan. All personal och materiel är hemkommen. En kort sammanfattning av insatsen ger vid handen att insatsen omfattade nästan 150 personer under perioden april 2013 till och med maj 2014. Förbandet ansvarade för omkring 180 beredskapsdygn (H24) i samverkan med tyska och amerikanska förband, genomförde 15 skarpa MEDEVAC-uppdrag samt ett antal transportuppdrag. Erfarenheterna efter genomförd insats är mycket goda vilket kommer att inverka positivt på helikopterbataljonens förmågeutveckling.

2_Foto_Gunnar-Aakerberg

HKP16 Blackhawk Foto:Gunnar Åkerberg

Särskilda helikoptergruppen, SHG, har upprätthållit anbefalld beredskap för specialförbanden enligt gällande insatsplan. Införande av medeltung helikopterförmåga (HKP16) i SHG har genomförts under året. Beredskap har också upprätthållits för den av regeringen givna stöduppgiften till polisen. Under året har förberedelser för en helikopterenhet till Battle Group 15 (BG15), med beredskap från och med 1 januari 2015, tränats och övats och framdrivningen av enheten till ME 04 har genomförts parallellt. I ME04 ingår två HKP15B och 14 personer. Basering sker på det nederländska fartyget Johan De Witt. Avfärd från den nederländska basen Den Helder sker i slutet av januari.

En verksamhet som inte får glömmas bort är Helikopterflottiljens deltagande i släckningsarbeten under sommarens skogsbränder, det gäller inte minst under den så kallade Salabranden. Släckningsarbetet innebar att cirka 150 personer ur förbandet ingick i släckningsarbetet. Omkring åtta miljoner liter vatten fälldes av FM helikoptrar under Salabranden. Under insatsen flögs omkring 380 timmar under 18 dagar fördelat på HKP10, HKP15 och HKP16.

I detta sammanhang, kopplingen till Salabranden, är det på sin plats att kommentera att det var flera förband ur FV som deltog i insatsen. Det gäller inte minst de två insatskompanierna tillhörande F21 med utgångsgruppering Ärna och Kallax. Även personal ur Hemvärnet deltog. FV sammantagna resurser kom att få stor betydelse för arbetet på plats.

Transportflyg
Transport och Specialflygenheten (TSFE) har haft ett intensivt år. Signalspaningsflygplanen och ASC 890 har varit i anspråkstagna i princip kontinuerligt över Östersjön. Statsflyget har som vanligt flugit statschef och representanter ur två regeringar över hela världen.

Det taktiska transportflyget har haft en mycket intensiv övningsperiod under året i allmänhet och hösten i synnerhet. FVÖ, Taktikövning, Nighthawk, Green Flag, Joint Action för att nämna några. På kort varsel planerades och genomfördes en insats med två flygplan till Erbil i IRAK vilket var ett led i stöd till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Tillsammans med landstinget i Östergötland har det taktiska transportflyget förberett sig för att snabbt kunna hämta en eventuellt ebolasmittad nordbo i Västafrika. Ännu ett tecken på hur användbar och eftertraktad förmågan är. För några veckor sedan var TSFE med två TP84 i MALI och flög till stöd för den etableringsstyrka som förbereder för det svenska förbandet som ska rotera ner i början av nästa år.

Vad gäller verksamheten på Papa Airbase i Ungern, med C-17 kan vi konstatera att det strategiska transportflyget är efterfrågat och Sverige har nyttjat sin tilldelade tid, som i år varit något lägre än de 550 timmar pga tungt underhåll på flygplanen.

Övningsverksamhet
Flygstridskrafterna har under året deltagit vid en lång rad övningar, nationella så väl som internationella. Övningarna är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla våra förmågor enligt ansatta mål och de utgör viktiga kontrollstationer att vi är på rätt väg. Här följer ett axplock av övningar där vi deltagit under året:

Iceland Air Meet, Cold Response 14, FVÖ 14 (Flygvapenövning 2014), BRTE XVII-XIX (Baltic Region Training Event), Nighthawk , BALTOPS, SWENEX, Joint Warrior, Joint Action och Green Flag.

Materiel
Under höstens FMP-arbete har utmaningarna avseende underfinansieringen för såväl anskaffning som vidmakthållande av materiel åter accentuerats. Detta är en problematik som vi fortsatt har att hantera.

Under året har tio stycken JAS 39 C/D levererats och det sista C flygplanet som återstår att leverera kommer tidigt 2015. Med det har sammanlagt 31 stycken ombyggda flygplan, från A/B till C/D, levererats till FM. Det är C/D systemet som kommer att vara det bärande stridsflygsystemet många år framåt. Systemet utvecklas kontinuerligt och närmast står introduktionen av MS20 vilket bland annat innebär introduktion av den nya radarjaktroboten METEOR. Samtidigt pågår utvecklingen av 39 E med full kraft. Utvecklingen löper på enligt plan men med en tidplan och ekonomi som medger små marginaler. Under 2023 planeras den första divisionen vara operativ.

Gripen C

Gripen 39 C

Beställningen av 39E är i grunden baserad på att C/D flygplan skall byggas om, vilket innebär att FM behöver leverera in C/D flygplan för ombyggnation. Detta innebär en successivt reducerad flygplansflotta vilket ställer höga krav på tillgänglighet. HKV har under många år fokuserat på tillgänglighet vid såväl utveckling som under vidmakthållande och drift. Tillgängligheten kommer ha en fortsatt hög prioritet. Det finns dock en öppning idag som medger att leverera in de unika delsystem och apparatsatser som krävs för ombyggnaden till förmån för att leverera in kompletta flygplan. Översyn och planering av det pågår och det är för tidigt att presentera en eventuell ny plan.

Under året ledde folkomröstningen i Schweiz till att landet inte beställde 39E som planerat. Detta innebär att FM går miste om den kostnadsdelning som en anskaffning hade bidragit till. Det har föranlett omplanering i FM materielplan, vilket inte varit eller är bekymmersfritt. Glädjande är däremot att Brasilien beställt 36 Gripen flygplan. Tills Brasilien får sina egna flygplan har man framfört önskemål om att få tillgång till 39C/D. En sådan lösning, om den blir av, kommer att påverka FV. Förhandling kring detta avtal pågår och leds på svensk sida av FXM.

Införandet av HKP14 går framåt om än med stora förseningar vilket är känt sedan tidigare. Under året har fyra stycken HKP14 D (TTIM) levererats vilket innebär att hälften (9) av de beställda helikoptrarna (18) nu är levererade. För att framöver få en bättre stabilitet i planeringen jobbar FMV hårt för att leverantören skall få fram en robust leveransplan. Utvecklingen av HKP14 i SAR/ASW designen är nu slutförd och första leverans av helikopter i detta utförande planeras till hösten 2015. Det är denna version av HKP14 som kommer att möjliggöra återtagandet av förmåga till ubåtsjakt. Förberedelserna för detta genomförs i nära samverkan med Marinen.

Första HKP14 TTT/IM landar på Malmen

HKP14

För det taktiska transportflygsystemet har det beslutats att sex stycken TP84 fortsatt skall vidmakthållas. Av den anledningen har två TP 84 förrådsställts i väntan på slutlig avveckling. Beslut om avveckling av HKP10 är fattat. HKP10 avvecklas succesivt då flygtiden i de olika skroven tar slut. Flygning med HKP10 kommer att genomföras som längst intill 2015-12-31.

I morgon kommer jag att ge en övergripande beskrivning av den internationella verksamhet som FV genomfört under 2014.

Micael Bydén/FVC

28
Dec

Återblick 2014

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Incidentberedskap

Så här inför årets slut tänkte jag göra några nedslag kring den verksamhet vi genomfört i Flygvapnet (FV) under 2014. Jag kommer väl ihåg att vi inledningsvis av året såg tillbaka på ett 2013 som, ur ett produktions- och genomförandeperspektiv, var ett av de bättre och mest omfattande på många år. Det gjorde att vi försökte tona ner förväntningarna för 2014 då produktionsutlägget inte motsvarande det vi hade året innan. Så här med facit i hand konstaterar jag att vi kan lägga ytterligare ett bra verksamhetsår bakom oss där vi har genomfört en omfattande övningsverksamhet på bredden inom stridskraften. Vi har dessutom markant ökat ambitionen och omfattningen av incidentverksamheten.

FV

Omvärlden
Vad gäller nationella uppgifter vill jag påminna om att vi över tiden har upprätthållit uppgifter inom ramen för territoriell integritet. Det tydligaste exemplet på det är FV del i incidentverksamheten där vi övervakar och kontrollerar Sveriges luftrum dygnet runt, åter om.

Om vi går tillbaka till 2012 och tar oss via 2013 till 2014 kan jag konstatera att vi ökat verksamheten inom ramen för incidentverksamheten med omkring 50%. Det handlar då inte bara om antalet starter med incidentroten utan om nyttjandet av samtliga ingående system. Det är många medarbetare som i det tysta verkar inom ramen för dessa nationella insatser. Jag kan bara konstatera att vi klarar av att möta denna ökning och vi gör det på ett alldeles utmärkt sätt. Man måste dock vara på det klara med att denna ambitionsökning är kännbar i den sammantagna verksamheten och det måste den få vara. Det handlar om att möta efterfrågan och krav inom ramen för en av våra huvuduppgifter.

Det finns uppenbara skäl till varför vi gör mer inom ramen för incidentverksamheten. De ryska aktiviteterna på Krim och därefter i östra Ukraina har gjort att flygstridskrafter från flera NATO-länder än tidigare baserar och övar i Östersjöområdet. Detta sker samtidigt som Ryssland, inom pågående försvarsreformen tränar och övar mer i Östersjöområdet. Den sammanlagda verksamheten på och över Östersjön är tillbaka på nivåer som liknar situationen under Kalla Kriget.

Kommunikation & information
Jag kan konstatera att intresset för vår verksamhet är stor och vi har haft svårt att möta efterfrågan på information kring vår skarpa verksamhet. Här jobbar vi aktivt med att hitta former för att snabbare än tidigare komma ut med relevant information. Det finns allt för många exempel där vi varit i efterhand och får förklara och beskriva händelser som nått media innan vi själva aktivt gått ut med informationen. Det är inte så vill vi ha det. Som myndighet ska vi sträva efter att, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till försvarssekretess, vara öppna och transparanta i alla delar av vår verksamhet. Man måste dock komma ihåg att den information som vi väljer att sekretesskydda inte är ”allmän egendom”.

FM ORG 18 & FMP
Under det första halvåret 2014 genomfördes ett omfattande arbete inom ramen för FM ORG 18 dvs en översyn av flygstridskrafternas organisation för framtiden. Här deltog representanter ur HKV (PROD FLYG och FTS) och från samtliga organisationsenheter och krigsförband, även ATO deltog. Det fanns flera skäl till att initiera detta arbete. Det handlade om krav på rationalisering (RB5) samt i efterhand identifierade brister i FM ORG 13 där de tydligaste exemplen var det korsvisa ägandet av förband samt otydliga lednings- och lydnadsförhållanden. Min uppfattning är att vi tillsammans arbetade fram en lösning som omhändertar de största bristerna och som tar oss till en organisation som bättre möter dagens och morgondagens krav. Det är en organisation, om än till numerären något mindre, där insatsorganisationen vuxit till förmån för basorganisationen och där vi leder förbanden på ett mer likställt sätt oavsett om vi befinner oss i djupaste fred eller om vi höjt beredskapen. Jag ser fram emot att få börja implementeringen av den nya organisationen.

Strax före semestern erhöll FM regeringens planeringsanvisningar för att ta fram underlag till den proposition som skall liga till grund för nästa försvarsbeslut. Vi har i det arbetet använt oss av underlaget från vårt FM ORG 18 arbete. Höstens arbete med försvarsmaktsplanering (FMP) har inneburit att vi ägnat stort fokus och mycket av vår beredningskraft att ta fram efterfrågat underlaget. Medarbetare med lång erfarenhet av tjänstgöring i HKV uttrycker att detta är den mest krävande höst de upplevt. Jag är benägen att hålla med.

En paradox
Situationen för flygstridskrafterna, för Flygvapnet, är just nu lite av en paradox. Man kan å ena sidan peka på brister och tillkortakommanden i form av begränsade förmågor. Man kan å andra sidan hävda, och det gör jag med emfas, att FV aldrig varit bättre än nu. Det handlar då om att personalen är mer välutbildad, vältränad och välövad än någonsin – relativt de uppgifter vi har haft att lösa och fokusera på de senaste 10 åren. Personalen har också, i högre grad än tidigare, erfarenheter från skarp insatsverksamhet, inte bara från nationella uppgifter utan också från insatser utomlands. Vår materiel är anpassad att fungera i alla miljöer, tillsammans med andra. Jag vill påstå att glaset är mer än halvfullt och att vi har en mycket solid bas att bygga vidare från.

imagesYK10AE4R

Paradox

Jo då, jag vet att det finns brister. Ett tydligt exempel är att vi idag inte kan gå ut på krigsbas som vi kunde för 20 år sedan och tidigare. Det finns flera skäl till varför vi inte kan det. Krigsbaserna finns inte på samma sätt idag som tidigare, basorganisationen är inte dimensionerad idag som den var tidigare, vi har inte haft möjlighet att öva basförbanden till den nivå som vi hade önskat…Jag kan fortsätta men väljer att inte göra det. Detta är ett faktum, inget att blunda för, och ett resultat av medvetna beslut och fokus på internationella insatser och att bygga säkerhet med andra. Om vi inom loppet av 10 år klarade av att anpassa oss materiellt och personellt till att bli en, ur ett internationellt perspektiv, relevant och trovärdig partner då är min bestämda uppfattning att vi kommer att klara av återtagandet av de nationella uppgifterna. Det ska dessutom inte behöva ta 10 år.

I morgon kommer ett nytt inlägg där jag kommer att kommentera delar av den verksamhet vi genomfört i FV under 2014.

Micael Bydén/FVC

19
Dec

På befälhavarkurs i Altus

Anmäl Av:
i C-17, F 7, Flygvapnet/luft, Nato/PfP, Pilot, Transport, Utbildning, Yrkesofficer
Taggar:

Nu när hälsningarna om en god jul så sakteliga börjar ta fart kommer här en hälsning från andra sidan Atlanten.

Jag som skriver arbetar normalt som pilot vid förbandet Heavy Airlift Wing i Ungern. Vi är ett 20-tal svenskar i Ungern som tillsammans med personal från 11 andra länder genomför strategiska flygtransporter runt om i världen. Till vårt förfogande har vi tre stycken flygplan av typen Boeing C-17 Globemaster III.

SAC 3 - En av Heavy Airlift Wings tre Boeing C-17 Globemaster III

SAC 3 – En av Heavy Airlift Wings tre Boeing C-17 Globemaster III

För oss i besättningarna innebär tjänsten i Ungern att vi får besöka en mängd olika platser. Ett av de lite mer oväntade ställena är Altus i Oklahoma, USA. Här utbildas bl.a. de piloter och lastmästare som skall flyga C-17.

I skrivande stund är jag i Altus för tredje gången och jag går nu en kurs som kallas Pilot Check Out course, PCO. Kursen är en del i att bli utcheckad befälhavare på Boeing C-17 och de flygningar vi genomför under kursen går ut på att förfina teknik och färdigheter inom områden som lufttankning, lågflygning, taktiska in- och utflygningar samt assault landings (landning på korta landningsbanor). Allt övas i såväl dagsljus som mörker och under dygnets mörka timmar flyger vi många av momenten med Night Vision Goggles (NVGs).

I "contact position" med en amerikansk KC-135 Stratotanker någonstans över Texas.

I ”contact position” med en amerikansk KC-135 Stratotanker någonstans över Texas.

Under hälften av flygningarna tillämpas även dessa moment i ett spelat scenario med en fiktiv motståndare. Vår uppgift är att först planera inför och sedan leda ett uppdrag där vi på en höjd av omkring 100 meter över marken och med farter på upp mot 650 km/h tar oss in i ett operationsområde och förser ett mindre flygfält med materiell och förnödenheter. Under flygningens gång tvingas vi agera på uppkomna hot samtidigt som vi förväntas landa inom det tidsfönster som hör till förutsättningarna för operationen. För att undvika extra tid på marken har vi tillgång till lufttankning i form av en KC-135 som vi möter upp med på säker höjd efteråt.

Altus är på kartan en liten stad som kan förfalla ligga mitt i ingenstans men det är en febril aktivitet som pågår här. Det är en häftig plats att vara på med ett flertal stora flygplan som ständigt cirkulerar i trafikvarvet ovanför huvudena. På kvällarna träffas folk från spridda delar av världen på golfkrogen inne på basen där man kan grilla sin egen hamburgare och prata om dagens flygningar. De flesta av väggarna i lokalen är täckta med kardborre och den som vill kan lämna sin namnbricka där som ett minne av att man en gång passerade igenom. Passerade igenom denna småstad som är och förblir okänd för de flesta men som för många andra utgör ett alldeles speciellt minne av en intressant och spännande tid.

Inflygning till bana 35 Assault, Altus AFB, Oklahoma.

Inflygning till bana 35 Assault, Altus AFB, Oklahoma.

 

Med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt År var i välden ni än må befinna er.

Toyboy

Mer information om förbandet Heavy Airlift Wing och Boeing C-17 finns här:

http://www.heavyairliftwing.org

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/boeing-c-17/

16
Dec

Försvarsmaktens första flygande förvaltare

Anmäl Av:
i Ceremoni, Flygvapnet/luft, Helikopter, Helikopterflottiljen, Linköping, Pilot

Med en djup kunskap och lång yrkeserfarenhet utnämndes för en tid sedan helikopterpiloterna Kent Jonsson och Jöran Forsman från Helikopterflottiljen till de första flygande förvaltarna i Försvarsmakten.

– Att utnämnas till förvaltare inom sin specialistgren innebär att man är mästare inom sitt område. Det innebär också att man ska vara en föregångsman för sina yngre kollegor. Det är därför både en utmärkelse och ett ansvar som man skall vara beredd att axla. En förvaltare är den som OF vänder sig till för att få råd om hur verksamheten ska planeras och genomföras på ett säkert och kompetent sätt, säger Peter Sjöstrand, flottiljförvaltare på Helikopterflottiljen.

Kent Jonsson och Jöran Forsman gläds åt utnämningen och ser det som ett naturligt steg för dem att ta.

– Jag vill förkovra och utveckla mig inom organisationen, och det här är ett steg i detta. Det är bra och viktigt för mig att de unga också ser att det går att vara både specialistofficer och befälhavare, det vill säga ur ett flygperspektiv innebär det ingen begränsning att vara förvaltare, säger Kent Jonsson.

Som förvaltare blir de en viktig länk i kedjan mellan specialistofficerare och flottiljledning.

– För mig som flottiljförvaltare är det viktigt att det finns en företrädare inom varje kompetensområde som utgörs av specialistofficerare från OR6 till OR8, som direkt och indirekt stödjer mig som främste företrädare vid Helikopterflottiljen eftersom jag i min grundprofession företräder en yrkesinriktning. Tillsammans täcker vi hela förbandets olika professioner, säger Peter Sjöstrand.

Anna Lindh
Informationschef, helikopterflottiljen

Efter 18 år som kapten och pilot känns det givetvis både bra och rätt. Ska man vara trogen systemet så är detta den väg man ska ta, säger Jöran Forsman. Text och foto Anna Lindh

Efter 18 år som kapten och pilot känns det givetvis både bra och rätt. Ska man vara trogen systemet så är detta den väg man ska ta, säger Jöran Forsman. Text och foto Anna Lindh

Kent Jonsson framför Helikopter 16. Text och foto Anna Lindh

Kent Jonsson framför Helikopter 16. Text och foto Anna Lindh

16
Dec

Erfarenhetsseminarium

Anmäl Av:
i Afghanistan, Flygvapnet/luft

DSC_0665Vi är åtta RO/flygledare som under en period på 2,5 år har tjänstgjort i Mazar-e-Sharif. Tjänstgöringstiden var tre månader och vissa genomförde två till tre rotationer. Tyska försvarsmakten var ansvarig för flygtrafiktjänsten på MeS och vi arbetade tillsammans med belgare, amerikaner och ungrare. Trafikbilden utgjordes av stridsflygplan, helikoptrar, transport- och passagerarflygplan samt inte minst ett antal olika UAV. Det fungerade för det mesta bra trots det stora antal rörelser som förekom, ca 10 000 rörelser/månad. Uppdraget har även innefattat att lämna över flygtrafiktjänsten till afghanerna och under vår sista tid satt de första afghanska eleverna i position i tornet.

Vi har nu under två dagar genomfört erfarenhetsseminarium och för första gången har alla FL som varit i Afghanistan samlats och delat erfarenheter och anekdoter. En slutrapport från vår tid i Mazar-e-Sharif kommer inom kort.

Vi är väldigt nöjda med att fått delta i denna insats och ser fram emot nästa.

 

Magnus Molund F17 (ATS Sturup)

Karin Boldrup F17 (ATS Ronneby)

Johan Andersson F17 (ATS Ronneby)

Joacim Stolt F17 (ATS Ronneby)

Patrik Magnetorp F21 (ATS/Luleå, numera ATS Skavsta)

Peter Kallin HKV (ATS Ljungbyhed/Ängelholm)

Joel Lejon F21 (ATS Luleå)

Fredrik Malm F17 (ATS Malmen)

16
Dec

Årsavslutning, rymden och 10 000 flygtimmar

Anmäl Av:
i Ceremoni, F 7, Flygvapnet/luft, Pilot, Såtenäs

Torsdagen den 11 december var det dags för Michael Cherinet, flottiljchef på F 7 att summera 2014. Huvuddelen av flottiljens personal, och även personal från andra delar ur garnisonen hade samlats i en av flottiljens hangarer. Tillsammans blev vi till slut nästa 700 personer.

På programmet stod sedvanligt uppmärksammande för nit och redlighet och årets idrottare. Just årets idrottare kan vara värt någon rad extra eftersom vi på F 7 har en idrottare av yppersta världsklass. Flygteknikern Linda Olofsson, som förutom att vara just det, även är en gevärsskytt i världseliten. Hon är så pass skicklig att Sveriges olympiska kommitté stödjer henne, vilket innebär att de tror att hon har möjlighet till en topp tio placering vid OS. Att Linda med sina internationella resultat skulle bli årets idrottare får man betrakta som en lågoddsare.

I år hade vi också äran att får uppmärksamma en bedrift av det lite ovanligare slaget. Roland Lawrenz har sedan han började som flygmaskinist på Tp 84 hunnit med att flyga inte mindre än 10 000 timmar. Ja, ni läste rätt. Roland har tillbringat nästan 5 arbetsår i luften. På frågan vilket uppdrag han minns mest svarade han lite skämtsamt: Det uppdraget när jag passerade 10 000.

En del föredrag blev det som brukligt är också. Per Carlemalm, chef för Tp 84 styrkan som precis kommit hem från Mali höll ett föredrag om verksamheten och förutsättningarna där. Avslutningsvis så höll Ella Carlsson Sjöberg från Högkvarteret ett mycket intressant föredrag om hur rymddimensionen påverkar oss. För den som inte vet vem Ella är så kan en kort förklaring vara på sin plats. Ella har innan hon doktorerade inom rymdteknikområdet bland annat ett förflutet som flygtekniker på F 7. Numera arbetar hon som sagt på Högkvarteret med rymdfrågor. Hennes föredrag manade sannolikt till en del eftertanke hos många.

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år. Ett år fyllt av nya och kanske också en del gamla utmaningar. Bland mycket som ska genomföras nästa år är Försvarsmaktens flygdag 2015. Ett jätteevenemang, och en utmaning utöver det vanliga.

DSC_8452

 

Henrik Gebhardt

Informationschef, F 7

15
Dec

Försvarsmaktens första flygande förvaltare

Anmäl Av:
i Blackhawk, Helikopter, Helikopterflottiljen, Pilot
Taggar: ,

Med en djup kunskap och lång yrkeserfarenhet utnämndes för en tid sedan helikopterpiloterna Kent Jonsson och Jöran Forsman från Helikopterflottiljen till de första flygande förvaltarna i Försvarsmakten.

141104_annlin27_förvaltare__003– Efter 18 år som kapten och pilot känns det givetvis både bra och rätt. Ska man vara trogen systemet så är detta den väg man ska ta, säger Jöran Forsman.

– Att utnämnas till förvaltare inom sin specialistgren innebär att man är mästare inom sitt område. Det innebär också att man ska vara en föregångsman för sina yngre kollegor. Det är därför både en utmärkelse och ett ansvar som man skall vara beredd att axla. En förvaltare är den som OF vänder sig till för att få råd om hur verksamheten ska planeras och genomföras på ett säkert och kompetent sätt, säger Peter Sjöstrand, flottiljförvaltare på Helikopterflottiljen.

Kent Jonsson och Jöran Forsman gläds åt utnämningen och ser det som ett naturligt steg för dem att ta.

IMG_3695Kent Jonsson framför Helikopter 16.

– Jag vill förkovra och utveckla mig inom organisationen, och det här är ett steg i detta. Det är bra och viktigt för mig att de unga också ser att det går att vara både specialistofficer och befälhavare, det vill säga ur ett flygperspektiv innebär det ingen begränsning att vara förvaltare, säger Kent Jonsson.

Som förvaltare blir de en viktig länk i kedjan mellan specialistofficerare och flottiljledning.

– För mig som flottiljförvaltare är det viktigt att det finns en företrädare inom varje kompetensområde som utgörs av specialistofficerare från OR6 till OR8, som direkt och indirekt stödjer mig som främste företrädare vid Helikopterflottiljen eftersom jag i min grundprofession företräder en yrkesinriktning. Tillsammans täcker vi hela förbandets olika professioner, säger Peter Sjöstrand.

Text och foto: Anna Lindh/Försvarsmakten

09
Dec

Flygterminalförmågan roterar i Afghanistan

Anmäl Av:
i Afghanistan, F 21, Internationell insats, Nato/PfP, Soldat

IMG_4159_ftp_fs27_fs28-1500px

Emil Dahlström och Fredrik Dunder, FS 27, tillsammans med sina efterträdare Stefan Lindqvist, Emil Wester och Ivan Wejdell, FS 28.

Handover/Takeover mellan FS 27 och 28, för Air Cargo Specialistsoldater ur 254.Flygterminalpluton är sedan ett par veckor färdig. Flygterminalplutonsoldaternas uppgift består främst av att bygga och förbereda fraktlaster för flygtransport samt på- och avlastning av flygfarkoster på Camp Marmals flygplats, Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Stor vikt läggs vid benämningen flygfarkost.

– Det handlar inte enbart om flygplan utan också om helikoptrar som ska lastas med frakt, berättar Ivan Wejdell, soldat på flygterminalplutonen i Uppsala.

Att jobba med andra nationer
Veckorna för de nyanlända soldaterna har bestått av att lära sig de fordon, flygfarkosttyper och rutiner som är formade av den tyska flygterminalgruppen Luftunschlagzug (LUZg). Emil Wester, F 21 Uppsala berättar;

– Det handlar om tyska motsvarigheter till svenska lastningsfordon som vi ska lära oss att köra, regler specifika för flygplatsen som måste följas och rutiner för utländska flygfarkoster som vi är mindre vana vid.

IMG_4006_ed_iw-900px

Emil Dahlström (FS 27) instruerar Ivan Wejdell (FS 28).

Air Cargo-soldaterna beskriver deras första tid i Afghanistan som utmanande men samtidigt givande och rolig. All utbildning och vägledning har letts av personal ur den tyska LUZg-gruppen samt de två Air Cargo-soldaterna ur FS 27 som ska rotera hem i dagarna.

Sätta kunskaperna på prov
De nya soldaterna fick ett inofficiellt praktisk prov innan de fick ta över arbetet på flygplatsen från sina företrädare. Provet bestod av ett komplett mottagande av en tysk Airbus A310 med förberedelse, avlastning och pålastning. Detta utan något stöd av sina företrädare.

IMG_4202-last_ty_A310-900px
IMG_4201-sl_iw-last_a310-900px
Emil Wester, Stefan Lindqvist och Ivan Wejdell lastar en tyska Airbus A310.

Fredrik Dunder, FS 27, godkände genomförandet;

– Jag känner mig otroligt bekväm med att överlämna ansvaret till våra grabbar i (FS)28:an. De kommer klara sig själva alldeles galant.

Efter detta tog Air Cargo-soldaterna ur FS 28 över ansvaret för det svenska bidraget till flygterminalförmågan på Camp Marmal för resten av året samt våren 2015.

Vicekorpral Stefan Lindqvist (254.Flygterminalpluton, F 21, Uppsala) – Numera Mazar-e-Sharif, Afghanistan.

Flygterminalförmågan tillhör flygvapnet och återfinns vid F 21:s 25:e flygbaskompani i Uppsala. Flygterminalplutonen bidrar med denna efterfrågade förmåga i FS-styrkorna i Afghanistan och även i Mali 00.

19
Nov

Flygvapnet på uppdrag i Mali – FOL MALI

Anmäl Av:
i Afrika, F 7, Flygvapnet/luft, FN, Mali, Transport, Transportflygplan
Taggar: , , , , , ,

”Ani sokoma angata Aerport”. Med några enkla fraser har jag hälsat vår chaufför Kone god morgon och bett honom köra oss till flygplatsen. Att kunna franska i Mali hade varit en stor fördel för oss men vi som saknar kunskapen fick lära oss Bambara, officiella språket i Mali i stället. Folket vi träffat i Mali är fantastiskt vänliga och bjuder på sig själva. Inga sura miner då jag försöker få fram det jag försöker säga. De många möten jag upplevt har resulterat i en viss känsla för folket och miljonstaden Bamako. Min bild av Mali i dag är mycket olik den bild jag hade för några månader sedan. Den nya känslan i kombination med ett väl utfört arbete så har flygvapnets tre veckor i Mali varit fantastiska, nödvändiga, jobbiga, intressanta och lärorika. Förbandet har levererat precis det som efterfrågats och det känns som om vi lämnat efter oss en positiv bild av svenska officerare.

Flygplanen landar

Flygplanen landar

F7 Transport- och specialflygenheten (TSFE) har under knappt tre veckor genomfört ett av kanske många transportuppdrag i Mali. Verksamheten har syftat till att flytta materiel och utrustning från Bamako (Huvudstaden) till Tombouctou så att den svenska styrkan Mali 00 kan påbörja och slutföra byggandet av den Svenska campen som kommer bli Försvarsmaktens basering i Mali för lång tid framöver.

Fortsätt att läsa →