10
Mar

Hjälpmekanikerutbildning på F 17

Anmäl Av:
i Flygtekniker, Flygvapnet/luft, Mekaniker, Ronneby

hjälpmeksutb1Hjälpmedelmekanikerutbildningen på F 17 är nu avslutad. Soldaterna har under hösten genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) vid Kvarn för att därefter inleda sin anställning med högvakt på Slottet. Efter högvakten i Stockholm anmälde de sig för tjänstgöring på Blekinge flygflottilj, F 17.

Efter jul påbörjade de en hjälpmekanikerutbildning som är det första steget i att en dag kanske bli flygtekniker. Instruktörer under utbildningen var våra erfarna tekniker och soldater som till vardags jobbar på 21:a och 22:a Flygunderhållskompanierna. De har delgett soldaterna sina djupa kunskaper från många års erfarenhet av JAS39-systemet som de erhållit genom att arbeta med detta flygplan under fältmässiga och svåra förhållanden.

Denna utbildning är både praktisk och teoretisk. Här går man igenom alla flygplanets delsystem och publikationer för att förstå hur ett av världens mest avancerade stridsflygplan fungerar. I utbildningen är det flera praktiska moment där man fokuserar på klargöringstjänsten, det vill säga laddning, plundring (tar bort de vapen som inte använts), tankning och kontroll av flygplanet mellan de olika uppdragen.
Klargöringstiderna ska vara så korta som möjligt utan att tappa fokus på flygsäkerheten. JAS39:ans korta klargöringstider är världsunika och det gäller för personalen att inte vara den gränssättande faktorn. För att träna upp snabbheten har det under utbildning hållits tävlingar där soldaterna i grupper har tävlat mot varandra. All utbildning har varit på skarpa flygplan men med blinda vapen.
Nu väntar praktik, så kallad OJT (on job training). Detta kommer sedan leda till att de på egen hand får utföra ett flertal kontroller på flygplanet under eget ansvar och blir utnämnda till hjälpmekaniker.
Därefter kommer ett förbandsskede där de ska använda sina tekniska kunskaper och verka i ett sammansatt kompani. Kompaniet ska kunna verka från spridningsbas under mer tillämpade förhållanden.

Text: Anders Holm

01
Mar

Chefsbyte på F 7

Anmäl Av:
i F 7, Flygvapnet/luft, Såtenäs

f7_chefsbyte01_hengeb01

Tisdagen den första mars var det dags att byta flottilj- och garnisonschef vid Skaraborgs Flygflottilj och Såtenäs garnison. Michael Cherinet som stått vid rodret i ungefär två och ett halvt år lämnade vid en traditionsenlig ceremoni över till Lars Helmrich. Lars har ett förflutet på F 7, där han både flugit Viggen och Gripen samt arbetat som både divisons- och flygchef. Sammanlagt har han tidigare arbetat på flottiljen i tolv år.

Under överinseende av Flygvapenchef, Mats Helgesson tog Lars Helmrich över F 7:s fana och berättade efter detta i sitt tal till garnisonens personal att han när han 2009 blev avtackad på flottiljen lite skämtsamt fick med sig budskapet att han nu hade sin bästa tid bakom sig. Nu när han tar över som flottilj- och garnisonschef vill han hellre betrakta det hela som att han har sin bästa tid framför sig.

Lars Helmrich tar över en flottilj och garnison som ser framtiden an med stor tillförsikt. Sedan årsskiftet är förbandet återigen ett krigsförband i samtliga delar, det rekryteras fortlöpande nya medarbetare och till hösten kommer den första kullen soldater sedan 2004 att utbildas på flottiljen.

Michael Cherinet som nu lämnar flottiljen blev efter chefsbytet på ÖB:s uppdrag utnämnd till brigadgeneral och chef för FMV Test & Evaluering. Michael Cherinet berättade i sitt tal att det är med en bra känsla han lämnar över flottiljen och Såtenäs garnison. Det är ett förband där allas uppgifter idag tydligt syftar till att försvara Sveriges frihet, demokrati och oberoende.

F 7 och Såtenäs garnison hälsar Lars Helmrich välkommen åter och önskar Michael Cherinet lycka till i sin nya tjänst.

Henrik Gebhardt
Informationschef, F 7

26
Feb

F 21 gästar Uppsala

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Luftstridsskolan, Luleå, Övning, Pilot, Uppsala

Denna vecka är det kanske många uppsalabor som märkt att det bullrar lite mer än vanligt från flygfältet norr om staden. Det härliga ljudet av jetmotorer kommer från oss på 211:a stridsflygdivision som är nere i Mellansverige och bedriver vår flygtjänst från Ärna, gamla Upplands flygflottilj.

fvblogg_160226_F_21_Uppsala_DSC_3121Normalt flyger vi från vår hemmaflottilj i Luleå men förutom den så finns andra flottiljer och baser runt om i Sverige som vi kan använda i fred, kris och krig. För att öva vår förmåga att verka från alla dessa baser genomför vi med jämna mellanrum så kallade basväxlingar då vi flyttar flygplanen, personalen på division, flygunderhållskompani och baskompani och all tillhörande utrustning till en ny plats och flyger därifrån. Därför har vi den här och nästa vecka flyttat ned för att flyga från Ärna.

Det kan tyckas att en bit asfalt är likadan oavsett om den ligger i Norrbotten eller i Uppland, men förutom den välbekanta banan – som även den kan komma i lite olika former och storlekar – är varje basområde unikt med sina möjligheter och utmaningar. Transporten och logistiken bakom flytten är också ett moment i sig som tåls att övas och prövas för att få det att fungera smidigt. För att vi ska kunna bli så bra som möjligt på att verka i hela landet på alla dessa baser så tar vi varje chans vi får att öva på nya platser.

I Ärnas fall är det dock en nygammal plats, en välskött och välkomnande flottilj som vi trivs på och tycker om att komma tillbaka till. Förutom att vi har ett gott stöd från den stående personalen på flottiljen så erbjuder geografin, trots sin närhet till den vältrafikerade grannen Arlanda, bra övningsområden i luften över Dalarna och Gävlebukten.

Dessutom får vi i och med dessa basväxlingar möjlighet att dela med oss till fler av den ljuva om än riviga musik som Jas 39 Gripen spelar för alla i dess närhet.

Johan
Pilot på Akktu Stakki, 1. Division F 21
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

25
Feb

Samverkan med Migrationsverket

Anmäl Av:
i F 17, Myndighetssamverkan, Ronneby, Stöd till samhället

Tre månader i migrationsverkets tjänst.

Bild inne i Malmö mässhall MiV

Vad har ”mina arbetsuppgifter” egentligen handlat om….

Jag har haft förmånen att få tjänstgöra på Migrationsverket i region syd och min uppgift har varit att stödja deras beredskapssamordnare. Denna befattning vilade på en mycket kompetent dams axlar och ingick i deras ”krisledningen”. Med hänsyn till det läge vi kom in i så var huvudfokus på att ha ett så stort utflöde av asylsökanden som möjligt från region syd. Oerhört mycket av de utmaningar som varit rådande har varit av logistikkaraktär. Det har bland annat handlat om olika flöden, rutiner, boenden, transporter, förplägnad, sjukvård o.s.v.. Listan går att göra lång som ni säkert förstår. Detta skulle givetvis göras så långt det över huvud taget var möjligt inom ramen för MiV uppdrag och processer. Spännvidden var från landsgränsen intill det att asylsökanden antingen fick någon form av boende i regionen eller transporterades med bussar till andra platser i Sverige. Låter enkelt – men när inflödet är många gånger större än vad utflödet är, över lång tid, så har det sina utmaningar. En av de stora utmaningarna var tillgången till olika typer boenden. Vi jobbade, inom detta område, såväl regionalt som centralt och hade dagliga möten för att finna helhetslösningar inom Sverige.

Min uppgift har främst varit att utgöra ett bollplank för att finna nya och/eller utveckla befintliga flöden, rutiner, handlingsplaner och lösningar. Damen som var beredskaps-samordnare valde att kalla det ”tankesmedjor” vilket jag tycker är en passande beskrivning. Under och efter våra tankesmedjor har jag hjälpt till med att sammanställa vad som vi kommit fram till, komma med förslag på olika idéer till lösningar och hur vi ska presentera och delge berörda på ett smakligt och bra sätt. Det har dessutom inneburit analys och formulering av uppgifter och att bryta ned dessa till delmängder samt åskådliggöra detta på ett enkelt sätt.

Att leda verksamhet som är satt under sådan press har varit en utmaning för oss alla på plats. Där har vi, FM, på olika sätt stöttat och utvecklat hela ”krisledningen”. Det har handlat om allt inom begreppet ledning, lednings- och lydnadsförhållanden, ledarskap, inriktning och samordning, uppgiftsformuleringar, organisation, metoder, uppföljning och hur delgivning/kommunikation bör göras under rådande situation. Här vill jag nog mena att vi gjort stor nytta och bidragit till en trygghet och ett lugn trots den mycket ansträngda situationen. Det stora jobbet är givetvis gjort av MiV personal vilka har gjort mycket bra insatser på alla plan och varit lyhörda för våra tankar och förslag.

Utanför MiV huvudkontor på Agnesfridsvägen 111

Personliga reflektioner och erfarenheter

Det har varit en mycket intensiv och lärorik period. Det fanns, som ni säkert förstår, ingen vidare tid för introduktion utan det vara bara att kasta sig in och försöka hjälpa till. Det jag kan konstatera är att de kunskaper och erfarenheter som vi har inom FM kommer väl till pass i denna typ av situation. Att snabbt sättas samman med andra okända personer, greppa läget och därmed påbörja lösandet av uppgift är vi bra på. Vi som varit på plats har verkligen på ett positivt sätt visat upp vad FM går för och levererat efterfrågat stöd och förstärkning – om man nu ska tro på och lyssna på MiV personal. Det känns personligen bra att veta att det man har i kunskaps- och erfarenhetsryggsäcken fungerar i verkligheten och att det kunnat förmedlas under pågående ”kris”.

Johan Fries/Försvarsmakten

 

17
Feb

Lyckat informationsutbyte med kommuner

Anmäl Av:
i Besök, Civilmilitär samverkan, F 7, Flygvapnet/luft, Samarbete, Samhällsuppbyggnad, Såtenäs, Stöd till samhället

kommuninfo_01_foto_johlid01

Torsdagen den 11 februari hade C F 7 bjudit in åtta av flottiljens närmaste kommuner till ett informationsmöte om flottiljens och garnisonens verksamhet de kommande åren som en följd av försvarsbeslutet. Vid mötet gavs information om de förändringar det innebär att F 7 återigen är ett krigsförband i samtliga delar samt hur flottiljen ser den kommande utvecklingen av 7:e flygflottiljen samt Såtenäs garnison. Samtliga åtta kommuner hade tackat ja till inbjudan och det var kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektörer på plats.

Kommunerna som deltog var; Lidköping, Grästorp, Essunga, Trollhättan, Vara, Götene, Vänersborg och Skara.

Kommunrepresentanterna visade stort intresse för F 7:s syn på den framtida utvecklingen och konstaterade att information är viktigt, eftersom flottiljens och garnisonens verksamhet i många fall påverkar även kommunerna, i synnerhet om och när verksamheten bedrivs på udda tider och på platser utanför garnisonsområdet. Särskilt intresserade var de av den föredragning F 7:s rekryteringsofficer höll om hur urvals- och utbildningssystemet för soldater och officerare ser ut. Det konstaterades bland annat att flottiljen och kommunerna i många stycken söker samma typ av människor och utan att konkurrera kanske det går att hitta samverkansformer som kan gagna både kommuner, flottiljen och Såtenäs garnison.

F 7:s representanter var också mycket nöjda efter mötet med kommunerna. Det gav en bra möjlighet till informationsutbyte om både nuläge och kommande verksamhet. Alla inblandade var rörande överens om att den här typen av möten bör fortsätta. Nästa gång blir kanske under årets Flygvapenövning, eller vid någon lokal övning som genomförs på Såtenäs garnison. Vad det än blir så ger en övning en inramning med möjligheter att visa det man pratar om på ett bra och mer konkret sätt.

Henrik Gebhardt
Informationschef; F 7

05
Feb

Invigning av flygledartorn på F 17

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Ronneby

Förbiflygning Per Wilhemsson
Förbiflygning av JAS 39 Gripen, foto: Per Wilhemsson LFV

Så är flygledartornet på F 17 invigt. Därmed är ett nytt landmärke skapat. I och med detta så kan man se hur bygget av Ronneby garnison växer fram. Landshövding Berit Andnor Bylund klippte bandet. Flertalet inbjudna från bland annat FMV, FortV, LFV, Försvarsmakten och naturligtvis lokal media deltog i ceremonin. Skanska som har entreprenörskapet deltog också.

Den nya byggnaden är inte bara ett flygledartorn utan inrymmer också en kontrollcentral. Härifrån kontrolleras luftfarten på väg till och från flygplatsen i ett område som är ca 80 x 40 km. All presentation sker numera på datorskärmar vilket ersatt de analoga instrument som användes tidigare.
Byggnaden innehåller även kontor, lunch- och konferensrum, simulatorrum och har möjlighet till övernattning för att flygledare ska finnas tillgängliga dygnet runt, året om.

DSC_0018
Chefen för lokalplaneringsenheten Peter Glimvall lämnar över nyckeln till flottiljchefen, Lars Bergström

I själva tornet som är ca 35 meter högt finns det fyra arbetspositioner och härifrån är utsikten magnifik! Vid klart väder kan man se havet söder om Ronneby och västerut ända till Ryssberget som utgör gräns mot Skåne.

DSC_0024
Landshövding Berit Andnor Bylund klippte bandet

Tornet är naturligtvis toppmodernt på alla sätt och vis
– Känslan är densamma som när man köpt en ny bil, säger Joacim Stolt som är platschef på LFV i Ronneby.

Detta torn kommer att bli ett av de sista som byggs i Sverige. I framtiden kommer man att lösa tjänsten med hjälp av kameror i stället för att lyfta upp folk 35 m upp i luften.

21
Jan

Vingexamen – från dröm till verklighet

Anmäl Av:
i Ceremoni, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan
1 sergeanterna Elias Källström och Per Eggen gratuleras av flygvapenchefen Mats Helgesson efter genomfört flygpass.

1 sergeanterna Elias Källström och Per Eggen gratuleras av flygvapenchefen Mats Helgesson efter genomfört flygpass.

Att bli pilot är för många ett drömyrke. För en pilot i Försvarsmakten innebär det att vara beredd att genomföra den svåraste av alla uppgifter. Väpnad strid.
Flygarvingen är en symbol och ett tecken på kvalitet hos en särskild grupp yrkesmän.

Att klara den grundläggande flygutbildningen, att lyckats ta examen och få vingarna på sin uniform är en milstolpe i en pilots karriär.

Chefen för Flygskolan lämnar av till flygvapenchefen inför examensflygningen. Både elever och den stora mängden anhöriga är förväntansfulla.

Chefen för Flygskolan lämnar av till flygvapenchefen inför examensflygningen. Både elever och den stora mängden anhöriga är förväntansfulla.

Vingexamen
Den 21 januari genomfördes den traditionella gemensamma examen för piloter som skall flyga antingen stridsflygplan, transportflygplan eller helikopter i Försvarsmakten.
Nytt för i år var att även försvarsmaktsmeteorologer deltog vid vingexamen.

Torsdagens examen omfattade sammanlagt 33 personer och förrättades av flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson.

– Det är en stor dag för flygeleverna, för Flygskolan och för Flygvapnet. De unga piloterna möter nu en framtid där Flygvapnets förmågor är högt prioriterade, säger Mats Helgesson.

Under översyn av ett stort antal anhöriga och vänner, med rätt parader och musik från Livgardets dragon musikkår fick ceremonin en fin inramning.

GFU 151 med inspekterande strax innan examensflygning.

GFU 151 med inspekterande strax innan examensflygning.

GFU
Utav de 33 som deltog vid ceremonin, skall 8 stycken flyga stridsflygplanet JAS 39 Gripen och 4 stycken skall flyga transportflygplan, antingen C 130 Hercules eller Saab 340.
Samtliga 12 elever har genomfört det som kallas grundläggande flygutbildning, GFU under ett år på Flygskolan i Malmslätt där de flugit skolflygplanet SK 60. Ett flygplan som just dagarna firar 50 år i tjänst i Försvarsmakten.

En av de som i framtiden skall flyga JAS 39 Gripen är Christoffer Lundgren. Han kommer att flyga på en av stridsflygdivisionerna på F 21 i Luleå.

– Jag har inte ångrat en dag att jag sökte, och idag har jag fått belöning av det,
säger en mycket glad Christoffer.

Kadett Christoffer Lundgren flög tillsammans med flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy.

Kadett Christoffer Lundgren flög tillsammans med flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy.

GFU/H 151 med inspekterande gör sig klara för flygning.

GFU/H 151 med inspekterande gör sig klara för flygning.

GHU
12 elever flyger helikopter. De har genomfört det som kallas grundläggande helikopterutbildning, GHU vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover i Tyskland.

Gemensamt för alla piloterna är att de har ytterligare utbildningar att gå igenom innan de placeras på någon av flygvapnets flygdivisioner runt om i Sverige. Beroende på vad man är inriktad på att flyga för något så varierar tidpunkten när man placeras på en flygdivision.

Nästa flygutbildningsskede kallas grundläggande taktisk utbildning, GTU.
Då kommer piloterna att lära sig flyga mer avancerat taktiskt och stridsmässigt rätt. Även här beroende på vilken inriktning man har så är GTU lite olika lång och genomförs på Flygskolan i Malmslätt både för de som flyger flygplan och helikopter.

Kurs GFU/B Väderspanare 151.

Kurs GFU/B Väderspanare 151.

Försvarsmaktsmeteorologer
Meteorologernas koppling till flygtjänst är tydlig. För att kunna leverera bra väderprognoser krävs förutom den teoretiska bakgrunden också en förståelse för vad piloterna i luften ser och upplever i olika typer av väderfenomen. Meteorologtjänsten i flygvapnet innebär också ”väderspaning”, en typ av flygpass där de tillsammans med en pilot navigerar enligt förbestämda rutter för att skapa ett så bra underlag för sina kommande prognoser som möjligt.

Två omgångar av meteorologelever har under 2015 genomfört kurser på Flygskolan. Där ingick inledningsvis en gedigen teoretisk bakgrund på vilka regler piloterna måste följa i luften, hur SK60 är uppbyggd och fungerar, flygsäkerhetskultur, nödåtgärder i samband med en eventuell utskjutning samt en hel del annat matnyttigt.
Fokus under teoriutbildningen låg dock på karttjänst eftersom det är väderspanarens viktigaste verktyg. De måste förstå och tyda en flygkarta för att kunna följa upp sin egen och vädrets position under en väderspaningsflygning.

Även flygutbildningens nio flygpass hade fokus på navigering. För ovana kan det vara svårt att hänga med när terrängen susar fram i 300 knop under nosen. Särskilt om man befinner sig en ny miljö med ovan utrustning och kanske med en släng av illamående i bakhuvudet. Eleverna i de båda omgångarna visade dock framfötterna – från att ha varit osäkra navigerare på 3000 fot höjd till avslappnade väderspanare på 330 fot höjd. Efter avklarade flygpass och teoretiskt prov på FlygS har man genomfört ett antal väderspaningspass på hemmaflottilj.

Det var ett nytt inslag i den årliga vingexamen att meteorologerna tilldelas sina vingar tillsammans med de övriga piloteleverna. 9 stycken meteorologer fick Meteorologmärke m/46 tilldelat denna dag.

Meteorologen lt Charlotte Boström hjälper sin kamrat att anbringa meteorologmärket på uniformen.

Meteorologen lt Charlotte Boström hjälper sin kamrat att anbringa meteorologmärket på uniformen.

Jubilarer
Vid sidan om de nyexaminerade piloterna står en grupp piloter av tidigare årgång.

Den stora gruppen på 48 personer är de så kallade 25-års jubilarerna. Vid varje vingexamen är det tradition att Flygskolan bjuder in de årskurser som tog examen för 25 år sedan. I år utgör de kurserna från 1991. En av jubilarerna var chefen för Luftstridsskolan, överste Anders Persson.

– Det är oerhört roligt att träffa alla sina kurskamrater. Även om man inte träffats på många år, tar det inte många minuter innan man är igång som om tiden stått still, säger Anders Persson.

70 års jubilaren Sven-Olof Olsson sitter tillsammans med landshövding Elisabeth Nilsson. Bakom står alla 25 års jubilarer.

70 års jubilaren Sven-Olof Olson sitter tillsammans med landshövding Elisabeth Nilsson. Bakom står alla 25 års jubilarer.

Framför 25-års jubilarerna satt en äldre herre i in mjuk fåtölj. Denna herres närvaro lade en särskild högtidlig prägel på årets vingexamen.
Det var nämligen den legendariske före detta flygvapenchefen, general Sven-Olof Olson som dagen till ära firade sitt 70 års jubileum från det att han tilldelades sina vingar 1946.
Han började sin flygarbana som kadett 1945 på Flygskolan i Ljungbyhed. Under sin långa karriär som flygofficer fram till pensionen 1988 har Sven-Olof Olson flugit över 50 olika flygplanstyper.
General Olson ansågs vara en kraftfull och drivande chef som var högt uppskattad inom flygvapnet.

Två flygvapenchefer. Generalmajor Mats Helgesson och generallöjtnant Sven-Olof Olson.

Två flygvapenchefer. Generalmajor Mats Helgesson och generallöjtnant Sven-Olof Olson.

Några viktiga ord på vägen
Den nuvarande flygvapenchefen, Mats Helgesson berättade i sitt tal under ceremonin hur han tydligt minns den 18 september 1986 när han själv tilldelades sina vingar av den för dagen jubilerande före detta flygvapenchefen Sven-Olof Olson.

Flygvapenchefen tecknade sedan en mycket tydlig överenskommelse med de nya piloterna genom att tydliggöra etta antal viktiga punkter.

– Vingarna ser jag som ett kontrakt eller avtal mellan mig i min roll som flygvapenchef och er som enskilda piloter. Det här är ett personligt avtal i förtroende mellan två människor.
Det är ett avtal som förväntar att ett mycket svårt jobb skall genomföras alltid på ett professionellt sätt, upplyste flygvapenchefen Mats Helgesson.

Examenslunch mitt i flygvapnets historia.

Examenslunch mitt i flygvapnets historia.

Examenslunch i anrik miljö
Efter genomförd ceremoni kom nästa fina tradition i samband med vingexamen.
Att äta den gemensamma examenslunchen på Flygvapenmuseet i Malmslätt.
Det är en särskild upplevelse för unga flygare att inta sin examenslunch mitt ibland en massa fina gamla flygplan som alla berättar om en fantastisk svensk flyghistoria.

Under lunchen passade dagens 70 års jubilar, Sven-Olof Olson på att ge sina lyckönskningar till de unga piloterna och meteorologerna. Minnesvärda ord som samtliga kommer att ta med sig in i framtiden.

Länk till samma artikel fast med fler bilder

19
Jan

SK 60 firar 50 år i tjänst

Anmäl Av:
i Flygplan, Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, SK 60

Foto: Dirk Jan de Ridder

Det kom ett brev eller rättare sagt ett mail till Luftstridsskolans expedition med följande text:

Den 19:e januari 2016 är det 50 år sedan leveranserna av SK 60 inleddes, vilket skedde till Flygförvaltningens testavdelning (FF F:T) i Malmslätt 1966-01-19. Några månader senare anlände de första flygplanen till F 5 och Krigsflygskolan.

Jag anser att detta jubileum bör uppmärksammas på tillbörligt och hedrande sätt. Det är ju trots allt första gången som en svensktillverkad flygplanstyp varit i aktiv tjänst under 50 år inom Krigsmakten, numera Försvarsmakten.

/Emil
Flyghistoriker

Då det idag är den 19 januari önskar vi bidra till firandet av detta genom att publicera ett inlägg om SK 60.

SK 60 flög första gången redan 29 juni 1963 i SAABs regi. Då kunde nog ingen ana att det fortfarande skulle flyga i Flygvapnet 2016 (plus Österrikiska FV)och ännu ett par år till! Det är bara Hercules som varit aktiv längre i FV och då knappt ett år!
Det finns vidare data på att ca 1500 flygelever fått sin utbildning på SK 60. Sedan 1987 har hela den svenska grundläggande flygplansutbildningen skett på enbart SK 60 vilket är världsunikt.

SK 60 eller SAAB 105 som den heter hos SAAB var ursprungligen tänkt som en avancerad mindre businessjet och olika varianter av flygplanet ritades det på inkl en variant med ”riktig” dörr och för 6-7 passagerare. Den blev dock alltför exklusiv och svårt att konkurrera med stora läderfåtöljer resp flygvärdinnor som kunde återfinnas i de större affärsjet som såldes på marknaden.
Under årens lopp har såväl SAAB som Flygvapnet haft en rad olika varianter såsom Lätt attack som målflygplan, spaningsvarianter, målflygplan med störkapslar till attackvarianter med 225 kg bomber.

Foto: Dirk Jan de Ridder

I Flygvapnet har vi haft totalt 150 st. varav 75 modifierades redan  tidigt 70-tal till beväpnade Lättattack varianter. Dessa kom att benämnas SK 60B. Av dessa 75 B varianter modifierades i sin tur 30 st. till spaningsversion med förlängd nos som innehöll en kamera. De benämndes då som SK 60C.
De ursprungliga 4-sitsiga varianterna så kallade sambandsflygplan benämndes som D respektive E. D och E versionen användes som utbildningsflygplan för trafikflygare vilket innebar en civil version med fot och knop vilket då vid den tiden i FV var helt otänkbart i krigsflygplan (!). Flygplanen användes till att ge reservofficerare ett instrumentbevis samt B-bevis för att underlätta deras anställning till civila bolag. De krigsplacerades som flygförare inom Lättattack-divisionerna vid sidan av sina civila flygjobb.

Den som vill förkovra sig vidare om SK 60 kan LSS rekommendera såväl boken ”SAAB 105 – Flyghistorisk Revy” som Försvarsmaktens hemsida (där det i och för sig skrivs att den varit i aktiv tjänst sedan 1967 men det datumet kommer från när samtliga flyglärare på F5 Ljungbyhed var influgna och de första flygeleverna i fältflygaromgång 671 påbörjade sin utbildning den 17 juli samma år.

Vi höjer hatten för vår trotjänare SK 60 denna dag.

Anders Persson

Chef Luftstridsskolan och SK 60 pilot ;-)
(flugit i princip alla varianter A,B,C,D och E, RM9, RM 15 (flygutprovning inom FV regi för anpassning av flygutbildning (GTU) till kraftigare motorer) och avionikuppdateringar)

P.S Jag har inte kunnat vidimera att datumet den 19 januari är korrekt utan där litar jag på Emil, men det var enligt andra källor runt denna tid som flygplanet överfördes formellt till Flygvapnet.

14
Jan

Världsrekord i rodd

Anmäl Av:
i F 17, Flygvapnet/luft, Ronneby

Cecilia Velin, F 17, slog världsrekordet på 500 m i roddmaskin. Det gamla rekordet slogs med två tiondelar. Nytt världsrekord är 1.26.6. Nu kommer Cecilia att satsa på sommar-OS i Tokyo om fyra år.
DSC_0019

Cecilia är ett välbekant namn inom kanotkretsar. Hon har ett 90-tal SM-medaljer och tävlar för KK Eskimå, Karlskrona. Endast 25 år växlar hon nu karriär från kanot till Rodd.

Varför det?

– Det började redan för sex år sedan. Då provade jag på rodd och de såg redan då att jag var en talang. MEN, det fanns ingen roddklubb i Karlskrona och inga kompisar som rodde så jag tröttnade.
I höstas kom David McGowen in i bilden och var envis och övertalade Cecilia att börja träna. Hon började träna rodd igen och den 8 januari i år slog hon till med ett nytt världsrekord!
I februari åker Cecilia på nordiska mästerskapen i roddmaskin och kort därpå väntar ett två veckor långt läger i Spanien för att komma ut på riktigt vatten. En skön kontrast till de tunga, mentalt prövande långpassen vid roddmaskinen.
– Det är en utmaning varje gång. Sitta och stirra in i en vägg i 90 minuter och inte komma någonstans, menar Cecilia.
OS-satsningen innebär att Sverige skall försöka få ihop ett åttamannalag. Då pratar vi inte roddmaskin utan riktiga båtar på vatten.
–    Sverige har inte haft så stor besättning i OS-sammanhang tidigare, det har mest varit singel-, eller tvåmansbesättning, säger David. Som är den som hittat talangen Cecilia och även tränar henne.

Cecilia är till vardags flygplatsman på Blekinge flygflottilj, F 17. Den tjänsten är såväl fysiskt som psykiskt krävande. Vardagstjänsten består mestadels av att vara beredd.

DSC_0026Cecilia är även van att hantera stora fordon

Ingående i flygplatsräddningstjänsten har man 90 sekunder på sig att med räddningsbilarna nå slutet, eller början på startbanan. Beredd på det värsta, ett haveri. Som tur är händer det inte ofta, nästan aldrig, peppar peppar ta i trä. Som flygplatsman ingår man också i den styrkan som sköter om bansystemet. Till exempel snöröjning på vintern och sopning av banan på sommaren.

DSC_0016För att vara förberedd och tränad för uppgiften så finns det ett gym i beredskapsbyggnaden. En plats som Cecilia utnyttjar mycket under sina beredskapspass.

Text och foto: Kent Löving/Försvarsmakten

30
Dec

Helikopterflottan växer!

Anmäl Av:
i Okategoriserade

Efter en överlämningsceremoni 17:e december tog FMV och senare FM emot den första fullt utrustade sjöoperativa Helikopter 14, HKP 14F. Helikoptern flögs hem till 3.hkpskv i Ronneby den 18/12 där den kommer att utgöra en mycket kvalificerad resurs för ubåtsjakt och ytmålsspaning.

HKP 14F är utrustad med en aktiv sök- och klassificeringssonar samt ett sonarbojsystem. Den har även en mycket avancerad taktisk radar, främst för ytmålsspaning över hav men även över land. Övriga sensorer är EOS (FLIR och kamera) EWS (varnare och motmedel) samt väderradar. Sensorer och kommunikation knyts samman i ett ledningssystem som gör helikoptern till en avancerad plattform vilken kommer att stärka den sjöoperativa förmågan.

18:e december överlämnades även den sista av sju stycken HKP 14D. Den kommer att fira jul och nyår i Halli, Finland, innan den flygs hem till 1.hkpskv i Luleå i början av 2016. Detta innebär att FV nu har tagit emot 12 av totalt 18 helikoptrar. Dessa är ännu inte i slutlig konfiguration utan ska genomgå ett modifieringsprogram de kommande åren.Hkp14