På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinchefens julbrev den 12 december 2014

Jan Thörnqvist

Det har gått ungefär ett halvår sedan jag senast tog tillfället att på detta sätt vända mig till er. Jag förutspådde då i mitt sommarbrev ”en höst full med intressant och viktig verksamhet”, vilket utan tvekan besannats. Det har i marina sammanhang varit ett mycket intensivt och händelserikt halvår med en utveckling i närområdet som varit svår att förutse. Vårt hav har återigen kommit i säkerhetspolitiskt fokus och kan på intet sätt sägas vara ”en fredad bakgård”. Vi ser i vårt dagliga arbete i marinen... 

...en helt annan aktivitet i Östersjön än på många år. Det är fler fartyg och flygplan i rörelse och det bedrivs fler stora och avancerade övningar samt en ganska omfattande provverksamhet. NATO har frambaserat flyg till Baltikum och ryska flyg- och marinstridskrafter både övar, patrullerar och bedriver en omfattande provverksamhet i, över och omkring Östersjön. Under det gångna halvåret har det också förekommit kränkningar av vårt territorium. Allt detta är definitivt ett trendskifte efter ett antal år av en relativt stabil nivå på verksamheten i våra farvatten. Det är dessutom sannolikt så att detta tyvärr kommer att utgöra vår ”normalbild” under de kommande åren.

GTD

Under hösten har marinen tillsammans med övriga stridskrafter genom insatser, beredskapsövningar samt nationell- och multinationell övningsverksamhet till sjöss, i luften och till lands ökat vår närvaro i Östersjön och på Gotland. Det handlar här ytterst om att stärka omvärldens uppfattning om svensk vilja och förmåga att hantera olika händelseutvecklingar. Den marina insats- och övningsverksamheten har gett oss god utbildningseffekt, många nyttiga erfarenheter och också bidragit till att förbättra och utveckla vår marina operativa förmåga i flera avseenden. Jag är i detta avseende mycket nöjd med och tacksam över det jobb marinens personal gör med fokus på ”här och nu” samt att de använder och utvecklar våra tillgängliga resurser i form av personal och materiel på ett bra sätt. Jag upplever på nära håll en marin organisation som uppvisar lojalitet, vilja, beslutsamhet och energi, vilket resulterat i mycket hårt arbete men också i bra resultat och överlag en god förbandsanda – BZ! (Bra gjort!)


Marinen har under det gångna halvåret också fortsatt att fördjupa samarbetet med Finland, inom ramen för den överenskommelse som gjorts mellan mig och Finlands marinchef, konteramiral Kari Takanen. Förra året kom vi överens om att undersöka förutsättningarna för ett fördjupat operativt samarbete med målsättningen att kunna sätta upp en gemensam och väl samövad marin stridsgrupp – Swedish-Finnish Naval Task Group (SFNTG). Sedan förra året har Försvarsmakten fått utökade styrningar och mandat från regeringen och undersöker för tillfället också andra möjligheter till samarbete, t.ex. inom utbildning och anskaffning av materiel. Som ett led i samarbetet har vi nyligen genomfört en så kallad ”Table Top Discussion”, vilken baserats på olika tänkbara scenarier, i syfte att belysa och skapa förståelse för de utmaningar som finns i respektive land vid en eventuell aktivering och användning av SFNTG, som t.ex. möjligheter och begränsningar i förmågor, juridiska hinder m.m.


I våra hemmafarvatten fick Försvarsmakten i slutet på oktober indikationer på främmande undervattensverksamhet och genomförde därför en underrättelseoperation med fartyg, båtar, helikoptrar, ledningsförband samt soldater ur amfibieregementet och Hemvärnet i Stockholms södra skärgård. Syftet var att försöka konstatera om det pågick eller hade pågått en främmande undervattensverksamhet i aktuellt område. Samtliga marina förband deltog i operationen i större eller mindre omfattning och som ni säkert läst i tidningar eller hört talas om så var det en mycket framgångsrik insats. Många har frågat varför Försvarsmakten talat om en underrättelseoperation och inte om ubåtsjakt som förr i tiden. Huvudorsaken var målet med operationen – att bekräfta om främmande verksamhet pågick eller pågått i aktuellt område –  men var också beroende på den mängd resurser som marintaktisk chef hade till sitt förfogande. Insatsens övergripande huvudsyfte var att värna vår territoriella integritet (se fotnoten sist i brevet).

Jag kan konstatera att trots att Försvarsmakten inte övat denna typ av samordnad operation inomskärs på flera år hade förbanden fortfarande stor kunskap och kunde på ett professionellt sätt lösa ställda uppgifter. De som deltog i insatsen gjorde helt enkelt ett bra jobb. Slutsatsen efter operationen och den genomförda analysen är att det inte råder något tvivel om att minst en mindre ubåt har kränkt svenskt territorium djupt inne på svenskt inre vatten. Detta bekräftades den 14 november av ÖB vid en presskonferens tillsammans med statsministern och försvarsministern.

Vby

Efter det mediala fokus som varit kommer naturligtvis en operation av den här typen att nagelfaras in i minsta detalj. ”Förståsigpåare”, journalister och självutnämnda experter kommer försöka så tvivel i vår verksamhet. Detta är naturligt och en sådan granskning ska ske i en demokrati. Försvarsmakten kommer nu att samla ihop erfarenheterna och analysera vad som behöver förbättras och utvecklas. Det kommer inte handla om att omedelbart ”springa iväg och köpa en massa saker”, utan om att på ett balanserat sätt öka vår förmåga både på kort och på lång sikt. För mig är en första prioritering att öka våra marina personalramar så att vi på ett bättre och uthålligare sätt kan använda våra förband och fartyg.

IMG_1219

Förutom underrättelseoperationen, som naturligtvis också gav bra övningsutbyte, har vi under hösten genomfört utökad marin verksamhet och ett flertal övningar, bland andra den marina höstövningen. Under planeringen har övningens innehåll och omfång av ekonomiska skäl varierat under året, men till slut blev den cirka en vecka lång och innehöll både momentövningar och en tillämpad fas. Dessutom genomfördes beredskapskontroller på order från högre chef. Alla marinens förband och nästan alla enheter deltog. Alla inblandade marina chefer är eniga om att större övningar av denna typ är en nödvändighet för att utveckla marinens sammanlagda förmåga. Jag, mina närmaste medarbetare och de marina förbandscheferna arbetar nu tillsammans med att analysera var vi skall lägga vårt fokus kommande år och vilka förmågor som skall prioriteras i övningshänseende.

Amf

Högt prioriterade frågor är de som rör marinens personal. Jag och mina medarbetare arbetar hårt för att vi ska kunna öka våra marina personalramar något och därmed få en ökad tillgänglighet på våra fartyg och förband som står i hög beredskap. Samtidigt går Försvarsmakten mot en ny organisationsstruktur, vilken på några håll kan innebära vissa förändringar i organisationen. Det är i detta sammanhang viktigt att förstå att det som verkar klokt och rationellt ute vid en enskild enhet kanske inte tvunget är det mest rationella och effektiva sett ur ett försvarsmaktsperspektiv. Marinen arbetar också ständigt med att se över kompetensfrågor och att balansera bemanningen mellan officerare, specialistofficerare, soldater, sjömän och civilanställda enligt de instruktioner vi får. På tal om personalförsörjning hade jag igår glädjen att utnämna 28 marinkadetter till 1:e sergeanter i samband med en examensceremoni i Karlskrona – en mycket bra avslutning på verksamhetsåret!

Projektet Roller och Relationer har i Försvarsmakten under hösten diskuterats intensivt och olika delar av organisationen deltar i utformningen av myndighetens budskap. Överbefälhavaren är bestämd när han säger att Försvarsmakten måste bli tydligare i sitt budskap både internt och externt – detta för att både allmänheten och medarbetarna skall få en korrekt uppfattning om vad myndigheten står för. Detta är inte minst viktigt nu när vi måste vara en attraktiv arbetsgivare på en konkurrensutsatt marknad. Här måste Försvarsmakten vara tydlig med att ett arbete som sjöman, soldat specialistofficer, civilanställd eller taktisk officer är speciellt till sin karaktär, men också att det finns värden som kan uppskattas av många medborgare. Min uppfattning är att Försvarsmakten har allt att vinna på denna utveckling och jag uppmanar alla medarbetare att aktivt delta via förbandens utvecklingsgrupper, genom representation i arbetstagarorganisationerna eller via linjen i form av APT på lokal nivå. Ett fortsatt fokus på och praktiskt arbete med att förbättra och tydliggöra roller och relationer inom Försvarsmakten är högt prioriterat och kommer att fortsätta under det kommande året.

Mina närmsta medarbetare och jag har just avslutat ett omfattande analysarbete och tagit fram underlag till överbefälhavarens avvägning inför det kommande försvarsbeslutet under 2015. Återigen kan jag konstatera att vi idag har personal, materiel och system av högsta internationella klass och att vi i en nära framtid kommer att få ytterligare kvalitativa tillskott. Klart är också att vidmakthållande av ubåtssystemet planeringsmässigt ges en långsiktig stabilitet och att nästa generations ubåt kommer att byggas och beräknas vara i drift i slutet av planeringsperioden. Mot bakgrund av idag känd ekonomisk ram i planeringen på längre sikt, d.v.s. i den senare delen av kommande 10-årsperiod, ser det emellertid just nu för marinen som helhet bekymmersamt ut. Detta hoppas jag att vi kommer att kunna rätta till framöver genom tydliga prioriteringar och en långsiktigt väl avvägd och balanserad ekonomisk nivå till Försvarsmakten. I högkvarteret arbetar vi vidare för att få till stånd en långsiktig lösning på detta. Planeringen ska alltså bygga på realism och långsiktighet. Målet är alltjämt ett tillgängligt, väl dimensionerat och fungerande försvar i balans mellan beredskapskrav, operativa krav och tillgängliga resurser i form av personal, materiel och ekonomi.

När jag vänder mina blickar mot 2015 ser jag först i almanackan ännu ett styrkebidrag till EUNAVFOR operation ATALANTA under tiden februari till maj. Sverige sätter upp ett multinationellt styrkehögkvarter, under ledning av konteramiral Jonas Haggren som blir Force Commander, och bidrar med helikopterförmåga, stridsbåtar och bordningsstyrka i insatsen som vi benämner ME 04. Marinen kommer under 2015 också bidra med IEDD- grupp till insatsen i Mali samt enstaka personal till flera andra insatser.


Under 2015 kommer vi fortsätta med vår ganska omfattande internationella övningsverksamhet, samövningar med Finland inom ramen för vårt fördjupade samarbete, genomföra större maringemensamma övningar och lämna stöd till samhället inom ramen för våra marina min- och ammunitionsröjningsoperationer. Utöver detta har vi naturligtvis också den ständigt pågående sjöövervakningen samt planerade och uppkomna nationella insatser av olika slag.

CKR VBY KSR

Nu när julen står för dörren känns det som om jag också kan kosta på mig att önska mig något inför kommande år. Högst på min önskelista står en bättre balans mellan uppgifter och resurser samt stabilitet och långsiktighet i planeringen. Jag önskar också att vi får möjlighet att fokusera på och lägga tid och kraft på att fortsätta utveckla vår samlade marina förmåga. Marinens personal har jobbat hårt med detta och är efter ett intensivt och krävande halvår väl värda en lugn och skön julledighet. Jag hoppas och önskar därför att flertalet får möjlighet att vara lediga, umgås med släkt och vänner, varva ner, koppla av och vila upp sig. Det är nödvändigt att ibland få lite distans till jobbet och lite egen tid att reflektera och ladda batterierna. Det gäller att ta väl vara på ledigheten när tillfälle ges, för marin insatsförmåga och närvaro har varit, är och kommer även framöver att vara efterfrågad och behövd.

Amf1

Avslutningsvis sänder jag särskilt mina tankar till dem som under hela eller delar av jul- och nyårshelgerna tvingas arbeta, upprätthålla beredskap, jour eller delta i insatsverksamhet. Dessa har en mycket viktig funktion att fylla och deras insats sätter jag stort värde på. Jag hoppas de får tillfälle att vara lediga och koppla av så snart möjligheter ges efter fullgjord tjänstgöring, beredskap, jour eller insats

Jag ser mycket fram emot att under nästa år delta i verksamheten till sjöss och till lands i så stor utsträckning som möjligt. Det första tillfället att träffas och diskutera i marina kretsar blir kanske i slutet av januari under Marinstridsdagarna i Karlskrona. Dessa dagar ser jag fram emot och hoppas att många i marinen får chans att delta. Till sist önskar jag er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Tack för ett bra jobb i år och väl mött på det nya året 2015!

Jan Thörnqvist
Marinchef

Fotnot:
Jag vill mot bakgrund av ovanstående peka på att ÖB i oktober fastställde Handbok IKFN 2014 (Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet). Jag kan rekommendera er att studera denna handbok. Notera då särskilt skrivningen under punkt 66 – 70 på sidan 27 och 28, som handlar om Ubåt inom svenskt territorium, Ubåt inom territorialhavet och Ubåt inom inre vatten (Det primära i en insats mot en främmande ubåt som påträffas på svenskt territorium är inte att med vapenmakt sänka den, vilket någon kanske kan förledas att tro av den bild som ibland målas upp).

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

8 kommentarer

 • Allan Widman 12 december 2014 14:19

  Marinchefen Jan Thörnqvist skriver i sitt Julbrev till Marinens personal om att ”Förståsigpåare”, journalister och självutnämnda experter kommer försöka så tvivel i vår verksamhet. Eftersom Julbrevet avslutas med en fotnot som länkar till IKFN Handbok 2014 och Marinchefen ger läsanvisning till; "skrivningen under punkt 66 – 70 på sidan 27 och 28, som handlar om Ubåt inom svenskt territorium, Ubåt inom territorialhavet och Ubåt inom inre vatten" antar jag att bland annat undertecknad är tänkt som adressat.

  Tråkigt nog hänvisar Marinchefen inte till bilagorna i slutet av handboken. På sidan 125-126 står nämligen följande att läsa just där:

  "IKFN-förordningen ger Försvarsmakten mandat att använda våld/vapenmakt mot personer,

  vilket innebär att lagen om europakonventionens tillämpning är relevant i sammanhanget.

  Lagtext (som beslutas av Regeringen) är överordnad förordningstext (som beslutas av Regeringen).

  Detta innebär att IKFN-förordningens bestämmelser måste tolkasi ljuset av relevant lagtext, i det

  här falletlagen (1994:1219) om den europeiska konventionen

  angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

  Ingripanden enligt IKFN-förordningen som syftar till avvisning eller kvarhållande av ett

  utländskt statsfartyg, statsluftfartyg, militärt fordon eller militär personal kan betraktas

  som en form av frihetsberövande. Vad avser ett fartyg eller luftfartyg som ska avvisas från

  territoriet så är det frihetsberövat på så sätt att det har förlorat sin rörelsefrihet, och är

  skyldiga att följa anvisad kurs från Försvarsmakten. Vid tillämpningen av IKFN-förordningens

  bestämmelser om användande av vapenmakt i fredstid (dvs. inte vid ett väpnat

  angrepp mot riket, se nedan) innebär detta bl.a. att:

  Vapenmakt vid ingripanden som riskerar att medföra dödlig utgång får endast tillgripas

  om det är absolut nödvändigt i syfte att:

  – omhänderta utländsk militär personal eller kvarhålla utländska militära fordon eller

  kvarhålla utländskt statsluftfartyg som landat inom svenskt territorium i strid mot

  tillträdesförordningen (10, 12 och 27 §, IKFN-förordningen),

  – tvinga upp en ubåt från undervattensläge på inre vatten, liksom för att hindra sådan

  ubåt från att avvika under färd till ankarplats eller avvika från ankarplats, för att i ett

  senare skede kunna vidta rättsliga åtgärder (15 § 1 stycket, IKFN-förordningen".

  Det tycks således som om handboken menar att Europakonventionen om mänskliga rättigheter ska tillämpas på främmande, militära farkoster på svenska inre vatten. Och att nämnda konvention (som förvisso utgör svensk grundlag) kan sätta IKFN ur spel.

  Ja, jag är inte någon expert på området. Kanske ska främmande militär som kränker svenskt territorium åtnjuta skydd av Europakonventionen?

  Det som är helt klart är dock att IKFN:s 15 §, om att ubåten ska hindras från att bedriva verksamhet och att vapenmakt får tillgripas utan förvarning, skiljer sig från konstaterandet i handboken sid 126, att ingripanden som riskerar medföra dödlig utgång endast får tillgripas om det är "absolut nödvändigt i syfte att tvinga upp en ubåt från undervattemnsläge på inre vatten".

  Jag ställer inte frågor i riksdagen för att misstänkliggöra Försvarsmakten. Jag är intresserad av att det blir kristallklart vilka åtgärder vår militära personal får tillgripa för att freda vårt lands gränser. Och ett sådant förtydligande av Sveriges regering synes på sin plats.

  Allan Widman

  • Jan Thörnqvist Allan Widman 12 december 2014 15:15

   Svar till Allan Widman:
   Jag har inte på något sätt uppfattat att du "försökt slå tvivel i vår verksamhet" och hade heller inte en tanke på dig med denna skrivning. Det finns alltså ingen som helst anledning för dig att ta åt dig.

   Med vänlig hälsning

   Jan Thörnqvist

 • Kenth Wiipa 12 december 2014 17:31

  Jag vill tacka alla er som är där ute och gör ett fantastiskt jobb för att göra vårt land säkrare. Utvecklingen i omvärlden visar med all tydlighet att Ni behövs för att säkra både gränser som att påpeka överträdelser. Ha en riktigt God Jul och jag hoppas att ni får paket med relevant innehåll från vår regering och riksdag framöver så att vi kan återta en del av vår förlorade förmåga.

 • Allan Widman 12 december 2014 18:14

  Jan,

  Gott så. Jag ber om ursäkt om jag missuppfattade fotnoten. Likväl tycker jag att det ser lite motsägelsefullt ut när IKFN 15 paragraf jämförs med bilagan, men detta kommer säkert att redas ut.

  Jag vill också passa på att tacka Marinen för alla goda insatser under året och önska en God Jul.

  Allan Widman

 • Ola Linfeldt 13 december 2014 13:49

  God jul själv, Chefen och tack för ett gediget gott arbete under ett intensivt år! Böj-sträck!

  • Jens Lindborg Ola Linfeldt 17 december 2014 09:10

   10.30-klubben lever!
   Stay safe, sailor

 • Corvette 13 december 2014 18:28

  Är oerhört imponerad av den yrkesskicklighet som FM och många kring den visar upp i många sammanhang, är oerhört glad att vi äntligen på det politiska planet fått en gedigen försvarsminister som vet vad den pratar om och har mandat från statsminister och framförallt finansminister (den tidigare regeringen så var ju finansminister och försvarsminister samma sak egentligen). Hoppas vi får se helikoptrar inköpta på samma sätt (dock inte på bekostnad av andra behov)i fråga om snabbt genomförande som Black Hawk till Afghanistan.. Sea Hawk nu. Och lv robot till samtliga korvetter.. Då blir vi farliga + två korvetter.

 • Surpuppan 20 april 2015 23:51

  Kopia av kommentar publicerad på Allan Widmans blogg:

  Det visar sig att "förståsigpåarna" inte är några andra än Försvarsmaktens egna jurister - som tolkar saker och ting annorlunda än rikets kanske främsta expert på folkrätt, professor Ove Bring, allt enligt SvD.

  Detta är synnerligen olyckligt på flera plan. Det vore givetvis olyckligt i sig, om Sverige ingått en internationell överenskommelse (eller motsvarande) med innebörd att vi inte får freda vårt eget territorium i fredstid - det skulle inte direkt vara någon fjäder i hatten för dem som beredde den frågan. I själva verket ligger det dock ännu värre till. Om man antar att Bring har rätt, har Sverige nämligen inte gjort något sådant åtagande. I stället är det Försvarsmaktens egna jurister som helt enkelt själva tänkt ut en svårighet för den egna myndigheten att lösa sin huvuduppgift, en svårighet som alltså inte ens finns i verkligheten. Man blir inte avundsjuk på marinchefen, som alltså har dessa förståsigpåare i det egna huset på Lidingövägen.

  Åt vem tror dessa jurister egentligen att de jobbar? Vad tror de att de har för uppgift? Den juridiska rådgivarens jobb är att hitta juridiska lösningar, inte att ställa upp juridiska problem - det senare är möjligen motpartens juristers jobb i en rättegång. Försvarsmaktens byråkrati upphör aldrig att förvåna. "Enmansjudo", som någon skrev på twitter.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *