På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

En bra vecka i Marinen och för Marinen

Jimmie Adamsson

En riktigt bra vecka i Marinen och för Marinen börjar lida mot sitt slut. För er som kanske undrar varför jag tycker denna vecka har varit särskilt bra ska jag berätta varför. I tisdags startade nämligen Marinstridsdagarna i Karlskrona, vilka pågått under tre heldagar. Marinstridsdagarna var alltså denna veckas marina höjdpunkt. Tre dagar med intressanta föreläsningar, seminarier, förevisningar och möten, inklusive en unik möjlighet att återse och träffa alla kamrater och kollegor i marinen, vilka man normalt inte har möjlighet att träffa så ofta. Jag är mycket nöjd med det jag varit med om under de två dagar som jag själv hade möjlighet att delta och ser att det är väldigt värdefullt att vi får tillfälle att träffas och samtala under dessa former. Till alla som varit med och planerat, förberett och genomfört Marinstridsdagarna vill jag härmed ge mitt varma tack – Bra gjort!


Om ni undrar vad vi gjorde, kan jag berätta följande…..

I tisdags förmiddag då alla deltagare fikat färdigt och fyllt upp platserna i Karlskronas konserthus hälsade kommendör Erik Andersson, chef för sjöstridsskolan, alla varmt välkomna.

På väg in i Konserthuset till Marinstridsdagarnas första dag (Foto: Försvarsmakten/3.sjöstridsflj)

Samling och fika i Konserthusets foajé vid Marinstridsdagarnas första dag (Foto: Försvarsmakten/3.sjöstridsflj)

Tiden före lunch under den första gemensamma dagen disponerades därefter av mig och Jonas Haggren, Chef PROD MARIN. Här inleddes med en kort beskrivning av omvärldsläget följt av några kommentarer om utvecklingen i vårt närområde, som en inramning till lite information om vad som just nu händer i Försvarsmakten och Marinen.

Jonas Haggren och Jan Thörnqvist vid Marinstridsdagarnas första dag (Foto: Jimmie Adamsson Försvarsmakten/3.sjöstridsflj)

Jag berättade lite om arbetet med försvarsplanering och försvarsmaktsplanering, som just nu pågår på central nivå i Försvarsmakten. Parallellt med det årligen återkommande budgetunderlagsarbetet pågår just nu på uppdrag av Regeringen ett ganska omfattande arbete med att ta fram underlag inför nästa försvarsbeslut. Detta omfattar bland annat operativa spel, under vilka även representanter för våra krigsförband tas i anspråk. Vidare kommenterades även lydnadsförhållande, uppgifter, gränsdragning med mera för de fyra just inrättade militärregionerna samt Försvarsmaktens Beredskaps och Insatsorder tillsammans med Marintaktisk chefs operationsorder.

Här passade jag också på att tala om marinstridskrafternas roll i vårt insatsförsvar och då bland annat peka på att marinförbanden ska vara samövade, interoperabla och ha en hög tillgänglighet. Förbandens primära uppgift är att hävda territoriell integritet och skydda svenska intressen till havs. Marinstridskrafterna ska kunna delta i insatser tillsammans med andra länder i Sverige och i vårt närområde samt utanför närområdet när så är lämpligt. Fartygsförbanden med stora krav på tillgänglighet och förmåga ska vara stående förband. Allt i enlighet med Budgetpropositionen för 2013 (Prop. 2012/13:1 utgiftsområde 6 – Försvar och samhällets krisberedskap).

Kopplat till vår roll i insatsförsvaret påminde jag om vårt marina insatsspektrum och kommenterade våra operativa koncept i närområdet för sjöövervakning, sjöfartsskydd och kustförsvar. Vårt marina insatsspektrum glöms ofta bort i diskussioner och debatt – det är viktigt att komma ihåg att marinen används just nu – i närområdet och då så är lämpligt även utanför närområdet – i fred och över alla kris- och konfliktnivåer till och med väpnat angrepp.


Marinen gör idag och framgent insatser i närområdet i form av sjöövervakning, hävdande av svenskt territorium, underrättelseoperationer och minröjningsoperationer med mera. För planerade insatser på den internationella arenan utanför närområdet pågår just nu förberedelser för ME03, mellan april till augusti, med HMS Carlskrona i EUNAVFOR operation ATALANTA samt förberedelser för amfibieregementets ansvar för uppsättande av och insats med FS25 i Afghanistan senare i år.

Personalen intar platserna i Konserthuset till Marinstridsdagarnas första dag (Foto: Försvarsmakten/3.sjöstridsflj)

Jonas Haggren kommenterade därefter personalläget i marinen och slutsatserna i Riksrevisionens rapport Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband (RiR 2012:18), där RiR bland annat pekar på en låg tillgänglighet för marinens fartygsförband.

Både Jonas Haggren och jag anser att marinens personalförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för utvecklingen i marinen och därför ett prioriterat område i fokus. En del inledande åtgärder har vidtagits inom detta område, men fler återstår och det kommer att finnas all anledning att flera gånger återkomma i den här frågan framöver.

Vidare tog jag tillfället att kommentera debatten om luftförsvarsförmågan i marinen och i detta det omdiskuterade operativa behovet av luftvärnsrobot på våra Visbykorvetter. Om detta har många olika åsikter och förklaringar fått luft under den senaste tiden. I detta ska vi dra oss till minnes att en av Regeringen sammansatt genomförandegrupp för flera år sedan av ekonomiska skäl tog bort det planerade luftvärnsrobotsystemet till Visbykorvetterna, i syfte att skapa utrymme för andra högre prioriterade materielanskaffningar. Kom ihåg att detta inte är det samma som att det operativa behovet av ett luftvärnsrobotsystem på denna fartygstyp för evigt har utgått. Idag finns det helt klart ett sådant operativt behov, såväl för att komplettera fartygets egen luftförsvarsförmåga som för att möjliggöra skydd av ett område – d.v.s. andra till sjöss och på land inom effektiv lvrobotporté.

Här efter redovisade Jonas Haggren översiktligt det just nu rådande läget avseende vidmakthållande och materielplanering för marina materielsystem, som t.ex. fartyg och båtar samt planeringsläget för NGS Nästa Generations Ubåt, som ska ersätta de två ubåtarna av Södermanlandsklassen, gicks igenom.

Slutligen redovisades och kommenterades den marina övningsserien 2013, där det lades ett extra fokus på övningen NORTHERN COASTS 2013, där Sverige i år är värd och övningsansvarig. Detta om mitt och Jonas Haggrens inledningsanförande.

Förmiddagen avslutades med en frågestund till en panel, vilken bestod av oss ovan båda nämnda, tillsammans med konteramiral Leif Nylander, Försvarsmaktens materielproduktionschef, och flottiljamiral Andreas Olsson, chef för Anskaffningskontor Sjö vid FMV.

Övriga programpunkter från dag  1
Vid lunchtid anslöt Stf insatschefen, generalmajor Berndt Grundevik, till Marinstridsdagarna, vilket var mycket uppskattat. Eftermiddagens program inleddes med ett mycket intressant föredrag av kommendör Anders Olovsson, som mot bakgrund av sitt arbete vid den svenska EU-representationen i Bryssel, på ett mycket tydligt sett berättade om hur EU arbetar och agerar med konkreta säkerhetspolitiska frågor och potentiella insatser, som t.ex. EUNAVFOR operation ATALANTA, EUCAP NESTOR och EUTM UGANDA.

Detta följdes av kommendörkapten Roger Tännström, som är lärare vid sektionen för marina operationer vid den Krigsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan i Stockholm. Han presenterade marina lärare och forskare vid FHS samt berättade om officersutbildningen. Roger tryckte på och framförde klart och tydligt att FHS sektion för marina operationer vill vara med och hjälpa till i marina samanhang vid utbildning, övningar, seminarier, studiet o.dyl., vilket nu också är tacksamt mottaget och uppfattat.

Här efter togs scenen över av Lars Nicander, som är chef för Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han höll ett utmärkt föredrag om ett forskningsprojekt som bygger på ett fiktivt scenario med en kapning av en färja i Östersjön. Här belystes på tydligt olika nationers utmaningar, brister och styrkor inom säkerhetspolitik, samverkan, samordning och praktiskt agerande. Ett mycket intressant och tänkvärt föredrag. Se ett debattinlägg av Lars Nicander från den 15 februari, 2012 (HÄR).

Kustbevakningsdirektör Dan Thorell, chef för Avdelningen för räddningstjänst och sjöövervakning vid Kustbevakningen, fortsatte och berättade om Kustbevakningens organisation, uppgifter, personal, fartyg och flygplan samt belyste flera samverkansområden med bl.a. Försvarsmakten och marinen. Jag är mycket glad och tacksam att Dan var med oss under dagen, för vårt samarbete mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen är ett område som är viktigt att utveckla.

Nyligen pensionerade kommendörkaptenen Christian Allerman, som har en mycket god kunskap om och erfarenhet av Ryssland och den ryska krigsmakten, höll som vanligt ett uppskattat och inlevelsefullt föredrag om utvecklingen i vårt närområde och då i synnerhet i Ryssland. Dagen avslutades med uppdateringar från örlogskapten Lars Gärtner och överstelöjtnant Tommy Sundberg. Lars har nyligen jobbat som ställföreträdande chef vid J5 i EU:s operativa högkvarter i Northwood utanför London med ledning av EUNAVFOR operation ATALANTA och Tommy ingår i amfibiebataljonens kontingent till FS25, där Amf 1 har huvudansvaret, och håller just nu på med förberedelser för insatsen i norra Afghanistan.

Innan middagen höll Stf C INSATS, genmj Berndt Grundevik, en genomgång med efterföljande diskussion med samtliga marina förbandschefer, chefen för sjöstridsskolan samt mig och Jonas Haggren. Under kvällen hade alla deltagare vid Marinstridsdagarna möjlighet att träffas och tala med varandra i samband med en middagsbuffé, vilken hölls vid Marinmuseum på Stumholmen i Karlskrona – en toppenkväll med trevligt sällskap och god mat i unik marin miljö. Att få möjlighet att träffa så många medarbetare under dessa former är som jag nämnde i inledningen oerhört värdefullt och uppskattat.

Under de två följande dagarna, onsdag och torsdag, följde ett mycket brett utbud av olika seminarier och föreläsningar om marina specialområden som t.ex. nautik och sjösäkerhet, marin ledning, undervattensstrid, telekrig m.m. Jag har uteslutande fått positiva rapporter från flera olika deltagare.

Övrigt positivt
Under onsdag eftermiddag hade jag glädjen att delta i avslutningen med de drygt 60 elever som under 10 veckor mellan den 19 november 2012 och den 27 januari 2013 genomfört Förberedande Militär Utbildning (FMU) i Sjöstridsskolans regi under ledning av örlogskapten Hans Tornerhjelm. Bland eleverna fanns såväl män och kvinnor med ursprung och erfarenheter från andra kulturer, religioner och språk. Efter en kortare examensceremoni där jag hade äran att överlämna utbildningsintyg och premier till bäste elev och kamrat ur varje pluton, bjöds det på kaffe och prinsesstårta tillsammans med eleverna i restaurangen på bataljon af Trolle. Jag kommer sent att glömma elevernas positiva inställning, intresse, öppenhet och nyfikenhet på det militära yrket. Flera av dem hade redan sökt till grundläggande militär utbildning (GMU). En mycket lyckad och uppskattad utbildning. Läs och lyssna till nyhetsinslag om FMU i Radio P4 Blekinge (HÄR)

Torsdag och fredag tillbringade jag åter i högkvarteret i Stockholm, men med nya krafter efter några riktigt bra dagar vid Marinstridsdagarna i Karlskrona.

Jan Thörnqvist
Marininspektör

P.S. Veckan avslutades tillsammans med kapten Anders Lütz på MC-Mässan i Älvsjö, vilket ytterligare bidrog till en riktig toppenvecka – man måste ju få lov att drömma lite ibland..... 😉 D.S.

Dream on Anders...... (Foto: Jan Thörnqvist)

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

1 kommentar

  • Jonas Haggren 26 januari 2013 10:25

    Jag kan bara understryka MI syn på det viktiga arbetet med framtida personalförsörjning. Vi äger en del av lösningen själva inom Marinen. Jag vill också tacka alla inblandade för mycket bra och välarrangerade marinstridsdagar. Jonas Haggren

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *