På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinens utvecklingsplan (MUP) – Inriktningen

Jimmie Adamsson

Enligt Budgetproposition 2012 kap. 3.4.2 (Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 6) ska Marinstridskrafterna bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga och planering, som möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen. Denna operativa förmåga ska uppnås enskilt och tillsammans med andra och motsvara kraven på ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar för insatser i Sverige, i och utanför närområdet.

Marinstridskrafterna utgörs i huvudsak av stående krigsförband med den primära uppgiften att i närområdet skydda svenska intressen och där så är lämpligt även utanför närområdet.

De marina stridskrafterna ska därför:

 – Utveckla förmågan att nationellt leda förband och att verka inom ramen för en multinationell sjöstyrka genom nationell och internationell övningsverksamhet samt deltagande i insatser.

Min kommentar: Marinen ska fortsatt lägga kraft på försvarsplanering och även vidta åtgärder för att kunna ge och ta emot militärt stöd. Vi ska ha förmåga att delta i och även leda större och sammansatta marina förband och stridsgrupper. Vi genomför ofta insatser tillsammans med andra. Detta för att det ofta krävs varierande förmågor i nära samverkan samt samarbete och samordning över myndighets och nationsgränser för att kunna lösa en operativ uppgift. Våra Ammunitions- och minröjningsinsatser i Östersjön samt våra insatser i Afghanistan, Medelhavet, Tchad, Adenviken och Indiska oceanen visar att vår utbildning och vårt sätt att arbeta fungerar bra – även i en multinationell kontext – men självklart finns det saker vi kan förbättra. Denna kunskap är färskvara och behöver därför genomföras regelbundet. Förmågan ska utvecklas tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sverige samt i samklang med FN, EU och NATO samt våra viktigaste samarbetsländer. Prioriterade utvecklingsområden är harmonisering av arbetssätt, samordnad utbildnings och övningsverksamhet, gemensamt konceptuellt ramverk och fasta ledningsstrukturer.

– Vidmakthålla förmågan att påverka mål på och under havsytan samt i amfibisk miljö.

 – Vidmakthålla och utveckla förmågan till kvalificerad ytstrid, undervattensstrid, sjöminröjning, luftförsvar och underrättelseinhämtning med ytstridsfartyg, minröjningsfartyg, ubåtar, amfibie- och sjöinformationsförband.

Min kommentar: Strid mot en kvalificerad och högteknologisk motståndare ska vara dimensionerande för marinen. Kan vi hantera en sådan situation står vi även inom ramen för detta väl rustade att möta även mer lågteknologiska hot, som exempelvis sjöfartskydd mot pirater i Indiska oceanen. Våra sensorer och vapensystem ska kunna verka i alla dimensioner – under vatten, på ytan och i luften. Marinen ska i nära samverkan kunna nyttja alla ingående förbandstyper och dessutom samverka med flyg och markstridskrafter, för att den operativa effekten ska bli så bra som möjligt. Vi ska kunna verka i vår miljö, militärgeografi och klimat, vilket ofta ställer särskilda krav på såväl sensorer som vapensystem, men även på vår taktik och stridsteknik. Under 2012 ska taktiska procedurer slutföras och fastställas för stridsledning, luftförsvar, ytstrid, minkrig samt för ubåts och amfibiesystemet.

– Vidmakthålla sjörörligheten och möjligheten till ombordbasering för att de ovan nämnda förmågorna primärt ska kunna nyttjas i vårt närområde för att skydda svenska intressen till havs.

Min kommentar: Den marina infrastruktur och underhållsorganisation som fanns under 1980 och 1990-talet finns idag inte längre kvar. Det är därför väsentligt att kunna ta med eget ombordbaserat sjörörligt underhåll för att snabbt kunna sätta in stridskrafter runt vårt territorium och säkerställa rörlighet och uthållighet. Ett aktuellt exempel där vi fick en mängd lärdomar, av bl.a. den marina logistiken och underhållstjänsten är övervakningsoperationen mot misstänkt främmande undervattensverksamhet utanför Göteborg tidigare i höstas, där enheter och förband snabbt sattes in. För att uppnå en god operativ effekt krävs ett fungerande lagspel på och mellan alla nivåer, både internt och tillsammans med externa samarbetspartners. För att vi ska kunna lösa våra marina uppgifter är en bra och fungerande samverkan och samordning med andra maritima myndigheter och organisationer samt civil sjöfart mycket viktig. Inom detta område ska vi verka aktivt, ta initiativ och ta till vara alla möjligheter till en positiv utveckling och förbättringar.

– Kunna delta i lämpliga insatser utanför vårt närområde i syfte att tillsammans med andra bidra till skydd av sjöfart och annan maritim verksamhet.

Min kommentar: Marinen har under senare år som bekant deltagit i marina insatser både utanför Libanon och i Indiska oceanen – utanför vårt närområde. Båda dessa insatser är bra exempel där marina stridskrafter gjort nytta för sjöfarten och samtidigt gjort skillnad för en civilbefolkning i nöd. Eftersom vi har begränsade resurser och till antalet är för få kommer vi emellertid inte kontinuerligt att kunna ha enheter och förband insatta i dessa typer av internationella insatser. Parallellt med insatser utanför vårt närområde ska marinen kontinuerligt hålla en hög beredskap, övervaka svenskt sjöterritorium och hävda svensk territoriell integritet samt genomföra insatser på svenskt territorium och i närområdet. Oavsett var vi genomför insatser med marina enheter och förband – hemma eller borta – ska vi göra det med hög professionalism, dra så mycket lärdomar som möjligt och känna stolthet över all den personal som deltar i, och i alla led och nivåer bidrar till, marin beredskap och insatsverksamhet – ”från ax till limpa”.

 – Fortsätta omorganisationen med amfibiebataljonen till en amfibisk manöverbataljon, i nära samverkan med övriga manöverbataljoner.

 

Min kommentar: Detta är i full gång och i flera delar redan genomfört. Den materiel som tillförts har förbättrat landrörligheten och ökat förbandets flexibilitet och rörlighet. Amfibiebataljonen har, t.ex. under insatsen i Tchad, med gott resultat visat att den har god förmåga att genomföra krävande markoperationer. Just nu deltar vi med amfibiesoldater som stöd till den Afghanska armén i Operational Mentor and Liaison Team (OMLT) inom ramen för ISAF, samtidigt som resterande del av bataljonen under året påbörjar förberedelser för insatsen i FS 25 under 2013. Utmaningen består i att vidmakthålla den för förbandstypen unika amfibiska förmågan, vilken är en av de viktigaste hörnstenarna i marinen, parallellt med utvecklingen av den rent markoperativa förmågan. Detta hanterar amfibiebataljonen på ett bra sätt och planerar aktivt för, men det ställer mycket höga krav på chefer och personal.

Jan Thörnqvist
Marininspektör


Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor. Vi uppmanar alla att delta i debatten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *