På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

CPRIO: Hela Försvarsmakten nu i PRIO!

Webbredaktionen

Den 5 november ökades antalet medarbetare i Försvarsmakten som hanteras i PRIO på ett högst dramatiskt sätt då hela Hemvärnet ”lades in” i systemet. Samtidigt skapades möjligheter att i PRIO hantera alla de nya personalkategorier (GSS/T, GSS/K, Specialistofficerare, etc). som vuxit fram i Försvarsmakten och som är en förutsättning för Försvarsmaktens reformering och utveckling. Detta är ett mycket stort steg i realiseringen av PRIO och alla de som skall finnas ”i systemet” finns där nu, även om inte alla av dem ännu har full funktionalitet, men det kommer det också.
Realiseringen av PRIO innebär att Försvarsmakten kommer att kunna svara upp mot de krav som regering och riksdag ställer att ha full kontroll på våra tillgångar i form av personal, materiel och ekonomi och att kunna koppla dessa tillgångar till våra förband. Försvarsmakten behöver denna kontroll även för egen del för att kunna bygga upp och vidmakthålla vår bas- och insatsorganisation på ett så effektivt sätt som möjligt. Tidigare stödsystem klarar inte denna uppgift och det är där som PRIO har sin plats.

Sedan föregående inlägg i juni har mycket hänt och jag vill kommentera några delar nedan.

Innehåll

 1. Reservmaterielläget
 2. Införande 4.2
 3. Omdaning försvarslogistik
 4. Införande 5-6
 5. Ekonomin
 6. Plutonchefens roll

1. Reservmaterielläget

Under året har reservmaterielläget successivt förbättrats. Det åtgärdsprogram som initierades av LEDS PRIO i våras och som bestod av 18 områden är avslutat och överlämnat ”till linjen” i 15 av de 18 områdena. Inom områdena ”hantering av färg och kemiprodukter (hit hör bl.a. oljor och smörjmedel)”, materielbeställningar (MRP), och ”hantering av utbytesenheter (UE)” återstår fortfarande ett antal systemjusteringar, utbildning och utarbetande av verksamhetsregler för att vi skall kunna känna oss nöjda och för att vi skall kunna ha fullt flöde i alla reservmaterielflöden.

Jag hyser dock ingen tvekan om att vi kommer att komma dit även om resan varit jobbig och smärtsam och där det fortfarande finns störningar, inte minst med hänsyn till UE-hanteringen och den komplexa hanteringen av färg och kemiprodukter samt vissa inleveranser av materiel, primärt sådant som beställts av FMV. I och med att införande 4.2 nu är driftsatt kan de systemmässiga förbättringar som utarbetats inom dessa områden tas i bruk och problemen lösas ut, såväl på verkstäder som på förband

2. Införande 4.2

Den 5/11 slutfördes driftsättningen av införande 4.2 som innebär att HR-funktionaliteten i systemet har ökats och att PRIO har anpassats till Försvarsmaktens nya personalstruktur och att alla nu är med i systemet, även Hemvärnets personal. När kontraktet med PRIO tecknades 2007 byggde vår personalförsörjning fortfarande på värnplikten och Hemvärnet lämnades ”åt sitt öde” systemmässigt. I och med reformeringen av Försvarsmakten har vi fått ett försvar som baseras på frivillighet, de nationella skyddsstyrkornas (Hemvärnet) betydelse i insatsorganisationen har stärkts, vi har fått ett antal nya personalkategorier (GSS/T, GSS/K, specialistofficerare (T och K), taktiska officerare (T och K) etc.) och HR-transformationen har fortsatt vad avser synen på chefsuppgifter mm.  För att möta upp de krav som alla dessa förändringar medfört skapades införande 4.2 sommaren 2011 och det är mycket glädjande att det nu kunnat driftsättas.

3.     Omdaning försvarslogistik 

Inom ramen för det pågående arbetet mellan Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) inom omdaningen av försvarslogistiken pågår ett anpassningsprojekt ”inom PRIO”, benämnt FSV-POL. FSV är namnet på den enhet inom FMV som kommer att bildas av den personal som ”går över” från FM till FMV vid årsskiftet och FSV skall utläsas ”Förråd-Service-Verkstäder”. Projektet inom PRIO benämns POL (Produktions- och Ledningssystem). Projektet FSV-POL är inordnat i PRIO men bemannas gemensamt av FMV (som bl.a. har tillsatt projektledaren) och Försvarsmakten. Utgångspunkten är att göra så få systemmässiga förändringar/anpassningar i PRIO som möjligt men samtidigt säkerställa att bägge myndigheterna fullt ut kommer att kunna hantera de krav som ställs på alla myndigheter, bland annat avseende ekonomisk och personell redovisning.

4. Införande 5-6

Försvarsmakten beställde efter ett omfattande förberedelsearbete den 29 september införande 5-6 från leverantören (Team IBM). Detta är det sista införandet inom ramen för avtal som tecknades med IBM 2007. Införande 5-6 kommer att genomföras under 2013-2014 med en huvudsaklig produktionssättning hösten 2014 och en efterföljande utrullning under 2015. Införandet innefattar bl.a. logistikstöd för underhållsproduktion och konfigurationsstyrning, en autonom lösning för sjögående/mobila/insatta förband, nytt lönesystem, ett utvecklat beslutsstöd samt ett stöd för fastigheter och anläggningar och avvikelsehantering.

Avropet av införande 5-6 föregicks av att Försvarsmakten och FMV enades kring innehållet och att den funktionalitet som byggs upp i införande 5-6 kommer att användas gemensamt av bägge myndigheterna inom ramen för den omdanade försvarslogistiken.

Som en viktig del i beslutsunderlaget ingick även resultatet från den oberoende analys av olika handlingsalternativ som genom­fördes av analysföretaget Gartner sommaren 2012, där Gartner rekommenderade Försvarsmakten att genomföra införande 5-6 i stort enligt plan.

Den ekonomiska omfattningen (totalkostnad för såväl kontrakt med leverantören som för Försvarsmakten) av Införande 5-6 uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor. Det är mycket pengar men det är Försvarsmaktens uppfattning att det är värt denna investering för att vi skall kunna uppnå de verksamhetsmässiga mål och syften som har varit avsikten med PRIO från första början.

Försvarsmakten har också i november denna månad rapporterat hela PRIO:s ekonomi mm till Regeringskansliet/Försvarsdepartementet i särskild ordning.

Med införande 5-6 avslutas projekt PRIO och hur systemet kommer att utvecklas i ett längre perspektiv kommer att bli en fråga för senare beslut och avdömningar.

5. Ekonomin

När det gäller PRIO:s ekonomi så innebär införande 5-6 att ekonomin för utvecklingen av PRIO behöver förstärkas med i storleksordningen 500 miljoner. Det är mycket pengar. Många kommer säkert att fråga sig om ”det är värt priset”. Den frågan ställde vi oss själva när vi såg indikationer på vart kostnadsbilden var på väg inför beställningen av införande 5-6. Det var med denna indikation som grund som vi lät det oberoende analysföretaget Gartner råda oss vad vi skulle göra och också ge oss en bild om vad det ”borde kosta”. Deras rapport har tidigare beskrivits och även lagts ut på www.forsvarsmakten.se. De alternativ som de hade i uppgift att studera var på hela skalan, alltifrån att fullfölja PRIO enligt plan, att stanna utvecklingen i och med införande 4.2 samt att helt avveckla PRIO. Deras entydiga rekommendation var att fullfölja PRIO med vissa mindre modifieringar. Utöver Gartners rapport så har vi också i våra kontakter med andra nationer som inför SAP-system i sina Försvarsmakter (Norge, Danmark m.fl.) fått samma entydiga råd; ”Fullfölj!”

Det är också viktigt att poängtera att hela resursförstärkningen inte är en ”ren fördyring” utan att den består av ett antal delar.

a)     Den rena ”fördyringen” som beror på att lösningen blir mer komplex än vad som tidigare bedömts svarar för en knapp tredjedel.

b)     Den största posten, drygt en tredjedel, är dock utökning av funktionalitet i systemet jämfört med vad som var tänkt från början. I detta innefattas en autonom lösning för sjögående/mobila/insatta förband, ett nytt lönesystem (som gör att alla, även de förband med specialavtal som finns kan hanteras i PRIO), ett utvecklat beslutsstöd, ett stöd för Försvarsmaktens fastigheter och anläggningar samt avvikelsehantering för verksamhetssäkerhet.

c)     Våra problem när det gäller reservmaterielhanteringen har också inneburit att vi fått tänka om när det gäller utrullning av logistikfunktionaliteten i införande 5-6. Den kommer att blir mer successiv och pågå under ett år. Detta kommer att öka projektsäkerheten och minska negativa effekter av eventuella problem men det innebär samtidigt en merkostnad

d)     Den omdanade försvarslogistiken i sig innebär också vissa merkostnader då det inte varit möjligt att starta införande 5-6 parallellt med all annan verksamhet, det hade vi helt enkelt inte orkat med. Detta innebär att overheadkostnader för såväl Försvarsmakten som för leverantören inte kan delas med tidigare införanden vilket ökar kostnaderna

6. Plutonchefens roll 

Jag vill också ge en kort återkoppling till vad som sker för att underlätta för arbetet i systemet för plutonchefer med många underställda. Som jag skrev i juni så genomförde vi ett plutonchefsseminarium på Karlberg i juni detta år med nio plutonchefer ur Amf1, P4, LedR och F17 för att identifiera förslag till åtgärder mm i systemet. Utifrån detta identifierades 56 förslag som grund för fortsatt arbete. Dessa är nu grupperade i ett antal kategorier och förnbättringar i systemet införs successivt. Kategorierna är;

 1. Prioriterade förändringar
 2. Åtgärdade förändringar
 3. Alternativa lösningar till föreslagna förändringar
 4. Åtgärdas i införande 5-6
 5. Avskrivs/avslutas

Syftet och målet är klart: Systemet skall successivt bli mer och mer användarvänligt för chefer på alla nivåer, och speciellt för de som går under benämningen ”första linjens chefer” varav plutoncheferna är huvuddelen.

Thomas Engevall
Flottiljamiral

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

10 kommentarer

 • Kn Johannes Breitholtz 12 november 2012 19:48

  Vilka är de 56 förbättringspunkterna?

  • Niklas Lindkvist Kn Johannes Breitholtz 13 november 2012 09:13

   Kn Breitholtz:

   Arbetet och förbättringsförslagen kommer att presenteras för förbandcheferna på C PROD förbandschefsmöte den 27/11 och därefter läggas ut på nätverket. Då kan du följa arbetet (innehåll, genomförd vht, status m.m) och även vara med och ytterligare påverka projektet.

 • Anonym 13 november 2012 17:06

  Hur påverkar det mig som vanlig hemvärnssoldat? Kan man på något sätt få ut mer resurser från Försvarsmakten genom PRIO? Har jag en egen inloggning till PRIO och hur kommer jag i så fall åt en dator?

  • Niklas Lindkvist Anonym 14 november 2012 09:42

   Införandet av Hemvärnet i system PRIO är en komplettering av den befintliga personaladministrativa processen. Det är inte hemvärnspersonalen som själva
   ska knappa i PRIO, utan det kommer en administratör vid respektive utbildningsgrupp att göra. Administratören kommer att hantera det mesta av den löpande rapporteringen och administrationen, t ex registrera tid
   och ersättningar efter genomförda övningar.

   Fördelarna med att Hemvärnet nu finns i system PRIO är att all försvarsmaktspersonal finns samlade i ett system, istället för tidigare då då Hemvärnet fanns i PLIS och LSS HV/FRIV. Hemvärnspersonalen får nu också tillgång till samma utbildningar
   och kvalifikationer som alla andra i Försvarsmakten och
   hemvärnsförbanden kommer att hanteras på samma sätt som alla andra förband.

   • Anonym Niklas Lindkvist 14 november 2012 11:45

    Tack för ditt svar! Har dock någon till fråga. Menar du att man som hemvärnssoldat ska kunna söka utbildningar/kurser som endast hålls inom Försvarsmakten? Tänker främst på vapen- och befattningsutbildningar som man kan behöva inom Hemvärnet.

 • John Galt. 13 november 2012 18:44

  Och när kommer vi anställda kunna få handla i våra personalbutiker igen?!

  • Niklas Lindkvist John Galt. 14 november 2012 09:31

   Personalbutikerna i Försvarsmakten upphörde till följd av införandet av fria uniformer till GSS, yrkes- och reservofficerare. I och med detta minskade efterfrågan (tillsammans med minskad försälning till övriga kategorier) vilket medförde att Uniformsförsäljning för enskilda (UFFE) upphörde 2012-06-30.

   Detta regleras bland annat i HKV skrivelse 14500:56100 Nyttjandedirektiv för personlig (inklusive ceremoniell) utrustning, och är inte relaterat till införandet av system PRIO.

 • User 16 november 2012 21:59

  idag är det ju fullt möjligt att flytta mtrl mellan olika lager oavsett var i landet de befinner sig, likaså är det ju möjligt att se de totala saldona på mtrl i hela landet. Kommer det att fortsätta vara på det viset?

  I LIFT så var det ju att motsvarande uppgiftern endast skulle kunna hämtas ut ur LIFT-C, vilket ett fåtal hade tillgång till och då endast från speciella datorer.

  Är det inte ett märkligt att bara för att vi inför ett nytt ERP så avsäger vi en viktig del i säkerheten/sekretessen?

  Jag är också väldigt intresserad vad licenskostnaden för SAP/PRIO ligger på per år. Jag har hört siffror på ca 2000 kr per användare/år?

 • Krp Frustrerad 31 januari 2013 23:34

  Angående vårt älskade PRIO

  Vad var det som var så svårt med en rese/löne avdelning på varje regemente? I nuvarande systemet så måste varje soldat sitta minst en timme i veckan bara för att fylla i sina timmar. Systemet är kontraintuitivt, svårbegripligt och långsamt. I timmar är det en arbetsvecka/per pluton per vecka. Och det är bara om man håller sig till vanlig tjänst. Har man varit på övningar och behöver fylla i traktamenten, övningsdygn eller annat så blir det betydligt värre. Min stackars plutonchef är fast betydligt mer tid framför datorn, och ja jag tycker synd om min chef. Jag är helt säker på att han inte blev officér för att sitta fast bakom en dator, det finns betydligt bättre betalande civila arbeten om man är intresserad av sådant.

  Tiden vi spenderar på PRIO är tid vi hade kunnat spendera på vettiga saker så som t.ex. att förbereda "oss för om det värsta skulle inträffa" eller stödja "samhället vid större kriser, som stormar, skogsbränder och översvämningar." (fritt citerat ur Om Försvarsmakten, www.forsvarmakten.se)

  Som ung värnpliktig och senare som anställd på ett beredskapsförband kommer jag ihåg hur, om man hade minsta problem med lön/resor/annat, kunde gå till sin kompani adjutant eller i svåra fall till de tre-fyra snälla civila damerna på Löne/Rese avdelningen. Då löste sig allt mirakulöst för de visste exakt vad det handlade om. De visste vad man pratade om och vilka svårigheter som ofta uppstod vid just den tjänstgöringsorten. Egenadministrationen tog högst en timme i månaden, en dålig månad.

  Idag ringer man till HRC om man får problem. De har öppetider som förutsätter att man har huvudtjänst på kontor. När man pratar med dem så har de ofta ingen som helst aning om vad man pratar om och kan ej hjälpa en utan att man kontaktar två till tre andra personer och förklarar sina problem i detalj. På HRC sitter i runda slängar 241 anställda. Är detta ekonomiskt/servicemässigt försvarbart? Särskilt som många förband ändå känner sig tvingade anställa särskilda PRIO knappare?

  Ingen har kunnat ge mig bra svar på detta varför jag nu vänder mig till er, CPRIO. Jag må vara endast ett gammalt underbefäl utan någon organisationöverblick men detta går inte ihop hur jag än vänder och vrider på det. I min värld verkar detta system lika genomtänkt som majoren som påpekade för mig, i all allvarlighet, att jag skulle självantända om jag någonsin använde icke reglementerad utrustning (det enda jag bränt mig på är en Ksp58B, genom mina stridshandske 2000, hittils.) Kanske jag bara tänker för mycket som den civilist jag var i 10 år innan jag återvände till firman?

  Med vänliga men förvirrade hälsningar.

  • Niklas Krp Frustrerad 21 februari 2013 23:45

   Hej. Jag arbetar med ett projekt inom HKV som syftar till att förenkla för första linjens chefer och det arbete de utför i system PRIO. Jag vill gärna veta mer om hur det fungerar hos er, eller inte fungerar enligt din beskrivning så att vi kan försöka fixa till det. Maila gärna mig på niklas.lindkvist @ mil.se så kan vi diskutera mer.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *