På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Vi anpassar alltid uppgiften

Webbredaktionen

TV 4 rapporterar på måndagen att Försvarsmakten, i det närmsta, satt i system att skicka ner personal med otillräcklig utbildning som ammunitionsröjare i Afghanistan och Mali, med risk för liv och hälsa som följd.

Försvarsmaktens uppfattning är att TV 4 har fel.

Svensk ammunitionsröjningsförmåga är bland den bästa i världen. Våra egna satta krav överstiger exempelvis de krav som FN ställer för insatsen i Mali. Personalen är såväl rutinerad och ansvarstagande som utbildade och tränade för de uppgifter som tilldelas.

Efter godkänd utbildning och inför insatsen genomförs en evaluering av ammunitionsröjningsgrupperna. Vid vissa tillfällen har då inte alla medlemmar i gruppen nått den högsta nivån i evalueringen. Det innebär att vissa grupper endast har en fullt evaluerad amröjledare mot tänkta två. Notera att det då inte handlar om att det skiljer sig i utbildningstid – båda har vid tiden för evaluering över 1000 timmars utbildning – utan om att en person av någon anledning inte klarat den sista evalueringen. Vid sådana tillfällen åläggs gruppen en begränsning som innebär att man får röja i en riktning i stället för två och att den av amröjledarna som inte har nått den högsta graden i evalueringen endast får leda röjning för att undsätta den ordinarie amröjledaren om han eller hon skadas.

Begränsningen av gruppen är väl känd av förbandschefen i insatsområdet som i sin operationsplanering då har att ta hänsyn till detta, precis som förbandschefen har att ta hänsyn till hur många sjukvårdsfordon eller helikoptrar som finns tillgängliga inför lösandet av en uppgift.

I inslaget talas även om materielbrist. Under uppbyggnaden av den här förmågan fanns brister på materielsidan men dessa är nu återgärdade. Försvarsmaktens uppfattning är att det vare sig materielbristen eller avstegen vad gäller personal har äventyrat några liv.

TV 4 menar också att amröj-personalen ofta skickas i väg på insatser. Det är riktigt. Det här är en efterfrågad resurs – återigen, svensk ammunitionsröjningsförmåga är högt ansedd. Av det skälet har Försvarsmakten ökat takten på utbildningen av amröjledare. Hösten 2015 påbörjade fem personer utbildningen och nu i höstas började ytterligare sju personer sin utbildning till amröjledare som tar tre år att genomföra. Samtidigt ser Försvarsmakten över rotationssystemet i syfte att åstadkomma mer tid på hemmaplan. Tid som kan användas för återhämtning men också för ytterligare övning och utbildning.

Det pågår dessutom ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete på Ing 2 (som är det förband som kritiseras i inslaget) tillsammans med både arbetsmiljöhandläggare, försvarshälsan och skyddsombud. Utöver att följa arbetsmiljölagen och de föreskrifter som finns har vi också att följa säkerhetsinstruktioner och utbildningsplaner och det är min uppfattning att det görs.

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och i de analyser som kontinuerligt görs av våra insatser tas också personalens erfarenheter om hand. Att personal som framför sina åsikter riskerar att inte befordras eller inte få någon löneförhöjning, som TV 4 påstår, är för mig helt främmande.

Brigadgeneral Stefan J Andersson
Armétaktisk chef

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör eller annan chef i myndigheten kommenterar aktuella frågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

3 kommentarer

 • EOD 25 oktober 2016 10:57

  Det märks att kommentaren ovan till stor del är formulerad av samma personer som är orsaken till problemet. Kommentaren innehåller ett flertal felaktigheter och rent av lögner samtidigt som den försöker släta över problemet. Vad krävs egentligen för att ni ska agera mot ett allvarligt missförhållande?

 • EODofficeren 25 oktober 2016 19:06

  "Svensk ammunitionsröjningsförmåga är bland den bästa i världen. Våra egna satta krav överstiger exempelvis de krav som FN ställer för insatsen i Mali."

  Problemet är inte huruvida vi överstiger FNs krav på röjande enhet (Var finns det/de att finna?) utan att vi underskrider våra egna.

  "Personalen är såväl rutinerad och ansvarstagande som utbildade och tränade för de uppgifter som tilldelas."

  Personalen är så rutinerad och så ansvarstagande, att de under flera år har varnat för att minskad personalram, rekryteringsstopp, utebliven utbildning och förkortad träning kommer leda till omotiverad risktagning med potentiell skada/dödsfall på röjande personal, övrig svensk trupp samt tredje part som följd.

  "Efter godkänd utbildning och inför insatsen genomförs en evaluering av ammunitionsröjningsgrupperna."

  Inte inför den senaste insatsen och det är inte planerat för kommande heller.

  "Av det skälet har Försvarsmakten ökat takten på utbildningen av amröjledare. Hösten 2015 påbörjade fem personer utbildningen och nu i höstas började ytterligare sju personer sin utbildning till amröjledare som tar tre år att genomföra."

  Förvisso men på Ing2 reducerades 160101 två EOD-kompanier (K+T) till en förstärkt pluton samt att nivåerna på gruppchefer sänktes. Alla försök från fackmän inom området att informera, resonera kring eller påverka detta beslut ignorerades. Vidare har tillförseln av personal lämpliga att bli amröjledare, på erfordrad nivå för att leda grupp i Mali, sammantaget varit två stycken mellan åren 2012-2015. Detta trots att behovet av nyrekrytering och utbildning även vid stundande nedskärning yttrats gång på gång av funktionen.

  För övrigt är tre år räknat i effektiv tid. I reell tid är det snarare fyra+ år. Dessutom är det orimligt att förutsätta att alla 12 som påbörjat utbildningen 2015 och -16 kommer genomföra/klara hela utbildningen. Vid överslagsräkning från 2010-2016 är det ~25% som når dit.

  "Det pågår dessutom ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete på Ing 2 (som är det förband som kritiseras i inslaget) tillsammans med både arbetsmiljöhandläggare, försvarshälsan och skyddsombud. Utöver att följa arbetsmiljölagen och de föreskrifter som finns har vi också att följa säkerhetsinstruktioner och utbildningsplaner och det är min uppfattning att det görs."

  I APT-protokoll från 2014 och framåt återkommer frekvent ordet arbetsmiljöproblem. Där kan man också läsa om amröjpersonalens låga förtroende för högre chefer på regementet (bataljon och uppåt), främst med hänsyn till avsaknad av ÖRA. Vidare förutspås problem att leverera personal med rätt utbildning och kunskap under år 2016 och framåt redan i protokoll från mars år 2015.

  Vad man också kan utläsa är mängder av förslag till förbättrad situation för amröjpersonalen, och en från funktionen uttalad vilja att aktivt arbeta tillsammans med bataljonsledningen för att hitta en lösning som gynnar hela regementet.

  Ing 2 engagerade sig dock inte i det arbetsmiljöarbetet förrän i april år 2016 efter att dåvarande tjf plutC vid EOD-plutonen lämnade in en arbetsmiljörapport/anmälan. Där påstods det bl.a. att Ing 2 bryter mot sin egen verksamhetssäkerhetsplan på 15 punkter som alla är kopplade till arbetsmiljölagen, säkerhetsinstruktioner och utbildningsplaner. Dessutom påtalas det att den mentala hälsan är mycket låg m.h.t. arbetsbelastning och att amröjpersonal utsätts för negativ särbehandling på regementet.

  Första mötet med bataljonschefen hölls i september 2016 efter en psykosocial enkät fyllts i av plutonen och granskats av försvarshälsan. Den handlingsplan som togs fram kan på sikt leda till bättre situation för de inblandade men i nuläget har inga omedelbara åtgärder som förbättrar presenterats.

  "Att personal som framför sina åsikter riskerar att inte befordras eller inte få någon löneförhöjning, som TV 4 påstår, är för mig helt främmande."

  Jag personligen har inga bevis på att personal som framför sina åsikter riskerar att inte befordras eller få någon löneförhöjning. Däremot vet jag att en amröjofficer har hotats med uppsägning för att han framfört kritik mot och informerade FM-ledningen om nedskärningarna på amröjfunktionen vid Ing 2.

  För att sammanfatta det hela så håller jag inte med! TV4 träffar inte rätt i alla hänseenden men de har mer rätt än fel.

  Det är förmodligen inte så att Ing 2 (FM) systematiskt försöker underskrida krav FM satt upp men Ing 2s (från amröjsoldat till regementschef) vilja att lösa uppgiften kombinerat med mellanchefers oförmåga väga risk mot resultat och rapportera sanningsenligt uppåt ger ändock samma effekt.

  Resurserna står inte i balans med uppgiften. Detta har på funktionen fortgått under en längre tid vilket lett till för hög arbetsbelastning på instruktörer och operatörer med utmattning som följd. Resultatet är tvång till nivåunderskridande av chefer samt mental- och fysisk ohälsa på personalen och deras familjer.

  Detta kan inte i en miljö med högt yttre hot leda till något annat än risk för liv och hälsa.

  • Webbredaktionen EODofficeren 28 oktober 2016 14:42

   Bäste EODofficeren,

   Jag känner att jag vill bemöta dina påståenden.

   Det förändrade omvärdsläget har ånyo satt fokus på nationellt försvar, vilket bland annat inneburit att Försvarsmaktens två ingenjörbataljoner getts en delvis ny organisation från inledningen av 2016.

   Föregående organisation utgick förmåge- och volymmässigt från de krav som då låg på Ing 2 gällande bidrag med CMD- och IEDD-grupper till insatserna i Afghanistan. Mängden grupper innebar att vardera ingenjörbataljon bestod av ett ammunitionsröjningskompani, dels av produktionsrationella skäl, dels för att redovisningsmässigt hålla grupperna samlade i krigsorganisationen.

   Dimensionerande för utformning av bataljonerna från 2016 har varit förmågan att kunna lämna allsidigt fältarbetsunderstöd till våra två brigader i höga konfliktnivåer. Bland annat handlar det om att stärka broförmågan i bataljonerna, och andra nationellt kravställda förmågor, men också exempelvis att omfördela befattningar så att alla underavdelningar från pluton och uppåt innehåller minst en aktiv officer eller specialistofficer. Detta samtidigt som ingenjörbataljonernas personalramar för dessa personalkategorier reducerats vid årsskiftet.

   Den, m h t omvärldsläget, helt nödvändiga ombalanseringen har bland annat inneburit att ammunitionsröjningskompanierna reducerats till en pluton i vardera bataljon. I aktuella grupper har ställföreträdarbefattningen nivåsänkts från OR 6 till OR 5. Förändringar i bemanning av dessa befattningar kommer ske allt eftersom ny personal utbildats. Idag sker insatser med specialistofficer som ställföreträdande gruppchef.

   Sammantaget ger ny organisation Ing 2 förmåga att kontinuerligt genomföra EOD-insats i en riktning. Vilket motsvarar ställda krav.

   Vad gäller dina påståenden rörande arbetsmiljö så är, enligt den information som jag har, ledningen vid Ing 2 väl medveten om att belastningen under lång tid varit hög på EOD-personalen. Inte minst mot bakgrund av de kontinuerliga insatserna i Afghanistan och nu fortsatt i Mali. Jag besöker regelbundet våra förbandsinstaser både i Afghanistan och Mali och ser det goda arbete som genomförs. Jag har den största respekt för alla de soldater och officerare som med tät frekvens genomfört insatser i en inte helt riskfri miljö.

   Jag vet att en paus och återhämtning inom funktionen hade varit önskvärd för Ing 2 del, men inte möjlig med hänsyn till behovet av förmågan i Mali.

   Det är också väl känt på Ing 2 att det bland EOD-personalen tidigt startade ett missnöje mot den nödvändiga omorganisation av ingenjörbataljonerna mot nationellt försvar som trädde i kraft vid årsskiftet och som slutligen skall vara intagen i slutet av 2018. Det är dock viktigt att hålla isär organisatoriska förändringar och nyttjande av befintlig personal. Den tidigare organisationen med två amröjkompanier var inte fylld och bestod också i huvudsak av T-personal vilka aldrig utbildats och Ing 2 nyttjar fortsatt all tillgänglig EOD-personal inom funktionen, med enstaka motiverade undantag.

   Vid Ing 2, liksom vid övriga enheter inom Försvarsmakten bedrivs ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete och jag vet att ett antal åtgärder är vidtagna vid regementet:
   • Arbetsmiljöutredning pågår.
   • Rekrytering och utbildning av nya ammunitionsröjningsledare påbörjad.
   • Deltagande i övningar har strukits.
   • Ing 2 har sagt nej till nya uppgifter och insatsriktningar.
   • Stöd från andra enheter och nationer i rotationer har begärts och till del bejakats.
   • Översyn av rotationssystem påbörjad.
   • I samförstånd med SWEDEC genomförs och planeras ingen validering av grupp i de fall tidigare validering fortfarande är giltig. Detta i syfte att sammantaget minska belastningen på aktuell grupp.
   • Högre chef har i rapporter, uppdragsplanering och vid chefsbesök orienterats om belastningen på regementet och funktionen.

   Bästa hälsningar

   Stefan J Andersson
   Armétaktisk chef

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *