På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Återblick 2014 Del 2

flygvapenbloggen

Av förklarliga skäl har det varit mycket fokus på incidentverksamheten under året. I det sammanhanget vill jag passa på att påminna alla läsare om att det är ett helt system som krävs för att FV ska kunna lösa ställda uppgifter.

Inc helhet

Det är de mest visuella delarna i systemet, inte minst incidentroten, som allt som oftast får utgöra bilden av incidentverksamheten. För att roten ska komma upp i luften krävs en bas som är öppen dygnet runt. Det kräver särskilda resurser och förmågor som finns inneboende i våra basförband. Det kräver också en flygunderhållskapacitet som är igång 24/7 och som säkerställer att flygplan och utrustning är luftvärdiga och färdiga att nyttjas på korta tidskrav. När väl flygplanen är i luften är luftbevaknings- och stridsledningsfunktionerna (STRIL) avgörande för att våra piloter ska kunna lösa sina uppgifter. STRIL-funktionerna är också garanten för att vi har kontinuerlig kontroll av vårt luftrum. Över tiden planeras och leds FV incidentverksamhet från Flygtaktisk stab (FTS). Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla, från HKV och ner till enskild individ för alla de ansträngningar som det inneburit att lösa den uppgiften.

Här följer några kommentarer kring genomförd verksamhet i FV respektive delsystem/funktioner under 2014.

STRIL
Vad gäller STRIL kan jag konstatera att krigsförbandet, STRILBAT, upprätthåller hög förmåga och glädjande nog är bemanningsläget riktigt gott. Det senare är ett utfall av medvetna satsningar att rekrytera personal till utbildningar såväl för flygstridsledare som för luftbevakare. Det är mindre än fem år sedan läget såg rätt mörkt ut och för mig är det ett mycket gott exempel på där medvetna initiativ och fokus från chefer på alla nivåer ger önskad effekt.

Bas
Det område där vi ligger efter och där vi har stora behov att återta förmågor är inom BAS-förbanden. Den senaste två till tre årens Flygvapenövningar har haft som ambition och målsättning att fokusera på basfunktionen. Vi har utvecklat oss, tagit några tydliga om än begränsade steg framåt. Här har vi behov att göra mer och kommande nationella övningsverksamhet ska hjälpa oss med detta. Tyvärr räcker inte det utan vi måste också hitta former att på daglig basis hitta möjligheter att öva våra basförband i relevanta sammanhang. Här brottas vi med en snart ändlig resurs som behöver ianspråktas för uppgifter som inte leder mot utvecklade förmågor. Det handlar bland annat om bemanningsuppdrag och IBSS. Uppgifter som i sig ska och behöver lösas men som blir en hämsko för nödvändig förmågeutveckling.

Stridsflyg
Stridsflyg har åter haft ett år fyllt av utmaningar vad gäller att lösa sina uppgifter i form av utbildning (nationell och export), incidentberedskap och uppbyggnad av krigsförbanden. Efter ett par år med vikande flygtidsuttag har vi i år lyckats vända den negativa trenden och ökat uttag av flygtid för JAS 39 under 2014. Det är mycket glädjande och är ett resultat av tydligt fokus på alla nivåer. Vi kommer att ha fortsatt fokus på detta under 2015.

Inom ramen för den så kallade utökade verksamheten har vi ökat ambitionen och övat med fokus på Gotland, Mälardalen, Östersjön och Blekinge. Vår tillgänglighet har ökat och vi har höjt tröskeln med de resurser vi har. Bidragande till detta har också våra övriga förmågor varit, d v s taktiskt transportflyg, signalspaning, radarspaning, incidentberedskap och Open Skies.

Helikopter
Under året har insatsverksamheten med helikopterenheten i Afghanistan (SAE ISAF MEDEVAC UH-60) avslutats enligt plan. All personal och materiel är hemkommen. En kort sammanfattning av insatsen ger vid handen att insatsen omfattade nästan 150 personer under perioden april 2013 till och med maj 2014. Förbandet ansvarade för omkring 180 beredskapsdygn (H24) i samverkan med tyska och amerikanska förband, genomförde 15 skarpa MEDEVAC-uppdrag samt ett antal transportuppdrag. Erfarenheterna efter genomförd insats är mycket goda vilket kommer att inverka positivt på helikopterbataljonens förmågeutveckling.

2_Foto_Gunnar-Aakerberg

HKP16 Blackhawk Foto:Gunnar Åkerberg

Särskilda helikoptergruppen, SHG, har upprätthållit anbefalld beredskap för specialförbanden enligt gällande insatsplan. Införande av medeltung helikopterförmåga (HKP16) i SHG har genomförts under året. Beredskap har också upprätthållits för den av regeringen givna stöduppgiften till polisen. Under året har förberedelser för en helikopterenhet till Battle Group 15 (BG15), med beredskap från och med 1 januari 2015, tränats och övats och framdrivningen av enheten till ME 04 har genomförts parallellt. I ME04 ingår två HKP15B och 14 personer. Basering sker på det nederländska fartyget Johan De Witt. Avfärd från den nederländska basen Den Helder sker i slutet av januari.

En verksamhet som inte får glömmas bort är Helikopterflottiljens deltagande i släckningsarbeten under sommarens skogsbränder, det gäller inte minst under den så kallade Salabranden. Släckningsarbetet innebar att cirka 150 personer ur förbandet ingick i släckningsarbetet. Omkring åtta miljoner liter vatten fälldes av FM helikoptrar under Salabranden. Under insatsen flögs omkring 380 timmar under 18 dagar fördelat på HKP10, HKP15 och HKP16.

I detta sammanhang, kopplingen till Salabranden, är det på sin plats att kommentera att det var flera förband ur FV som deltog i insatsen. Det gäller inte minst de två insatskompanierna tillhörande F21 med utgångsgruppering Ärna och Kallax. Även personal ur Hemvärnet deltog. FV sammantagna resurser kom att få stor betydelse för arbetet på plats.

Transportflyg
Transport och Specialflygenheten (TSFE) har haft ett intensivt år. Signalspaningsflygplanen och ASC 890 har varit i anspråkstagna i princip kontinuerligt över Östersjön. Statsflyget har som vanligt flugit statschef och representanter ur två regeringar över hela världen.

Det taktiska transportflyget har haft en mycket intensiv övningsperiod under året i allmänhet och hösten i synnerhet. FVÖ, Taktikövning, Nighthawk, Green Flag, Joint Action för att nämna några. På kort varsel planerades och genomfördes en insats med två flygplan till Erbil i IRAK vilket var ett led i stöd till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Tillsammans med landstinget i Östergötland har det taktiska transportflyget förberett sig för att snabbt kunna hämta en eventuellt ebolasmittad nordbo i Västafrika. Ännu ett tecken på hur användbar och eftertraktad förmågan är. För några veckor sedan var TSFE med två TP84 i MALI och flög till stöd för den etableringsstyrka som förbereder för det svenska förbandet som ska rotera ner i början av nästa år.

Vad gäller verksamheten på Papa Airbase i Ungern, med C-17 kan vi konstatera att det strategiska transportflyget är efterfrågat och Sverige har nyttjat sin tilldelade tid, som i år varit något lägre än de 550 timmar pga tungt underhåll på flygplanen.

Övningsverksamhet
Flygstridskrafterna har under året deltagit vid en lång rad övningar, nationella så väl som internationella. Övningarna är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla våra förmågor enligt ansatta mål och de utgör viktiga kontrollstationer att vi är på rätt väg. Här följer ett axplock av övningar där vi deltagit under året:

Iceland Air Meet, Cold Response 14, FVÖ 14 (Flygvapenövning 2014), BRTE XVII-XIX (Baltic Region Training Event), Nighthawk , BALTOPS, SWENEX, Joint Warrior, Joint Action och Green Flag.

Materiel
Under höstens FMP-arbete har utmaningarna avseende underfinansieringen för såväl anskaffning som vidmakthållande av materiel åter accentuerats. Detta är en problematik som vi fortsatt har att hantera.

Under året har tio stycken JAS 39 C/D levererats och det sista C flygplanet som återstår att leverera kommer tidigt 2015. Med det har sammanlagt 31 stycken ombyggda flygplan, från A/B till C/D, levererats till FM. Det är C/D systemet som kommer att vara det bärande stridsflygsystemet många år framåt. Systemet utvecklas kontinuerligt och närmast står introduktionen av MS20 vilket bland annat innebär introduktion av den nya radarjaktroboten METEOR. Samtidigt pågår utvecklingen av 39 E med full kraft. Utvecklingen löper på enligt plan men med en tidplan och ekonomi som medger små marginaler. Under 2023 planeras den första divisionen vara operativ.

Gripen C

Gripen 39 C

Beställningen av 39E är i grunden baserad på att C/D flygplan skall byggas om, vilket innebär att FM behöver leverera in C/D flygplan för ombyggnation. Detta innebär en successivt reducerad flygplansflotta vilket ställer höga krav på tillgänglighet. HKV har under många år fokuserat på tillgänglighet vid såväl utveckling som under vidmakthållande och drift. Tillgängligheten kommer ha en fortsatt hög prioritet. Det finns dock en öppning idag som medger att leverera in de unika delsystem och apparatsatser som krävs för ombyggnaden till förmån för att leverera in kompletta flygplan. Översyn och planering av det pågår och det är för tidigt att presentera en eventuell ny plan.

Under året ledde folkomröstningen i Schweiz till att landet inte beställde 39E som planerat. Detta innebär att FM går miste om den kostnadsdelning som en anskaffning hade bidragit till. Det har föranlett omplanering i FM materielplan, vilket inte varit eller är bekymmersfritt. Glädjande är däremot att Brasilien beställt 36 Gripen flygplan. Tills Brasilien får sina egna flygplan har man framfört önskemål om att få tillgång till 39C/D. En sådan lösning, om den blir av, kommer att påverka FV. Förhandling kring detta avtal pågår och leds på svensk sida av FXM.

Införandet av HKP14 går framåt om än med stora förseningar vilket är känt sedan tidigare. Under året har fyra stycken HKP14 D (TTIM) levererats vilket innebär att hälften (9) av de beställda helikoptrarna (18) nu är levererade. För att framöver få en bättre stabilitet i planeringen jobbar FMV hårt för att leverantören skall få fram en robust leveransplan. Utvecklingen av HKP14 i SAR/ASW designen är nu slutförd och första leverans av helikopter i detta utförande planeras till hösten 2015. Det är denna version av HKP14 som kommer att möjliggöra återtagandet av förmåga till ubåtsjakt. Förberedelserna för detta genomförs i nära samverkan med Marinen.

Första HKP14 TTT/IM landar på Malmen

HKP14

För det taktiska transportflygsystemet har det beslutats att sex stycken TP84 fortsatt skall vidmakthållas. Av den anledningen har två TP 84 förrådsställts i väntan på slutlig avveckling. Beslut om avveckling av HKP10 är fattat. HKP10 avvecklas succesivt då flygtiden i de olika skroven tar slut. Flygning med HKP10 kommer att genomföras som längst intill 2015-12-31.

I morgon kommer jag att ge en övergripande beskrivning av den internationella verksamhet som FV genomfört under 2014.

Micael Bydén/FVC

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

23 kommentarer

 • John 29 december 2014 09:59

  Hej
  Tack för intressant läsning.
  Blev dock konfunderade angående övergången till E. Det senaste jag läste från regeringen var ju att de hade beslutat att det blir nybyggen då alla C/D behövs, alltså inga "skrotningar för att bygga E". Var ju inte så länge sen som de sa det, eller?!

  • FVC John 29 december 2014 16:03

   John
   I våra C/D flygplan finns, som jag skriver i texten, delsystem och apparatsatser som kommer att behövas även i våra kommande E-flygplan. Men, istället för att leverera in dessa i ett komplett C- eller D-flygplan kan vi se till att förse produktionslinan med de resurser som krävs. Hur detta ska gå till i praktiken är inte klart. Beredning av en ny plan pågår. Detta är i sig mycket positivt och möjliggör den tillgänglighet av plattformar som vi behöver över tiden.

 • Simon Eriksson 29 december 2014 10:05

  kommer det finnas brandsläckingsutrustning till hkp 14/16 är hkp 10 avvecklas?

  • FVC Simon Eriksson 29 december 2014 16:04

   Simon
   Ja, det kommer att finnas utrustning brandbekämpning för de andra helikoptersystemen när HKP10 avvecklas/By

 • Signatory 29 december 2014 14:05

  Hej

  Bra sammanfattat.

  När är det tänkt att HKP14 i "SAR/ASW design" kommer komma leverera operativ förmåga med bl.a hydrofon under UbJ och med ytbärgare (det finns väl inga i FM idag?)? Eller är det visuell spaningsförmåga SAR/ASW som avsågs? 2015 är väl leverans av skrov och inte förmåga?

  Gott nytt!

  • FVC Signatory 29 december 2014 16:12

   Hej Signatory!
   Mot bakgrund av de förseningar vi fortfarande dras med och det faktum att helikoptern i rätt konfiguration (SAR/ASW) levereras först till hösten så avstår jag från att ge ett tydligt svar på din fråga. "Så snart det är realistiskt och möjligt" blir mitt svar. Vi är två stridskraftschefer som följer utvecklingen av detta projekt och som ställer krav på att vi kommer framåt. Man måste dock ha respekt för att det inte bara är plattformen, helikoptern, som behöver levereras. Det kommer att krävas tid för utbildning, träning och övning för att kunna operera systemet som det är tänkt/By

 • Pierre 29 december 2014 18:48

  Förutom de saker du räknade upp i mtrl, så saknas allt från fordon till kroppsskydd i basförbanden.
  Vad görs på den fronten?

  • FVC Pierre 29 december 2014 23:58

   Pierre
   Tack för din fråga som är mycket relevant. Som du kan läsa i inlägget så ligger en av de största utmaningarna inom Bas-funktionen. Det inkluderar brister på materielsidan. Vad gäller fordon och kroppskydd mm så finns motsvarande brister i de andra stridskrafterna (A och M).
   Det genomförs analys och beredningsarbete kopplat till den idag tillgängliga materielen. Vidare står anskaffning av "mängdmateriel" (där bla kroppskydd ingår) högt i prioritet och här förväntar vi oss utfall på kortare sikt. Ska försöka få fram lite mer konkret information om vad som anskaffats under året./By

   • Pierre FVC 30 december 2014 09:43

    Tackar.

    Pierre

 • Signatory 29 december 2014 21:23

  FVC, tack för svar som beskriver att det krävs så mycket mer än leverans av skrov för att få till en insatsförmåga. Ibland faller det bort i debatten. På samma ämne ligger frågan om fpl 39.

  Vi får väl se hur en ny plan ser ut för byggnation av Erik men med krav på tillgänglighet måste det tas höjd för att det kan komma oplanerade underhåll, ny leasingaffär (som i slutändan inte FM beslutar om), uppgradering/underhåll, förseningar i reservdel/UH, flygförbud m.m och inte minst de förseningar och tillfälliga flygförbud 39E kommer drabbas av (inget om).

  Här gäller det att kommunicera ett reellt behov till politikerna för att eventuellt allokera nya öronmärkta pengar till JAS 39 C/D/E. För det kommer inte uppskattas att det kannibaliseras 39C för att "spara skroven" samtidigt som tillgängligheten går ner.

  Det enda som räknas är förmågor och förmågan att flyga så jag hoppas FM vågar sätta en prislapp på den!

  (Jag har alltid försökt få till att minst första division Erik ska vara helt nya maskiner. Sen kan man börja titta på andra produktionsmetoder. Det är för hög risk och för lite pengavinst för att inte inledningsvis köpa nya.)

  Nu blev det ingen fråga, men "for the record"... :)

  • FV-sergeanten Signatory 31 december 2014 10:06

   "det kommer inte att uppskattas..." Det känns som vi nu passerat den tid i historien då vi kunde lyxa med att folks känsla för vad som är tillräckligt eller inte ska styra hur många flygande skrov som behövs. Verkligheten styr idag, och den är hård vad jag förstått. Håller för övrigt med. När Brasilien ska ha sina leasing-plan, kanske ska även Tjeckien ha några fler och Slovakien komma till. Med tanke på Wallenbergs stora makt i sammanhanget ska det till mycket starka företrädare för FV i maktens korridorer för att garantera svenskt stridsflygs förmåga de närmaste 10 åren...

   • Signatory FV-sergeanten 31 december 2014 17:10

    "lyx"... "folk"... ja det finns ju olika typer av folk. Jag skrev inte vilka som inte skulle uppskatta ett försvagat FV men hade närmast politikerna i åtanke då det är till dem som myndigheten först och främst har att svara till.

    Nu är signalen tydlig att politikerna vill stärka försvarsförmågan och faran är nu därför att politikerna tror att det ordnar sig när FM inte tydligt beskriver riskerna med planering på undermåliga anslag.

    Om Wallenberg hade så stor makt borde det snarare ha löst sig med byggnation av nya flygplan - som ett normalt land hade gjort.

 • Perman 30 december 2014 14:20

  Att HKP 10 avvecklas successivt under 2015 vartefter flygtiden tar slut i de olika skroven - betyder detta att man inte hade kunnat vidmakthålla dessa helikoptrar längre även om resurser hade tillförts för detta? Kommer HKP 10 att skrotas eller säljas?

  Det var ju diskussion för några år sedan om att HKP 10 skulle kunna överföras sjöfartsverket för sjöräddning eller till kustbevakningen när de avvecklas, men det verkar ju konstigt med en sådan diskussion om flygtiden i skroven ändå tar slut under 2015.

  • FVC Perman 2 januari 2015 14:00

   Perman
   Tolkningen att "flytiden tar slut i skroven" är att tillgänglig flygtid tar slut och därefter krävs en mer omfattande och kostsam flygunderhållsåtgärd. Skroven som sådana kan flyga vidare efter att dessa åtgärder vidtas dvs de kan vidmakthållas efter att nödvändiga åtgärder genomförts.

   Man måste komma ihåg att FM helikopterorganisation i grunden är dimensionerad att operera två stycken helikoptersystem. Efter smärre justering, för att möta införandet av HKP16, opererar vi idag fyra system inklusive HKP10. Vad jag vill säga är att, i takt med att HKP16 och HKP14 blir operativa i de olika förmågorna behöver vi fokusera de resurser vi har på de system som bär mot framtiden. Det gäller såväl ekonomiska som personella resurser.
   Min uppfattning är att HKP10 kommer att gå till försäljning. Detta är dock en uppgift som omhändertas av FMV och som den myndigheten har att svara på.

   Dialog kring överföring av HKP10 till annan myndighet kan jag inte uttala mig om. Jag konstaterar att Sjöfartsverket sedan en tid tillbaka är egen helikopteroperatör och löser inom ramen för det uppgifterna sjö- och flygräddning. De är dessutom i färd med att byta ut sin helikopterpark mot modernare helikoptrar/By

 • M 30 december 2014 20:28

  Hej. Du skrev: "Den senaste två till tre årens Flygvapenövningar har haft som ambition och målsättning att fokusera på basfunktionen."
  Delar tyvärr inte din uppfattning, inte ens nära. Iallafall när det gäller FVÖ14.
  Var då soldat på en av Flygvapnets Flygbassäkplutoner (har bytt förband nu) och jag kan med säkerhet säga att min åsikt är att det inte var mycket som fungerade under FVÖ14, och inte var det vi som övades. Enda möjligheten vi fick att öva var att gå ur övningen under 1 dag för att bedriva FUSA-skjutningar.

  Du kan ju börja med att skaffa dig en korrekt uppfattning om hur det fungerar "på marken". Det värsta jag vet är när chefer på hög nivå inte vet hur det verkligen ser ut ute på förbanden.

  /M

  • FVC M 31 december 2014 12:55

   M
   Jag tycker lika illa som du om chefer med bristande verklighetsuppfattning. Jag tycker också illa om skönmålning och när chefer blundar för realiteten.

   Jag vill att du läser de sex följande meningarna efter den du refererar till. Huruvida du uppfattar det som en insikt om hur det står till inom basförbanden (att det finns uppenbara brister och att vi behöver göra mer) eller om du tycker att det är verklighetsfrånvarande kan och ska inte jag tala om för dig. Sanningen ligger i betraktarens ögon och i detta fall är sanningen din.

   I planeringen inför de senaste årens FVÖer har Bas- och Ledningsfunktionen varit prioriterade och vi har haft ett tydligare nationellt fokus. Jag vill påstå att alla inblandade har strävat efter, så långt det varit möjligt, att skapa övningsförutsättningar för basförbanden. Det skiljer sig från den period före det då vi var fullt upptagna med att anpassa oss mot den internationella miljön och dess krav. Mot den bakgrunden hävdar jag fortfarande att vi tagit steg framåt, om än små och otillräckliga. Det finns många exempel på det. Ett tydligt var att vi öppnade upp och opererade från Jokkmokksbasen under FVÖ13 för första gången på många år.

   Jag kan bara beklaga att du och ditt förband inte fick möjlighet att öva mer realistiskt under FVÖ14. Tyvärr tror jag mig veta att det är flera än du som upplevde samma sak.

   Det är mycket viktigt att alla chefer, oavsett nivå, hittar former för träning och övning för sina förband på daglig basis som gör att vi kan ta steg framåt. Att man anpassar ambitionen mot givna förutsättningar. Vi kan inte bara luta oss mot de större övningarna som FVÖ. Då kommer vi inte att kunna utveckla oss ens i en lägre takt.

   Med förhoppning om ett 2015 där vi tillsammans kan hitta nya och utvecklade former att öva och träna.
   /By

 • Kjell 31 december 2014 11:43

  Hur ser kraven ut på Gripen E eller mer preciserat finns det någon offentlig kravspecifikation? Nu "läcker det ut" lite från Saab.

  T.ex. verkar det som om Brasiliens krav skiljer sig från de svenska med en stor display i stället för svenska 3 displayer som tidigare. Något hjälmkrav typ F-35?

  Finns det något samarbete mellan Sverige och Brasilien på krav?

  • FVC Kjell 2 januari 2015 14:09

   Kjell
   Jag har ingen offentlig, detaljerad kravspecifikation för Gripen E som jag kan publicera i detta forum.

   Inför den svenska anskaffningen av Gripen E beslutades om att gå tillsammans med en strategisk partner. I det läget var det Schweiz. Respektive länders flygvapen fick då i uppgift att tillsammans gå igenom kraven och så långt det var möjligt harmonisera dessa. Det gjordes och som ett tydligt utfall av det släppte Schweiz kravet på en tvåsits.

   Motsvarande arbete är inte gjort tillsammans med Brasilien. Brasilien har gått direkt till industrin för att anskaffa 36 stycken flygplan i ett första skede. I Schweiz fall handlade det om en mellanstatlig upphandling (en sk "government to government").

   Vi har dock inlett ett samarbete mellan det svenska och brasilianska flygvapnen som jag skriver om i de senaste inläggen.
   /By

 • loppan 31 december 2014 17:19

  Hi, Sk60 ska väl snart "gå ur tiden". Hur ser läget ut avseende nytt skolflygplan och svensk flygskola avseende samarbete med andra länder?

  • FVC loppan 2 januari 2015 14:17

   Loppan
   Våra SK60 börjar bli till åren och behöver ersättas inom ett antal år. Det gör att vi sedan några år tillbaka har fört dialog med andra länder, inte minst Finland, om förutsättningar att hitta former för gemensam flygutbildning.

   Vi tar ett eget initiativ på kort sikt där FMV kommer att få ta fram förslag på ett kommande flygutbildningskoncept. Det handlar då inte bara om vilket/vilka flygplan som är aktuella utan det är hela utbildningssystemet inkl andra utbildningshjälpmedel, inte minst simulatorer.

   Vi är öppna för att samarbeta med andra länder. I vilken omfattning och på vilket sätt är för tidigt att säga. Det vi kommer att vinnlägga oss om är att vi fortsättningsvis bygger vår utbildning på den pedagogik som vi utvecklat sedan 1970-talet och som fortfarande står sig mycket väl i ett internationellt perspektiv.
   /By

 • jan-olov holm 4 januari 2015 16:40

  Ang basfunktion/basbataljon

  Regeringen beslutade den 11 december 2014 att aktivera en del av den vilande pliktlagstiftningen.
  Borde inte detta möjliggöra en ökad ambition o förmåga att personellt gå ut på krigsbas?

  Vi borde titta på möjligheten att utöka basorganisationen och vissa funktioner som förr betjänades av vpl borde väl kunna utöras av ett förstorat hemvärn mha av FVRF?

  När det gäller markskyddet skulle ett förstorat hemvärn fler hv insatskompanier kunna göra klar skillnad.

  mvh

  Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  • FVC jan-olov holm 4 januari 2015 23:10

   Jan-Olov
   Vad gäller aktiveringen av vilande värnpliktslag och möjligheten att kalla in personal för övningar så kommer det att beredas i särskild ordning. Jag förväntar mig att vår verksamhet bör vara föremål för att kunna nyttja detta.
   Inom ramen för FMP arbetet och FM ORG 18 har vi bla sett över möjligheten att göra "frivilligrader" av nuvarande T-befattningar. Det skulle innebära att exempelvis FVRF får uppgift att utbilda och bemanna dessa rader.
   Flygstridskrafterna är redan idag beroende av Hemvärnsförbanden för skydd av baserna. Om/när ambitionen ökas mot att verka från flera baser ökar också behovet av mer resurser för skydd. För mig är det uppenbart att HV-förband är en del av denna lösning.
   /By

   • jan-olov holm FVC 5 januari 2015 20:41

    Micael,

    De var flera positiva besked och åtgärder tycker jag :-)

    mvh/jan-olov

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *