På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Svenska insatsregler i Operation Unified Protector

FVC

FM har under de senaste dagarna sett över insatsreglerna från operativa och folkrättsliga perspektiv. De tillämpningar FM använder finns redovisade nedan i ett övergripande perspektiv. Vilka enskilda insatsregler som tillämpas delger inte koalitionen och FM kan därför inte delge dessa.

Enligt FN:s säkerhetsråd kan angreppen mot civila i Libyen utgöra ett brott mot mänskligheten. Säkerhetsrådet har därför bl.a. beslutat (SR res 1973 (2011)) om en internationell militär insats, inklusive en flygförbudszon över Libyen, som ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila och områden med civilbefolkning som hotas av angrepp. Denna insats benämns Operation Unified Protector (OUP) och leds av NATO.

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska delta i den Nato-ledda insatsen i syfte att upprätthålla flygförbudszonen med 8 stycken JAS 39 Gripen, i såväl jakt- som spaningsroll. Uppdraget innebär att det svenska stridsflyget i sin jaktroll har till uppgift att ingripa mot flyg som kränker eller hotar att kränka flygförbudszonen, och ska i sin spaningsroll även bidra till en samlad läges- och underrättelsebild över operationsområdet, vilket utgör ett viktigt bidrag till den NATO-ledda insatsen vad avser utvecklingen på marken.

De spaningsuppdrag som utförs av det svenska stridsflyget inriktas primärt mot libysk militär verksamhet där luftförsvarssystem kan förväntas uppträda eller som i övrigt anses vara av betydelse för den libyska förmågan att påverka den NATO-ledda insatsens möjligheter att upprätthålla flygförbudszonen. Det svenska stridsflyget får också rapportera andra iakttagelser (överskottsinformation vid lösande av spaningsuppdrag) som kan vara av betydelse för den NATO-ledda insatsens möjlighet att skydda civilbefolkningen.

Det följer av de nationella svenska begränsningar som riksdagen- och regeringen satt upp för det svenska deltagandet i insatsen att svenskt stridsflyg inte ska medverka till stridshandlingar mot mål på marken, exempelvis genom målbekämpning, målutpekning (laser), målangivning eller annan form av eldledning, såvida inte ingripande mot markmål är nödvändigt i form av självförsvar av eget eller annat OUP-flyg (motsvarande). De nationella begränsningarna innebär också att den svenska personalen inte deltar i den beslutsprocess (verkansprocessen) som bl.a. syftar till att fastställa vilka mål som ska bekämpas. Efter det att ledningen för koalitionen (JFC) beslutat att ett visst mål ska bekämpas kan det svenska stridsflyget genomföra spaningsuppdrag i syfte att minimera riskerna för förluster av människoliv bland civilbefolkningen, skador på civilpersoner och civil egendom, förutsatt att målet är kopplat till flygförbudszonen.

Anders Silwer

Officiell blogg
Försvarsmaktens heraldiska vapen. Illustration.

Chefer i flygvapnet kommenterar och lyfter frågor och idéer för diskussion. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

6 kommentarer

 • Martin 24 april 2011 11:49

  Är inte folkrätten lika för alla länder? Sverige har väl inte någon egen folkrätt att följa, svensk politik kan väl ändå inte själva omdefinera denna folkrätt? Antingen agerar man inom folkrätten, eller inte.
  Något som är "folkrätt" i ett land borde väl ändå vara det i alla andra länder.
  Betyder detta att vi anser att alla andra länder som agerar mot Libyen bryter mot folkrätten.

  Ursäkta. Jag vet att detta inte är ditt bort Anders. Kan bara inte låta bli.

  • FVI Martin 24 april 2011 15:59

   Martin

   Folkrätten gäller alla. Vi har behövt titta över vår tolkning av insatsreglerna efter att vi sett hur insatsen utvecklat sig.

   Anders Silwer

 • Kim 24 april 2011 15:22

  Hej!

  Jag har några frågor angående insatsreglerna.

  1: Om JFC beslutar att alla militära enheter i Libyen som angriper civila ska bekämpas. Kan då Svenska plan bedriva spaning i Libyen för att säkerställa vilka enheter i ett fördefinerat område som kan bekämpas och sedan rapportera denna information i realtid till andra flygstridskrafter i närheten?

  2: Eftersom jag inte är expert på folkrätten undrar jag också hur Svenska piloter ska agera om de observerar ett angrepp på civila av t.ex. en stridsvagn, rapporterar in detta via radio och får svar om att flyg som kan bekämpa denna stridsvagn dröjer så länge att stridsvagnen hinner avfyra säg minst fem granater. Har då piloten en skyldighet enligt folkrätten att bekämpa denna stridsvagn?

  3: Anser Försvarsmakten att riksdagsbeslutet om insats i Libyen klart å tydligt anger hur Svenskt flyg ska agera i de situationer som kan uppstå under insatsen.

  • FVI Kim 24 april 2011 16:01

   Kim

   Bra frågor. Ska be någon som är bättre på detaljerna svara.

   Anders Silwer

 • 24 april 2011 18:26

  Bäste Martin,
  Läste ditt inlägg och har följande kommentar;
  Varje stat är bunden av den folkrätt som utgör internationell sedvanerätt,
  denna kan sägas vara lika för alla stater. Därutöver är varje stat bunden
  av den folkrätt som kommer till uttryck i de traktat (mellanstatliga
  överenskommelser) som staten ingått. Sverige har därmed delvis olika
  folkrättsliga åtaganden jämfört med andra stater beroende av vilka traktat
  Sverige anslutit sig till. Härutöver har stater delvis olika tolkning och
  tillämpning av sina folkrättsliga förpliktelser, såväl de som följer av
  sedvanerätt som traktatsåtaganden. Ergo, stater har olika folkrättsliga
  regler, liksom olika tolkning och tillämpning av dessa regler. Vad som är
  tillåtet för en stat kan vara otillåtet eller en skyldighet för en annan.

  RED CARD

 • 25 april 2011 17:06

  Bäste Kim,
  Du ställer tre bra frågor, vars svar inte är självklara. Jag gör följande reflexioner:

  1. Flygspaning bedrivs bl.a. för att identifiera och lokalisera mål av militär betydelse, och det ligger i sakens natur att flygspaning därigenom också kan bidra med underlag som leder fram till ett beslut om att ett visst mål ska bekämpas. Att säkerställa ”vilka enheter i ett fördefinierat område som kan bekämpas” är dock en fråga som löses ut i den s.k. verkansprocessen, i vilken Sverige uppenbarligen inte deltar. Som det svenska mandatet får uppfattas – m a a Silwers beskrivning ovan – får svenskt stridsflyg rapportera såväl spaningsunderlag som överskottsinformation som är av betydelse för den NATO-ledda insatsen, inklusive information om militära enheter som angriper civila. Det svenska stridsflyget kan dock inte beordras av NATO att genomför spaningsuppdrag riktad mot militär verksamhet som hotar civila, utan endast mot militär verksamhet som hotar upprätthållandet av flygförbudszonen. Rapportering i realtid får antas ske enligt de rutiner som gäller i insatsen, men får för svenskt vidkommande inte innebära att svenskt stridsflyg medverkar till stridshandlingar mot mål på marken, exempelvis genom målbekämpning, målutpekning (laser), målangivning eller annan form av eldledning. Det torde därför vara uteslutet att svenskt stridsflyg i realtid överför spaningsresultat eller överskotts information till andra flygstridskrafter i närheten, om detta skulle innebära en målangivning eller annan form av eldledning.

  2. En enskild soldat eller flygförare är enligt folkrätten inte skyldig att ingripa med våld för att förhindra motparten från att begå krigsförbrytelser. Skälen till att folkrätten inte uppställer ett sådant krav är flera, bl.a. att den enskilde soldaten/flygföraren normalt saknar möjligheter att överblicka hela situationen liksom de konsekvenser som kan följa om han/hon ingriper i situationen. I ditt exempel har sålunda den svenske flygföraren inte en skyldighet, enligt folkrätten, att bekämpa stridsvagnen. (Situationen är dock en annan om krigsförbrytelsen begås av personer under en militär chefs befäl eller kontroll. Då föreligger en folkrättslig skyldighet för den militäre chefen att ingripa). Hur ska då de svenska flygförarna agera ”om de observerar ett angrepp på civila av t.ex. en stridsvagn, rapporterar in detta via radio och får svar om att flyg som kan bekämpa denna stridsvagn dröjer”. Ja, eftersom riksdag och regering bestämt att det svenska stridsflyget inte får medverka till stridshandlingar mot mål på marken utgör detta en sådan nationell begränsning som förhindrar NATO:s luftstridsledning att beordra det svenska stridsflyget att ingripa för att skydda civila. Något egentligt utrymme för flygföraren att, under åberopande av nödvärn till skydd för de civila, på eget initiativ genomföra markmålsbekämpning – utan NATO:s luftstridslednings godkännande – torde dessutom inte finnas. Enligt de svenska soldatreglerna ska en soldat/flygförare dock rapportera sina iakttagelser till högre chef. I förevarande situation är det därför rimligt att anta att flygföraren monitorerar situationen på order av NATO:s luftstridsledning och rapporterar sina iakttagelser till luftstridsledningen och annat OUP-flyg i området. Det kan dock konstateras att det svenska stridsflyget i den aktuella situationen inte får lämna sådan information om målet som skulle utgöra en målangivning eller annan form av eldgivning.

  3. Försvarsmakten kan inte ha några större problem med att förstå riksdags- som regeringsbesluten eftersom dessa till sin ordalydelse är tydliga och klara. Det är dock vare sig riksdagens eller regeringens uppgift att i detalj ange hur det svenska stridsflyget ska agera i de olika situationer som kan uppkomma under insatsen över Libyen. Denna uppgift åvilar Försvarsmakten inom de ramar riksdag och regering satt upp.

  RED CARD

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *