Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Besök av finska Flottans musikkår Del 1 (av 4) 1967 Källa: lokaltidningarna/Visit from the Finnish Navy band Part 1 (of 4): 1967 Source: The local newspapers

mmk

Det var en gång för länge sedan...
...nämligen för drygt 50 år sedan, när den Finska flottans musikkår gjorde ett projekt förrförra gången tillsammans med svenska Flottans musikkår, för jag tror nog den hette så på den tiden, Marinens Musikkår. Den nämndes även som Karlskrona Militärmusikkår i lokaltidningen vid tiden.  (For Swenglish – scroll down!)
__________________________________________________________________
Idag, 18 november 2019 är det exakt ett år sedan förra samarbetet med finska Flottans musikkår för då anlände de till Karlskrona. Marinens musikkår tackar Bleking Läns Tidning och Sydöstran för tillåtelse att publicera deras material från 1967 om detta möte och även stadsbiblioteket, som lärt upp mig på hur man använder mikrofilm.
          *         *         *
När de anlände till Karlskrona tidigt lördagsmorgonen 29 april 1967 mötte Militärmusikkåren i Karlskrona dem ”med glada hornstötar på centralstationen”, enligt Sydöstra Sveriges Dagblad (SSD) i maj 1967. Därefter följde en gemensam marsch genom staden och en ceremoni på stortorget med stor åhörarskara och gåvoväxlingar.
          *          *           *
Karlskrona stad hade stora framtidsvisioner på 60-talet och anordnade för tredje året i rad en mässa, Sydöstmässan 1967, som fick publikrekord med 22 000 besökare redan efter tre dagar. Mässan hade finskt inslag då Finland året innan började med kampanjen Finn Finland och det gick en färjelinje mellan Karlskrona och Helsingfors (!). Finska Flottans musikkår spelade ”Marskalkens silvertrumpeter” när landshövdingen Thure Andersson invigningstalat 29 april 1967, enligt Sydöstra Sveriges dagblad (SSD).

Blekinge läns tidning maj 1967

Fototext: Finska flottans musikkår blåste in Sydöstmässan, den hittills största i expons korta historia av BJÖRN.
          *         *         *
I Sydöstra Sveriges Dagblad tisdagen 2 maj 1967 kan man läsa:

Sydostmässan ett samarbetsforum

Den tredje och största Sydostmässan öppnades på lördagen i Karlskrona. Till ackompanjemang av Finska flottans musikkår, som dagen till ära kommit till Karlskrona för att ytterligare accentuera det finska inslag, som årets mässa har.”

Senare i samma artikel står att läsa:

”FESTLIGT !
Invigningsdagen – kallad Östersjödagen – blev extra festlig, då Finska flottans musikkår gästade örlogsstaden. Den finska kåren möttes tidigt på lördagsmorgonen av musikkåren i Karlskrona och vid en högtidlighet senare på dagen på Stortorget överlämnade de båda musikkårerna gåvor till varandra. Karlskronakåren erhöll Finska militärorkestrars standar, överlämnat av musikkapten Eino Kuparinen, och den finska musikkåren mottog av musikdirektör Åke Dohlin en sköld av unikt slag. Den avbildar ett emblem som karlskronakåren för på sina trummor och var specialgjort på teakplatta. Inskription: Till Marinmusikkåren i Åbo från Militärmusikkåren i Karlskrona 1967.”

Blekinge läns tidning maj 1967 ”Finska flottans musikkår spelade och gav mässinvigningen en festlig ram.”

Sydöstra Sveriges tidning tisdag 2 maj 1967

Björn skrev även i tidningen  ”Invigningshögtidligheterna avslutades som den börjat: med musik av finska musikkåren. Dessförinnan hade Sandgrenska manskören sjungit Finlandia och Sveriges flagga. Allt bidrog till att ge invigningen av den tredje Sydöstmässan en högtidlig ram.”

*         *        *

Söndagen 30 april 1967 ägnades åt en rundtur med förtäring uppe på Bryggarberget. Det kan man se på en video, som kommer del två i denna serie. Slutmåltiden åts på Krutviken. En reflektion är att det skulle dröja 7 år innan vår nuvarande kung skulle tillträda så hans födelsedag firades inte av Militärmusikkåren i Karlskrona på den tiden. En utbildad gissning skulle dock kunna vara att de firade Valborg med sina nyvunna finska vänner. Under rubriken PUBLIKDAG i SSD 2 maj kan man dock läsa:
” Finska Flottans musikkårs konsert på söndagen var en musikalisk högtidsstund. Kårens dirigent musikkapten Eino Kuparinen avtackades med blommor och mässdirektör Anhammar utdelade minnesgåvor till samtliga.”
         *        *       *
Måndag 1 maj 1967 var det fullt upp för de båda kårerna.
kl. 07.00 började Militärmusikkåren i Karlskrona gå första maj-reveljen från Ankarstierna.
kl. 09.25 började de gå en musikmarsch som de startade  från samma ställe
kl. 09.30 följde den finska Flottans musikkår efter.
På stortorget dirigerade Eino Kuparinen Colonel Bogey av K. J. Alford och Åke Dohlin dirigerade Signalmarsch, som han själv komponerat.
kl. 11.00-12.00 spelade Militärmusikkåren i Karlskrona en vårkonsert i Hoglands park
         *       *        *
Ett bevis på att blåsmusiken var aktiv vid tidpunkten är att även ABF:s musikkår Karlskrona gick första maj-revelj på Långö redan kl 06.30 (!) och på Ekeberg kl 08.00 samt att de hade ”sedvanlig” konsert på Mariebergs torg kl 17-18.
         *         *         *
Här kommer ett helt urklipp ur SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD:

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967, skrivet av Mässreporters: Sven-Henri Håkansson, Allan Andersson och Rolf Ohlsson

Som en kuriositet vill jag nämna att dagens chef för Finska flottans musikkår ansträngde sig och höll ett helt tal på svenska för Marinens Musikkår, när vi besökte dem 2018. Mer om besöken 2018 i följande reportage.
                                         Katja Wisén
                                         för Marinens Musikkår,
                                         18 november 2019
______________________________________________________________
SWENGLISH
 Once upon a time a long time ago...
   ...more precisely over 50 years ago, when the Finnish Navy Band made a cooperation last but one time together with the Royal Navy Band of Sweden.
         *         *        *
Today, the 18th of November 2019 it is exactly one year ago since the last cooperation with the Finnish Navy Band began when they arrived to Karlskrona.
        *         *          *
The Royal Navy Band thanks the local newspapers Blekinge Läns Tidning and Sydöstran for their permission to use their material from 1967 about this cooperation and also the library that taught me how to use microfilm.
          *           *          *
When the Finnish Navy Band arrived to Karlskrona an early Saturdaymorning the 29th of April 1967 the Royal Navy Band of Sweden greeted them at the railwaystation with happy hornfanfares, according to the local newspaper Sydöstra Sveriges Dagblad (SSD) dated May 1967. After that the two bands marched through the city and played a ceremony at the grand square (Stortorget) with a huge audiens and the exchange of gifts.
           *          *          *
The city of Karlskrona had great visions for the future during the 60’s and organized an exhibition by the name Sydöstmässan, for the third year in a row. It got an audience record with 22 000 visiters already after three days. The exhibition had Finnish elements because Finland the year before started the campaign Find Finland and there was a ferry line between Helsinki and Karlskrona (!).
The Finnish Navy Band played ”Marskalkens silvertrumpeter” (The silver trumpets of the Marshal)  when the governor Thure Andersson had held his inauguration speech the 29th of April 1967, according to SSD.

Blekinge läns tidning May 1967

Photo text by Björn from the newspaper: The Finnish Navy Band blew in the Sydöstmässan exhibition, the so far biggest exhibition in it’s short history.
In the local newspaper Sydöstra Sveriges Dagblad Tuesday the 2nd of May 1967 you can read:

Sydostmässan a forum for cooperation

 

The third and biggest Sydostmässan was opened last Saturday in Karlskrona. To the accompaniment of the Finnish Navy Band, who for the glory of the day had arrived to Karlskrona to further accentuate the Finnish element, that this year’s exhibition has.”

Further down in the same article there is the following to read:

 

”FESTIVE!
The day  of the inauguration – called Östersjödagen (The Day of the Baltic Sea) – was extra festive, when the Finnish Navy Band were guests at the naval city.
The Finnish band was early greeted by the band in Karlskrona last Saturdaymorning and at a ceremony later that day on the main square (stortorget) both bands gave each other gifts.
 The Karlskronaband received the standard of the Finnish military bands, submitted by music captain Eino Kuparinen and the Finnish band recipe a shield of a unique kind from music director Åke Dohlin. It reproduces a badge, that the Karlskrona band has on their drums and were especially made on a plate of teak. Incription: To the Navy Band in Turku from the military band in Karlskrona 1967.”

The local newspaper Blekinge läns tidning May 1967 ”The Finnish Navy band played and gave the inauguration of the exhibition a festive setting.”

The local newspaper Sydöstra Sveriges tidning Tuesday 2nd of May 1967

Björn, who has signed the article in the newspaper also wrote:

”The festivities of the inauguration was ended like it had began: with music by the Finnish band. Before that Sandgrenska kören (Sandgrenska the choir of men)  had sung Finlandia (Sibelius) and Sveriges flagga (The Swedish Flag). Everything contributed to give the inauguration of the third Sydostmässan (exhibition) a festive setting.”

*           *           *

Sunday the 30th of April 1967 was dedicated for a round tour with lunch up on the Bryggarberget    (the mountain of the brewery) in Karlskrona. This can be seen in a video that will come in the next episode of this serie. Dinner was taken at Krutviken. One reflection is that there would be another 7 years before our current king would accede so his birthday was not celebrated by the military band in Karlskrona in those days. An educated guess could be that they celebrated Valborg with their new Finnish friends. Though under the heading AUDIENCE DAY (PUBLIKDAG) in the local newspaper SSD you can read:

” The concert of the Finnish Navy band last Sunday was a musical precious moment. The conductor of the band, music captain Eino Kuparinen was thanked with flowers and the exhibition director Anhammar gave everyone gifts to remember by.”
           *           *           *
Monday the 1st of May 1967 was a busy day for both bands.
At 7 a.m. the military band in Karlskrona started marching the first of May reveille from the military base Ankarstierna.
At 9.25 a.m. the Karlskrona band started a music march from the same place
At 9.30 a. m the Finnish Navy Band marched after.
At the grand square (Stortorget) Eino Kuparinen conducted Colonel Bogey by K. J. Alford and Åke Dohlin conducted Signalmarsch composed by himself.
Between 11.00 a. m. until noon the military band in Karlskrona played a spring concert in Hogland’s park
          *          *          *
A proof that the life of wind music was active in Karlskrona in those days is that also the band of the ABF Karlskrona went their first of May reveille at Långö, Karlskrona already at 06.30 a. m. (!) and at Ekeberg at 8 a. m. and they had their usual concert at the square of Marieberg, Karlskrona between 5-6 p.m.
          *            *          *
Here’s a complete article from the local newspaper SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD:

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tuesday the 2nd of May 1967

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967

The Finnish Navy band a charming squad

*The Finnish Navy band gave a radiant show during their visit in Karlskrona and special performances in Ronneby. They were satisfied with their visit and now they only hope that the military band in Karlskrona will make a return visit. Many signs of appreciation were seen during the Karlskrona visit.”

Then there is a whole article which I will not translate.

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tisdagen 2 maj 1967

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tuesday the 2nd of May 1967 The book of Karlskrona was received from the left music captain Eino Kuparinen, translator and consul Pentti Lerrki and music leutenant Esko Juuri from Ivan Lindbladh.

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD Tuesday the 2nd of May 1967, written by exhibition reporters:  Sven-Henri Håkansson, Allan Andersson and Rolf Ohlsson

Can you believe that the Finnish Navy band had to wait over a half century for the Swedish Navy band to pay their return visit in 2018!?
           *            *              *
As a curiosity I’d like to mention that the chief of the Finnish Navy band in 2018 also made an effort and held a whole speech in Swedish for the Royal Navy Band of Sweden, when we visited them in 2018. More about that in the following episodes.
           *           *           *
                         Katja Wisén
                         for the Royal Navy Band of Sweden,
                         the 18th of November 2019
_________________________________________________________________
Personlig blogg

En musiker ur Marinens Musikkår, närmare bestämt Katja Wisén berättar om livet i musikkåren och jobbet som musiker i Försvarsmakten.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *