Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

11 juni 2018 – Chefen för Försvarsmaktens logistik har ordet

Jonas Olsson

Kamrater!

Vilken försommar det varit! Väder och övningsverksamhet har fått tiden att flyga fram. Så också arbetet med att förbereda för nästa steg av förändring som ni alla vet innebär ett systemskifte för logistiken. Inom HKV slutbereds och samverkas det om FM organisation 2019 som när beslut är fattat kommer att övergå I en implementeringsfas. Tre viktiga arbeten genomförs nu inom FMLOG. Det ena är att förbereda bemanning av Försvarsmaktens nya logistikorganisation och de andra två är att förbereda mottagande respektive att överlämna personal, materiel, planer och anläggningar till garnisonsorter.

FMLOG och förändringsarbetet i Försvarsmakten
Förra veckan hade jag FMLOG:s enhetschefer samlade för en tvådagarskonferens med syfte att bland annat skapa förutsättningar för fortsatt förändringsarbete och för att som jag sagt tidigare, omhänderta FMLOG-medarbetarnas kompetens på bästa sätt inom en helt förändrad organisation. Jag upplevde att vi hade bra diskussioner som var framåtriktade och att enheterna har förberett sig för det kommande bemanningsarbetet på ett så bra sätt som möjligt. Osäkerheterna ligger nu i att flera detaljer och frågor med koppling till den nya organisationen ännu är obesvarade.

Denna vecka genomförs en rundresa med representanter från HKV samt FMLOG:s och andra förbands förbandsledningar. Rundresans syfte är att tillsammans med FMV:s ledning för FSV informera och välkomna den personal, drygt 2000 personer, som genom att uppgifterna flyttas över från FMV till Försvarsmakten, kommer att erbjudas att följa med uppgiften över till myndigheten. Ett viktigt första steg att påbörja implementeringen av materiel- och logistikutredningen. Jag själv kommer att delta i Linköping, Arboga och Stockholm och I Karlskrona och Boden kommer jag att representeras av enhetscheferna i syd och norr.

Den nya organisationen
Det föreslagna beslutet för organisation 2019 innebär för FMLOG:s del inga nya överraskningar. Stora delar av den nuvarande organisationen fördelas till andra delar av Försvarsmakten och det som blir kvar förstärks av delar från FMV. Men det tål att repeteras:

Inom logistiken bygger beslutet om ny organisation på det som arbetsgrupper inom FLOG arbetat fram under vintern och våren. Servicecenter och servicepunkter fördelas till respektive garnisonsansvarigt förband. De nationella stödenheterna upphör och personalen placeras framför allt på garnisonsansvarigt förband.

Dokumentationshanteringsenheten förs till HRC liksom delar av Försvarsmaktens logistikkontor. Mer än hälften av personalen på det nuvarande FMLOG:s Stab placeras på försvarsgrensstaberna, Högkvarterets olika delar samt HRC.

Det nya FMLOG kommer att bestå av en Stab på cirka 40 personer, det nuvarande JSS, Transportkontoret som blir förstärkt av spedition och specialtransporter från FMV samt centrala förråd och reservmateriel, också det från FMV.

Alla försvarsgrenar tillförs ett TVK, teknik- och vidmakthållandekontor. FMLOG tillförs ett TVK Log som innehåller expertiskunskap inom främst materielhantering, försörjning och miljö.

Såväl TVK Log som Transportkontoret och JSS kommer också att få styrningar från Högkvarteret.

Bemanningsarbetet
Den nya organisationen ska nu beslutas på befattningsnivå och arbetet med att bemanna denna påbörjas veckan före midsommar samt finjusteras under sommaren. I mitten av augusti tas bemanningsbeslut och sedan får varje medarbetare besked om ny placering. Parallellt med detta kommer personalen från FMV som berörs att erbjudas fortsatt anställning men i Försvarsmakten. Väljer den enskilde att tacka nej kommer det att uppstå vakanser i den nya organisationen vilket i sin tur kan leda till mindre justeringar under oktober månad. I enskilda fall kan innebära ett nytt beslut. Allt i syfte att bygga ett starkare försvar genom bland annat en starkare logistik inom Försvarsmakten.

För att bemanningsarbetet i största möjliga mån ska kunna baseras på medarbetarnas kompetens, inriktning och vilja är det min inriktning att varje chef snarast ska ha samtal med sina medarbetare om befattningarna i den nya organisationen. Särskilt viktigt är att det sker inom de delar av FMLOG som ska avvecklas eller splittras upp. Även om bemanningen inte görs färdigt nu vill jag att medarbetarna i största möjliga mån ska veta så mycket som möjligt när de går på semester om planerad beslutsinriktning för den enskilde. Det var många rader om förändringen men jag är angelägen om att ni alla är väl uppdaterade om arbetet som pågår.

Efterfrågat stöd
I veckan lämnar jag också in nästa kvartalsrapport om den verksamhet som genomförts det första halvåret 2018. Ett riktigt bra resultat och en ekonomi i balans är väl det enklaste sättet att beskriva innehållet på. Men några punkter förtjänar att lyftas fram. Vid enheterna har vi lämnat efterfrågat stöd. Vi har fortsatt i huvudsak gröna värden vad gäller nöjdheten med uppfyllnad av leverans enligt våra verksamhetsöverenskommelser. Vi har deltagit i flera beredskapskontroller och visat att vi både kan och vill lösa uppgifter inom ramen för att leverera stöd. Vi övningsverksamheten som alla försvarsgrenar genomfört under våren har vi nyttjat tillfällena att utveckla vår verksamhet. Både på avdelningsnivå och också hos den enskilde medarbetaren. Det är mycket roligt och glädjande att ta emot rapporter. Stolt kan jag konstatera att vi tar stora steg framåt samtidigt som förändringens vind blåser över hela FMLOG. Ni ska alla vara stolta över det arbete som gjorts och fortsätter på ett bra sätt vårt arbete med att bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta varje hot och klara varje utmaning nationellt och internationellt.

 Internationella insatser
Denna vecka genomförs det också medaljering av Mali 07. Därmed har även rotationen av Försvarsmaktens bidrag till insatsen i Mali till huvuddel avslutats. En rotation som med hänsyn till den senaste tidens händelser i Timbuktu ställt förändrade och nya krav på koordinering, inte minst av transporter. Utmanande, men uppgiften har lösts på ett bra sätt. Även inom andra områden som Irak, och Afghanistan har i skuggan av de storpolitiska händelserna hänt en hel del som ställer krav på förändrad logistik. JSS möter på ett bra sätt nya förutsättningar och jag är imponerad av allt engagemang som finns för att ge kamrater i fredens tjänst där ute de bästa möjliga förutsättningarna att lösa sina uppgifter.

Chefsöverlämning vid 4. NSE Mitt
Veckan avslutats med att vi genomför ett enhetschefsbyte på 4. NSE Mitt. Övlt Stefan Kriegholm går nu vidare till andra uppgifter inom FMV som platschef i Vidsel. Stefan efterträds av övlt Matz Jakobsson som nu blir ny chef. Ett stort och varmt tack till Stefan för ett bra arbete och ett lycka till till er båda.

”Be Careful Out There”

Olof Granander

Personlig blogg

Ett forum för oss som är intresserade av logistik i Försvarsmakten. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *