Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Militär bildning, ett mål att syfta mot.

inifransett

I diskussionen kring för och nackdelar med olika utbildningssystem såsom officersprogrammets akademiska utbildning och den mer praktiskt inriktade specialistofficersutbildningen faller ofta diskussionen om det långsiktiga målet bort enligt mig. Varför genomgår vi egentligen dessa utbildningar och vad är det utbildningarna ger oss när de sedan kopplas ihop med praktisk erfarenhet och finns det något vi kan göra bättre för att nå dessa mål.

Skriften Vår  militära profession utgiven av Försvarsmakten 2017 får ses som ett slags styrdokument i detta och avhandlar definitionen av militär profession och vad som  förväntas av de olika kategorierna officerare, specialistofficerare, gruppbefäl, sjömän, soldater och civilanställda. I denna byggs den militära professionen av de tre grundstenarna expertis, ansvar och värdegrund. Jag tänker här diskutera kring begreppet expertis. För närmare definition övriga  två hänvisar jag till den aktuella skriften då dessa begrepp inte är relevanta för min kommande diskussion.

I Vår militära profession beskrivs expertis och yrkesskicklighet på nedanstående sätt.

Yrkesskicklighet är expertis uttryckt i handling, något som utvecklas både genom teoretiskt och praktiskt utförande av professionen. Olika kunskapsformer samspelar i kunnandet och omfattar såväl teoretiska-, erfarenhetsmässiga – som praktiska kunskaper.  Vägen till ett väl utvecklat och kvalificerat kunnande går via teori, praktik och beprövad erfarenhet. Teoretiska kunskaper får liv och mening i praktiskt utövande genom träning och övning. Behovet av ett vetenskapligt förhållningssätt måste framhållas, samtidigt som det ska klargöras att detta inte innebär att aska vara akademiskt skolade, utan att det är just bredden och kombinationen av djup praktisk färdighet å ena sidan och intellektuellt teoretiskt kunnande å den andra som bäst gynnar professionen och dess utveckling”

Detta är bra beskrivet men jag saknar något för att fullt ut kunna beskriva vad krigare behöver kunna där ute på slagfältet. Nämligen det som gör att man kan hantera alla de situationer som man ställs inför men som man varken har utbildning för eller har övat och de situationerna kan bli många. Det jag saknar är något so kan beskrivas som militär bildning. Motsatsen skulle då vara militär utbildning som ges för att kunna använda ett vapensystem, leda en enhet av särskild storlek i strid, planera en militär operation eller reparera ett objekt och som i sin tur skulle vara kombinationen av formell utbildning och praktisk utbildning i form av övning. Militär utbildning genomförs med ett särskilt mål medans militär bildning är förmågan att tillgodogöra sig och hantera det som tillförs individen utanför den ordinarie utbildningens ramar. Bildning blir kunskaper som är en del av individens personlighet vill jag beskriva det som.

Som jag ser det finns det fyra storheter som militär personal  definieras av.

  • Utbildad
  • Bildad
  • Oerfaren
  • Erfaren

 

 

 

En nyutexaminerad officer hamnar i det högra krysset och börjar under sitt yrkesliv mot det högra krysset.

Anledningen till att denna resa är nödvändig är att krigaren i kris/krig/utlandsinsats etc. kommer att ställas inför sådana utmaningar som inte kan förmedlas via utbildning. Jag har ibland använt termen organisatorisk mognad när det gäller att beskriva den kunskap om hur en organisation egentligen fungerar och hur man påverkar denna. Militär bildning skulle kunna vara en variant på detta. Bildningen skapas både genom teoretiska och praktiska erfarenheter, egen reflektion utifrån dessa, utbytandet av tankar med andra, arbetade i andra miljöer, tjänstegrenar eller funktioner eller att agera i nya ledarskapssituationer. Att ha en hög militär bildningsnivå är inte kopplat till grad men väl till personlig erfarenhet och mognad.

God militär bildning är tillsammans med inte det samma som förtroendekapital men förtroendekapitalet kan definitivt bli större om en person i striden agerar med stöd av sin militära bildning. Försöker en person utan tillräckligt förtroendekapital lösa för komplicerade arbetsuppgifter kommer personen att falla hårdare eftersom skyddsnätet som förtroendekapitalet utgör bildar ett skyddsnät vilket i sin tur skapar större vilja till att pröva nya metoder, teknik och ledarskap än om motsatsen skulle råda.

 

Det är här som jag anser att den militära verksamheten har övergått från vetenskap till konst utan att för den skulle vilja kalla dugliga militärer för krigskonstnärer men i min värld är vetenskap något som på något sätt kan mätas och kunna leverera samma svar två gånger förutsatt att betingelserna är det samma. Detta anser jag inte råder i strid eller i krigszon. Den mänskliga och tekniska påverkan är omöjlig att prediktera vilket gör att de som skall lösa de ställda uppgifterna både måste luta sig på formell + utbildning+ erfarenhet och sin militära bildning.

Den svenske krigarens grunduppgift att medelst  militärt våld förinta motståndares förmåga att agera mot den egna personen, enheten, territoriet etc. För att kunna göra detta hävdar jag att militär bildning är av stor vikt både för att genomföra själva striden och för att efteråt kunna behandla det inträffade. Jag tror även på behovet att sätta in den Min huvudtes i detta är inte att vi inte bara skall sträva efter militär utbildning utan även sträva efter en karriärlång militär bildningsresa som kommer att göra oss till dugligare krigare till sjöss, på marken och i luften.

Utbildning och övningar är självklara men den militära bildningen är minst lika viktig för att ge oss förmågan att hantera hela bredden av det som kommer att drabba oss i kriget och som vi i dag inte kan förbereda oss för.

 

GMY

Förvaltare Håkan Lindberg

 

 

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *