Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Gästinlägg.

inifransett

Gästinlägg från Förvaltare Mikael Hultzén-Bank som skrivit detta PM efter att ha konstaterat att 7 av totalt 79 utlandsbefattningar på staber och skolor   är för specialistofficerare(SO) och att av 57 tillgängliga elevplatser vid utbildningar utomlands är 3 för SO. Då majoriteten av yrkesofficerarna framgent skall vara så SO så menar författaren att en bättre fördelning OF-SO skulle gynna FM och Sverige.

PM avseende tillförande av ytterligare utandsbefattningar för
specialistofficerare, främst i nivå OR-7 och OR-8

Bakgrund
Sedan augusti 2018 har Försvarsmakten (FM) tillsatt en OR-befattning i nivå OR8 på det svenska samverkanskontoret vid NATO Supreme Headquarters Allied
Powers Europe (SHAPE). Utfallet av att bemanna med en OR i Natos militära ledningsstruktur har visat sig vara positivt ur flera aspekter.
Bemanningen av försvarsmaktens organisation är under förändring som en följd av införandet av trebefälssystemet. Personalförsörjningen av OF är redan idagsläget en utmaning, inte minst på högre nivå, vilket försvårar bemanningen av utländska staber. Detta förhållande kommer troligen att kvarstå och förstärkas ju längre införandet av trebefälssystemet går, samtidigt som NBO naturligt fasas ut.
För att bättre möta FM organisation och förhållandet mellan andelen OF och OR bör bemanningen av internationella staber ses över. Att i större utsträckning
tillgängliggöra utlandsbefattningar för specialistofficerare (SO) är en lösning som kan anses gynna såväl Sverige och Försvarsmakten som utvecklingen av trebefälssystemet.

Diskussion
Utvecklingen av trebefälssystemet har kommit långt och har under senare år ökat i tempo. För specialistofficerare (SO) har utvecklings- och karriärsvägar klarnat
något och det finns en tydligare väg för hur en specialistofficerares karriär kan utveckla sig. Detta sammantaget har troligen ökat attraktionen att stanna i yrket.
Att tillföra möjligheten att under sin karriär kunna bemanna en befattningutomlands skulle högst sannolikt ytterligare öka attraktionen för SO att fortsätta inom FM.

Att bemanna utlandsbefattningar med OR ger vidare en unik möjlighet att bredda individens kunskap och erfarenhetsbank. Den utsände kommer på djupet kunna se
och ta till sig av hur OR-system fungerar i en internationell kontext och sedermera föra med sig hem influenser som kan vara till gagn för den fortsatta utvecklingen av vårt eget OR-system. Erfarenhet från internationell stab torde dessutom vara en efterfrågad kompetens för SO med prognos mot högre befattningar inom FM. Att tjänstgöra vid internationell stab är ett ypperligttillfälle att pröva personal inför framtida eventuella befordringar.

I Sverige är idag skillnaden mellan officerskategorierna OF och OR ganska liten, så är det dock inte internationellt. Som specialistofficer i internationell befattning
har man möjlighet att bygga ett nätverk vid sidan av de kontakter som knyts kopplat till egen tjänst. OR-nätverket öppnar dörrar och möjliggör kontakter vilka inte är tillgängliga för officerare. Dessa kontakter underlättar ofta samarbetet och påskyndar processer vilka annars kan vara väldigt tidskrävande, exempelvis tillgång till system, information m.m. eller rörande personaladministration. Vidare bidrar OR till att synliggöra Sverige och FM på en arena där vi annars inte syns. Kontakterna som knyts på plats kommer dessutom kunna användas hemma när det exempelvis kommer till frågor rörande utbildning och träning, då detta oftast sköts av just OR, särskilt utomlands.

OR i utlandsbefattning kommer samtidigt på ett mycket positivt sätt bidra till ökad interoperabilitet med såväl andra länders försvarsmakter som med utländska organisationer. Att internationellt synliggöra det svenska OR-systemet ger andra nationer en djupare kunskap om hur vi utbildar och använder våra specialistofficerare vilket i sin tur ger en ökad förståelse och underlättar samarbete. Fler OR-befattningar utomlands synliggör dessutom Sverige som bidragande nation vilket ger ett ökat förtroende för Sverige som partner. Att bemanna OR-befattningar i ledningsstrukturen skulle samtidigt öka Sveriges möjligheter för att få bemanna OR-befattningar på högre positioner (ex.SEL/CSEL för OR-8/9) såväl inom ledningsstrukturen som inom förbandsstruktur
och under insats.

Lämpliga befattningar
Som exempel på förslag till befattningar inom NATO Command Structure kan
nämnas följande:
 SHAPE Partnership Directorate (PD) OCC.
Befintlig PSP. Staff NCO med ansvar inom övningsverksamhet(ETE), där Sverige redan fått förfrågan om intresse.

Joint Force Command Norfolk (JFCNF)
Framtida position inom Ops (J3/5 motsv.) där kunskap om Östersjön är efterfrågad.

 Joint Logistic Support Group (JLSG)/J4 vid Joint Force Command Brunssum
(JFCBS) Framtida befattning kopplat till operativ logistik relaterat också till HNS.

SHAPE HQ
Befintlig PSP. Staff NCO to CSEL. Position i CSEL ACO stab (högsteNCO inom NATO CS). Ev. även för OR-6.

Då undertecknad själv jobbar mot NATO-strukturen är det främst här möjligheterna har identifierats. Rimligen torde motsvarande möjligheter råda vid andra organisationer såsom ex., ACT, EUCOM, EU eller FN.

Slutsats
Med hänsyn till ovanstående bör FM se över möjligheten att öka bemanningen utomlands med befattningar specifikt för OR. Alternativt bör en översyn göras där avvecklandet av OF-befattningar till fördel för OR-befattning kan vara ett alternativ.

Mikael Hultzén Bank
Förvaltare
Biträdande Militärrepresentant mot ACO vid SHAPE

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *