Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flottans officersutbildning, två alternativ.

inifransett

Detta inlägg syftar till att dels besvara frågan om jag anser att officeren skall ha en akademisk examen med sig när vederbörande påbörjar sin karriär som fänrik eller ej och dels ge två förslag på hur vägen mot att bli sjöofficer(YO) bör se ut.

Då mina tidigare inlägg i frågan har genererat god debatt och som så skapat nya idéer och givit insikt i andra människors ståndpunkter i den aktuella frågan vilket jag är mycket positivt så hoppas jag på fortsatt debatt i detta ämne fastän detta är mitt sista inlägg i frågan

Först vill jag påpeka att jag inte är negativ till akademiseringen. Jag vill ha chefer som ta åt sig stora mängder material, analysera detta och dra relevanta slutsatser. Har de dessutom genom studier tillägnat sig kunskaper utöver de rent militära ämnena så tycker jag det är bra då de kan se saker i ett lite annat perspektiv. Vad jag ifrågasätter är dels längden på utbildningen och dels huruvida man kan tala om krigsvetenskap eftersom för mig så byggs krig mer på fingerspitzgefül, goda förberedelser, den rådande moralen hos personalen, rena tillfälligheter mm som är delvis är omöjliga att forska på. Kriget för mig är en konst och ingen vetenskap.

När det gäller själva utbildningens upplägg så ser jag två möjliga alternativ. Ett alternativ där SOFU(Särskild officersutbildning för elever som redan har en kandidatexamen) blir max 18 månader och innehåller vissa delar av det som idag levereras av FHS och resten den navigation och tjänstegrensutbildning som idag genomförs som VFU och påbyggnadsutbildning direkt efter examen. Samt ett alternativ där OP-eleverna rycker in på SSS för att sedan gå till MHS Karlberg.

Följande har jag ställt som krav på en sjöofficersutbildning när jag tittat på dessa olika alternativ

 • Eleverna skall präglas i marin miljö
 • Utbildningsgången anpassad för att passa in i SSS övriga verksamhet.
 • Utbildning bör koncentreras på sådant som eleven behöver för de närmaste 8-10 årens tjänst ombord för att inte göra utbildningen onödigt lång.

Utifrån detta så ser mitt förlag till SOFU Marin som så att de nedanstående tre kurserna genomförs på MHS Karlberg under 2/3 termin varpå eleverna sedan överförs till SSS där de läser ledarskap, pedagogik, navigation och tjänstegrensutbildning.

Grundkurs introduktion till krigsvetenskap 7,5 HP

Grundkurs krigsvetenskap marintaktik teori 7,5 HP

Fortsättningskurs krigsvetenskap marintaktisk tillämpning 7,5 HP

Denna utbildning skall ta max 18 månader men kommer troligtvis att kunna pressas ned med några månader.

Fördelarna med detta är att vi får in personal med lite annorlunda kompetenser än vi annars kanske skulle ha fått men det viktigaste är att vi får en snabb, rationell och billig sjöofficersutbildning. Dessutom skulle de akademiska delarna även kunna utgöra en fortsättningsutbildning för de reservofficerare som nu åter utbildas i Marinen.

Om OP Naut skall fortsätta som inriktning på OP så anser jag att eleverna skall rycka in på SSS och genomföra VFU-delen, ledarskapskurserna, fysiskt stridsvärde och en helt marininriktad kurs i militär teknik. Dessa kurser skall givetvis genomföras i samverkan med FHS men i en helt marin miljö för att eleverna sedan går till MHS Karlberg för att läsa de mer militärteoretiskt tunga delarna samt skriva uppsats. I det förslaget skulle då ca 1,5 termin genomföras på SSS och 1.5 på MHS K.

Fördelarna skulle då vara att eleven får en tydligare marin tillhörighet, SSS får en chans att nyttja sina utbildningsresurser på ett effektivare sätt samt att SSS nyttja tiden fullt ut för att minska behovet av utbildning efter examen.

Som jag skrivit i tidigare inlägg föredrar jag SOFU-varianten men jag har även förståelse för OP Nauts fördel med att eleven kan gå direkt från GSS till en akademisk examen utan att bli civil några år. Däremot vill jag med kraft påpeka att skall OP Naut utvecklas på ett bra sätt så bör alternativ två med geografisk koncentrerade studieperioder övervägas i närtid för annars fortsätter det att leverereras utbildning som inte är så bra och rationell som den skulle kunna vara. D.V.S icke rationell utbildning är dyrare än rationell sådan.

 Jag har nedan klippt ut de i OP Naut ingående kurserna från FHS hemsida och för den som vill fördjupa sig i de olika kursplanerna så hänvisar jag dit.

GMY

Håkan

 

Kurser på MHS K. Kursbenämning + Hp

Grundkurs introduktion till krigsvetenskap 7,5

Grundkurs krigsvetenskap marintaktik teori 7,5

Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategi 7,5

Grundkurs krigsvetenskap marintaktisk tillämpning 7,5

Fortsättningskurs krigsvetenskap metod 7,5

Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföring 7,5

Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsats 7,5

Fortsättningskurs krigsvetenskap marintaktisk tillämpning 7,5

Påbyggnadskurs krigsvetenskap analysinriktningar 7,5

Påbyggnadskurs krigsvetenskap självständigt arbete 15

Påbyggnadskurs krigsvetenskap taktik tillämpning, syntes 7,5

Grundkurs militärteknik för officersprogrammet 15

Grundkurs ledarskap 1 7,5

Grundkurs ledarskap 2 7,5

Grundkurs fysiskt stridsvärde 7,5

127,5

Verksamhetsförlagd utbildning

Kursplan Hp

Fortsättningskurs krigsvetenskap marin ledning 9

Fortsättningskurs ledarskap för nautisk inriktning 8

Nautik, terrester navigation 7,5

Nautik, tidvattenslära 3

Nautik, sjövägsregler och radar 5

Nautik, nautiska instrument (ECDIS) 2

Nautik, Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) 2

Nautik, Restricted Operators Certificate (ROC) 5

Nautik, astronomisk navigation 3

Säkerhet och miljöteknik, hälso- och sjukvård 5

Säkerhet och miljöteknik, överlevnad och livräddning 1

Säkerhet och miljöteknik, brandbekämpning 2

52,5

Summa 180

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

14 kommentarer

 • Mikael Arding 8 januari 2018 17:47

  Tycker att det är lite tunt med kommentarer, men årets första arbetsdag bjuder kanske på andra utmaningar. Jag håller med dig om ovanligt mycket i detta inlägg, men så är det ju också svårt att inte hålla med när du till exempel säger att officersutbildningen ska ha en större marin prägel. Det tror jag att alla håller med om. Ja, alla förutom de som föredrar en SOFU-lösning framför OP, för den får ju givetvis minst marin prägling av alla utbildningar, eftersom utbildningen bara är 18 månader (i ditt förslag) i "marin miljö", jämfört med OP-kadetternas tre år. För självklart räknar vi in tiden på Karlberg också, kadetterna har ju en plutonchef med aktuell (oftast) erfarenhet från fartygstjänst, och många lärare och annan personal med marinbakgrund.

  Men vi skulle kunna orda fram och tillbaka hur mycket som helst kring detta, istället tänkte jag ge min bild av fördelarna med dagens system. Officerskadetten börjar sin utbildning på Karlberg, och får där lära sig bland annat vad Krigsvetenskap är för något. Något annat man får till sig är en bred kunskap om Försvarsmakten i allmänhet, men än viktigare: man knyter kontakter med kadetter från Armé och Flygvapen. Dessa kontakter är oerhört värdefulla, vet jag av erfarenhet. Jag föreställer mig att det blir svårare att skapa denna kontaktyta, och fostra en öppenhet mot andra försvarsgrenar, om man redan har "präglats" på SSS först, men där jag kan såklart ha fel. Jag upplevde i alla fall att det var givande att ha tiden på Karlberg bakom mig är jag började på SSS.

  Sen är jag lite funderande på vad du menar med punkten att "utbildningsgången anpassas för att passa in i SSS övriga verksamhet". Menar du Skoldiv-perioden? Eller vad är det för "annan verksamhet" som behöver passas in?

  Funderar också lite på vad din bild är av att en OP-kadett kommer att behöva sin första 8-10 år i tjänsten ombord- Låt mig ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut:
  År 1-2: Fänrik, kanske NavB.
  År 3: Lt, kanske NO
  År 4-5: Lt, kanske YSO
  År 6: Läser Kn (och jobbar på stab)
  År 7: Kanske ett Bemanningsuppdrag, eller mer stab
  År 8-9: ~SLO
  År 10: Läser HOF eller blir Sekond?
  Att utbildningen till kapten är så kort som den är idag (vi pratar några månader cirka) beror ju på att officeren redan fått en del av denna utbildning från OP. Som du ser kan det gå ganska fort att komma dit. Så om du vill prata ekonomi är det väl också relevant att säga att det kostar bra mycket mer att ha en löjtnant läsa ett års utbildning till kapten med lön, än att ha en kadett läsa in det som en del av sina 180 hp? Framförallt när vi nu ser att det är många i varje kull som går mot OF2, och att det går tämligen fort.

  Gällande SOFU tror jag att det är viktigt att vi ger dem en utbildning som motsvarar OP i åtminstone alla avseenden som är behövliga för att även en SOFU-löjtnant ska kunna läsa den nuvarande (ganska korta) "kaptensutbildningen". Gissningsvis så innebär detta en del tid på FHS.

  • inifransett Mikael Arding 9 januari 2018 19:12

   @ Mikael A.
   Min uppfattning om försvarsgrengemensam utbildning är att den innan OF3/OR8 är av mer social och ytlig karaktär. Därför tycker jag att det är bättre att eleverna formas i Flottan från början. Skall en skola vara försvarsgrengemensam skall varje vapenslag stå för 1/3 av befattningarna var annars blir det bara arméutbildning.
   För SSS del hade det underlättat att kunna lägga upp utbildningen under elevernas första tid b.la för att konna få in de delar av utbildningen på skoldiv som idag hamnar utanför då SSS har chansen att avföra de elever som inte klarar av att köra båt i ett tidigt skede plus att jag tror att eleverna kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen på MHS K på ett ännu bättre sätt än idag då de har mer marin erfarenhet att falla tillbaka på.

   När det gäller den karriärsgång för OP Naut som du presenterat kan jag bara hålla med till 100%. Det är oerhört viktigt att unga officerare får rejält med förtroende och handledning tidigt så att de kan bli fartygschefer, sektions eller kompanichefer innan de hinner bli ca 40.
   Vad gäller SOFU så räcker med mitt upplägg 18 månader utan att det behövs något "kaptensår" det som de saknar av relevevans jämfört med OP Naut kan läsas som enstaka kurser innan HOP.

 • G. Tibblin 9 januari 2018 16:14

  Trevligt att höra kreativt resonemang kring hur man kan få fram nya sjöofficerare i marinen. Det behövs nya och flera perspektiv för att minska den ökande bristen på officerare.

  Jag vill dock lyfta fram att, om utbildning som ej är av nautisk karaktär skall förläggas på Sjöstridsskolan istället för Försvarshögskolan/Karlberg, så behöver Sjöstridsskolan kunna ta sig an den akademiska rollen på ett bättre sätt än vad de gör idag. Jag tror baserat på egna upplevelser av båda skolorna, att skulle 18 månader på Sjöstridsskolan bli en verkligehet (av de första sex terminerna), så kommer det främst innebära en kvalitativ försämring av officersutbildning, där den positiva effekten av marin miljö endast ger sig tilkänna genom utsiken från fönstret på utbildningslokalen. Jag ser hellre fler utbildningsorter under fler perioder om det i sig innebär en högre kvalitativ utbildning.

  Däremot tror jag att det finns stora fördelar i att utveckla Sjöstridsskolans förmåga att kunna ge relevant utbildning med hög kvalitet i ett akademiska förhållningssätt. Jag tror framförallt att det i framtiden kommer att vara en förutsättning för reservsofficersutbildningens framgång och fortlevnad.

  Sammanfattningsvis kan man säga att jag vill påtala vikten av att begrunda de förutsättningar som var skola har, vill man förändra i skolgången behöver det därmed också ske en utvecklingen hos skolorna.

  Väl mött

  G. Tibblin

  • inifransett G. Tibblin 9 januari 2018 18:58

   För att förtydliga mig så anser jag att den i FM förlagda utbildningen skall genomföras på SSS i början av OP Naut och inte mitt i. Detta för att kunna genomföra utbildningen på ett både rationellare och effektivare sätt. Det handlar alltså inte om att SSS skall bli akademiskt.
   Jag hävdar med kraft att det akademiska hör hemma hos akademierna och inte på stridsskolorna. På dessa lär man sig att kriga handgripligen och de skall inte leka universitet. Reservofficersutbildningen fokuseras mot att kriga eftersom dessa elever kommer att bli akademiker om de inte redan är det så där behövs inte läggas någon energi på sådant som de inte behöver i sin kommande krigsbefattning i stab.

 • Armékadett 9 januari 2018 20:38

  Jag förstår inte syftet med att minska den militära utbildningen på officerare. Framkörningstiden på en vettig officer får väl sägas vara 6 år från att dom kliver in i försvarsmakten som rekryt om dom går op.
  År 1 värnplikt
  År2-4 OP
  År5-6 Fänriksår där man får de utbildningar förbandet vill. Det är där SSS har störst chans att utbilda på det ni vill.

  Med ditt förslag blir det 8 år.
  År 1 Värnplikt
  År2-4 civila studier med 0 bärring på målet
  År 5-6 militära studier till fänrik.
  År 7-8 fänriksår.

  Med undantaget att du dessutom har sämre utbildade officerare efter 8 år än vad du hade haft med en OP kadett. Att man sedan kan rekrytera GSS med en kandidat eller högre är fungerande nu när vi har yrkesanställda.

  Att sedan inte alla 1/3 av lärarna på de gemensamma kurserna är från flottan är inte så konstigt, flottan är den minsta av försvarsmaktens vapenslag.

  Jag kan säga att jag inte upplever att de gemensamma kurserna är armétunga, men de mesta inom ex militära terorier gäller land då det är där vi oftast lever och dör. I teknikkurserna upplever jag att marinen och flygvapnet får största focus trots att armén är större i antal kadetter och förband.

  Finns det några som inte får synas så är det amfibekadetterna som ska gå på alla lektioner om marintaktik trots att dom borde ha egna utbildningar gällande taktik då fokus lätt hamnar på ytstriden med fartyg.

  • inifransett Armékadett 9 januari 2018 21:04

   @Armékadett.
   Sex år för att få fram en sjöofficer är för lång tid. Jag tror inte det är någon skillnad på att ta in en person med en kandidatexamen och utbilda vederbörande i 18 månader jämfört med de som gått 3 år på MHS K. Om du har läst mina tidigare inlägg så ser du att jag förordar en termin på MHS K innan SSS. Tar vi dessutom bort de 37,5 HP som läggs på uppsats och förberedelser därför och drar bort två terminers VFU plus en termin ledarskap och fysiskt stridsvärde(som kan läsas i kortare form på SSS)
   så blir det bara en termins skillnad. Tar vi dessutom bort kursen i irreguljär krigföring så blir det inte mer kvar än att det kan läsas som enstaka kurser innan HOP.

   Vill även påpeka att man befordras inte till Lt förrän man gjort 24 månader i befattning. Det gör att dina OP Naut-kursare inte kommer att bli Lt två år efter examen, bara som info till läsarna.

 • Armékadett 9 januari 2018 22:14

  @inifransett
  2 godkända fänriksår trodde jag det var.

  I vilket fall så hur många med en kandidat examen i flottan har du idag som du kan skicka, säkerligen några men de är få. När värnplikten drar igång så vill du alltså att folk ska lämna försvarsmakten för att därefter ägna 3 år åt ovidkommande studier för att sedan gå 18 månader på någon typ av FHS/MHS/SSS kurs, innan dom blir fänrikar. Det får jag till 4 1/2 års studier för att få en fänrik istället för dagens 3 år med utbildningar som faktiskt är militära rakt igenom.
  Med dagens system får du ut fänrikar som har grunden i krigsvetenskap(taktik och strategi samt lite annat om olika typer av motståndare(7,5 högskolepoäng du verkar ogilla starkt) osv.) förstår hur en radar fungerar och vad som är ett ledningssytem osv. Utöver det har dom 2 terminer på SS.

  Med ditt system skulle du få ut en ekonomie kandidat efter samma tid med ingen militär erfarenhet utöver GU.

  Under dom 18 månaders studier för att få en person möjlig att anställa som fänrik i försvarsmakten kan du utbilda din OP kadett efter chefens önskemål och mot sin exakta befattning. I armén skulle en sådan kadett hinna gå instruktörskurs på ett fordonssystem samt tjänstgöra ett år på ett GU kompani. Jag gissar att era utbildningar till en befattning är något längre än IK stridsvagn men ser du min poäng.

  Jag skulle tro att du kan komma och vara med på några lektioner/seminarium på Karlberg och se fördelarna med att prata krigsvetenskap även över vapengrenarna framför att diskutera Juridisk översiktskurs 15 högskolepoäng.

  MVH

  • inifransett Armékadett 9 januari 2018 22:36

   "Armékadett.
   Flottan har besätter inga befattningar med VPL, AMF har några. Vi har ett antal GSS som slutat för civila studier men som kan tänka sig att komma tillbaka som OF så jag tror absolut det finns en marknad för SOFU för marinen.

   Ditt exempel på en OP-kadett mark förstår jag inte. Menar du 18 månader efter examen eller menar du den totala utbildningen?

   Jag kan gladeligen säga att jag hellre i ett 10-15 års perspektiv har en chef som studerat ekonomi, juridik, teknik eller statskunskap än krigvetenskap som är ett ämne som jag inte förstår att det ens existerar. För mig är krigföring en konst, inte en enskild vetenskap.

 • Armékadett 10 januari 2018 11:06

  Det jag menar med 18 månader var att om tänker oss att två personer efter GU börjar studera. En person läser OP en läser en civil utbildning. Vi jämför sedan dessa personers utbildningsståndpunkt och tjänstbarhet i befattning efter 4 1/2 år, vilken är den tid det tar för en SOFU att hamna i sitt förband.

  Jämförelse efter 4 1/2 år

  OP Fänriken har då 180 högskole poäng inom följande ämnen krigsvetenskap, ledarskap, fysiskt stridsvärde och teknik. Utöver det har personen tjänstgjort 18 månader inom flottan och där kunna få de utbildningar som behövs för att kunna fylla en framtida tjänst. I armén hade det kunnat vara en instruktörskurs på ett fordon samt utbildat en GU omgång. Vidare har man även fått stora delar av det som förr var en kaptenskurs och delar i stabsarbete.

  SOFU Fänriken har efter samma tid fått en kandidat inom vad som helst. har sedan tillbringat 18 månader att läsa in delar av de kurserna OP fänriken har. Personen kan inte lösa en befattning utan ytterligare utbildning och saknar flera av de kurserna som OP fänriken har.

  Med ditt förslag skapar vi en sådan försvarsmakt som USA har med OF1 som måste ha en OR6-7 med sig för den enda kunskap dom har och därför att dom är officerare är att dom har gått högskola.

  Jag kan inte förstå vad som gör 4 1/2 års utbildning för ett resultat som ger sämre resultat i militärförmåga som ett treårigt OP program.

  Lösning på VFU borde vara att korta den med 1 termin och istället ha 1 termin praktik, då försvinner kravet på att allt måste vara vetenskapligt.

  • inifransett Armékadett 10 januari 2018 21:05

   @armékadett.
   Då räknar vi lite olika förstår jag. Nu vet jag att jag låter precis sådär oentusiastisk och kameral som man själv tyckte att gubbarna var när man själv var kadett. Tyvärr så sätter åren sina spår och jag blivit färgad av detta med budget, arbetstid, personaltillgång etc och måste dock svara lika tråkigt som i min förra kommentar då jag inte vill tråka ut läsaren med att upprepa det i skrift.
   Dock vill jag kommentera några punkter:
   1. OP Naut är i praktiken nästan 4år och inte tre. Bl.a blev VFU efter UKÄs senaste granskning 11v kortare som måste tas igen senare. Vi hade reducerat utbildningen efter examen med 40v men sedan kom denna lilla förlängning.
   2. Jag räknar utbildningstid som den tid vederbörande drar tid och pengar av FM och då blir mitt förslag 18 månader till färdig sjöofficer.
   3.Armén och Flottan är två helt olika saker. Tyvärr har inte dina förslag någon bärighet då den flottistiska verkligheten är lite annorlunda för att inte tala om den amfibiska som du själv var inne på.
   4. Militär förmåga fås i huvudsak genom praktik och praktisk utbildning. Låt akademierna sköta det akademiska och stridsskolorna det hantverksmässiga. Att ge högskolepoäng för så mycket VFU och praktisk utbildning urholkar bara akademins status.
   5. Jag förstår att det finns elever som tycker sin utbildning är superrolig och givande men i min trista värld är det skillnad på "need" och "nice" och därför reducerar jag utbildningen till det som man i huvudsak behöver för att bli en bra OF2 i Flottan.

 • Armékadett 10 januari 2018 21:55

  Men om du nu har USA som förebild, vilket din syn tyder på så kostar ju deras utbildning militären. Ytterst få personer vill nog läsa en utbildning som dom får betala för själva samtidigt som dom planerar att ta ett jobb som är ytterst dåligt betalt. Det fungerar ju som officer idag då man slipper studieskulder. oavsett är ju personen en kostnad för samhället i 4.5 år istället för 3 år med ditt förslag.

  Utbildningstiden enligt ditt förslag blir längre och eleverna får mindre militär kunskap. Att ni på SSS inte tar till vara på de VFU på bästa sätt är nog inte konstigt, jag tror att alla stridsskolor har problem just nu då det akademiska är svårt att förstå för NBO officerare utan egna akademiska studier. Många förband verkar även förvänta sig en NBO officer istället för det HKV har beställt.

  Det handlar mycket om hur kursmålen skrivs och hur du väljer att examinera. Vi har lärare som är duktiga att lägga upp kurserna på ett sådant sätt att det ger rätt utbildning och sen finns det lärare som är sämre på det. Det verkar även vara lite av "fria kriget" vad som sker på vissa VFU skolor. Vilket både MHS/HKV/FHS och Universitets- och högskolerådet är måttligt roade av.

  Förbanden måste ju beställa officerare med rätt kurser, om nu fjärde sjöstrid tycker att marinkadetterna borde läsa andra kurser än de dom läser så är det Prod man får vända sig till. Det är ju inte MHS fel att beställningen på kurser ser ut som den gör, det är HKV som fastställt det

  MVH

  • inifransett Armékadett 11 januari 2018 06:57

   @armékadett.
   Tyvärr är det så att PRODM och än mindre marinens förband har någon form av påverkan på vad som studeras på OP. Vem som bestämmt vad som som skall läsas och varför det är en process som jag inte ger mig in i överhuvudtaget men jag kan konstatera en sak, det är inte marinen som bestämmer.

   Rörande kvaliteten på VFU kan jag givetvis inte uttala mig om andra skolor än SSS där kvalitetsansvaret för alla VFU-kurser utom två ligger på Linnéuniversitetet.
   SSS har för övrigt samma krav på kursplanerna oavsett det är OP eller en kurs för rekryter. Dessa kursplaner granskas av disputerad civil personal för att hålla hög kvalitet samt att utbildningen i kursplaneskrivande sker tillsammans med lärarna på den lokala högskolan.

 • OF1-Mark 13 januari 2018 11:30

  Hej igen!

  Jag har med nöje läst den här pågående debatten. Jag känner dock att jag måste kliva in igen och kommentera en detalj. Det gör mig faktiskt uppgiven att se att du är så emot krigsvetenskap som ämne med ett enda argument: "För mig är krigföring en konst, inte en enskild vetenskap." Det låter inte bra för SSS i mina öron.

  Konst, precis som väldigt mycket annat, går att studera inom akademins ramar. Akademisering är en kvalitetskontroll, där vi har UKÄ som granskar kvaliteten på utbildningen. Jag tycker det är otroligt bra att de kan underkänna utbildningsplaner, och gör detta. Vart hade vi annars hamnat? Herrarnas fria åkning. Kvalitén i den utbildning både MHS och VFU-skolor hade levererat hade varit väldigt blandad.

  Sen håller jag helt med föregående talare här att om man inte är nöjd med de kurser som läses så får man ändra sin beställning på OP. Att SSS som VFU-skola för en hel stridskraft skulle vara helt tandlösa här har jag svårt att tro. Sen har jag full förståelse för att det inte är lätt att ändra, men det är absolut inte omöjligt.

  Mvh

  • inifransett OF1-Mark 13 januari 2018 12:16

   @OF1-Mark.
   officerare med mindre erfarenhet har ofta en idealiserad bild av hur FM fungerar men tyvärr så är det så att i detta har Marinen att tiga stilla och anpassa sig.
   Vad gäller konst eller vetenskap så har jag väldigt svårt att förstår rågången mellan krigsvetenskap och mer traditionella akademiska ämnen. Jag tycker att krigsvetenskap är så tvärvetenskapligt så att det kan vara allt och ingenting.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *