Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Nätbaserade metoder och nätbaserat lärande ska användas som en naturlig del av Försvarsmaktens utbildning

fmlope

Nya formuleringar och styrningar i Försvarsmaktens nyligen fastställda utbildningsreglemente, R UTB 2019, gör redan skillnad i Försvarsmakten. Som ett exempel har Sjöstridsskolan organiserat Sektion Lärandestöd och Pedagogisk utveckling och planerar genomföra en workshop om R UTB 2019 under våren. Hur har R UTB 2019 påverkat ditt förband/skola/centrum?
https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/files/2019/11/reglemente-utbildning-2019.pdf

Utbildningsreglementet reglerar all utbildning inom Försvarsmakten och ska ligga till grund för utveckling av lokala bestämmelser. Målgrupp för reglementet är i första hand personal vid skolor, centrum och förband som leder, planerar, genomför, kvalitetssäkrar och utvärderar utbildning.

FM LOPE var i allra högsta grad delaktiga i revideringen och ser med glädje på resultatet. Här följer några utdrag från reglementet.

Vi ska alltid kunna möta människor i nya uppgifter, tekniker och miljöer med adekvat utbildning vilket förutsätter att den pedagogiska verksamheten ständigt utvecklas i kvalitet och innehåll.

Utbildningen ska präglas av Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn som är basen för genomförande och utveckling av all utbildning i Försvarsmakten. Den ska präglas av den snabba teknikutvecklingen och vedertagen pedagogik. Nätbaserat lärande och nätbaserade metoder ska ses som en naturlig del av utbildningen.

Skolchef, utbildningschef eller motsvarande ska lägga särskild vikt vid pedagogisk utveckling och val av pedagogiska metoder i syfte att effektivare nå utbildningsmålen, bland annat genom att kontinuerligt överväga ökning av användandet av nätbaserade metoder och nätbaserat lärande.

Hög kvalitet i utbildningen förutsätter kompetenta lärare som har nödvändig utbildning och erfarenhet inom utbildningsområdet samt god pedagogisk och didaktisk förmåga. Lärare i Försvarsmakten ska ha erforderliga formella och faktiska kompetenser vilket innebär att skolan måste kunna tydliggöra och kommunicera gällande krav. Långsiktighet och stabilitet i lärarförsörjning är helt avgörande för utbildningens reella kvalitet. Lärarna ska ges förutsättningar för att upprätthålla och vidareutveckla sina kompetenser.

Försvarsmaktens infrastruktur ska optimeras för platsoberoende användning av nätbaserade metoder och nätbaserat lärande. Här kan särskilt nämnas tillgång till utrustning för kommunikation (datorer/personliga mobila enheter/läsplattor/smarta telefoner etc. och intranät/internet/trådlöst internet), studieplatser och mötesplatser. Vid praktisk utbildning bör skolan ha access till för ändamålet avsedd (krigs-)materiel och utbildningsanordningar. Här avses simulatorer, övnings- och skjutfält, vårdlokaler samt idrotts- och gymnastikanläggningar och utrustning för fysisk träning och tävlingar.

Gynnsamma utbildningsbetingelser förutsätter god tillgång till adekvat utbildningslitteratur inom skolans ämnes- och kunskapsområden. Biblioteket ska vara en pedagogisk resurs. Ett gott samarbete mellan de studerande/officersaspiranterna/kursdeltagarna, lärare samt utbildningsansvariga förutsätts. Tillgången till sökmöjligheter i bibliografiska och andra databaser ska vara god. God informationsförsörjning kan underlättas av trådlös internetåtkomst.

Kursansvarig leder pedagogiskt utvecklingsarbete med beaktan på nätbaserat lärande. För varje utsedd kursansvarig ska det finnas ett eller flera lokala utbildningsråd vars uppgift är att utarbeta beslutsunderlag avseende nya och revision av befintliga kursplaner.

Det lokala utbildningsrådets uppgifter är att ge råd angående utbildningens kvalitetssäkring och utveckling för att säkerställa att modern pedagogik används. Särskild uppmärksamhet riktas till att öka användandet av nätbaserade metoder och nätbaserat lärande. Det lokala utbildningsrådet bör minst bestå av utbildningschef, huvudlärare, ytterligare berörda med relevant kompetens och representant för pedagogik/Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Som stöd till Högkvarteret har Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FM LOPE) uppgiften att utveckla pedagogik och hanteringen av nätbaserat lärande. Enheten är Försvarsmaktens främste företrädare för Ledarskap samt Pedagogik. Vad gäller Ledarskap överser enheten kursinnehåll, progression i ämnet, dialogiserar forskning inom området m.m. På området Pedagogik utvecklar enheten metoder för att hjälpa Försvarsmakten att utbilda effektivt utan att ge avkall på kvaliteten. FM LOPE ska stötta förband och skolor i sin pedagogiska utveckling samt samordna och upphandla produktion av nätbaserade kurser.

Nätbaserat lärande är ett samlingsbegrepp som innefattar olika metoder där man med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärker lärandet och gör det mer effektivt. Nätbaserat lärande möjliggör en kombination av foto, grafik, video, text och ljud. Utmärkande för nätbaserat lärande är att det tillgängliggörs via digitala nätverk.

 

Personlig blogg

Krigsförbandens verklighet är utgångspunkten för FMLOPE – enheten som leder Försvarsmaktens utveckling av ledande och lärande (ledarskap och pedagogik).

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *