Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Ett viktigt riksdagsbeslut för tidvis tjänstgörande soldater och sjömän (GSS T)

Armébloggen

I slutet på maj fattade riksdagen beslut om en ny lag angående tidsbegränsade anställningar i Försvarsmakten. Eftersom den nya lagen skall gälla från den 1 juli i år så är det viktigt att sprida information om dess innebörd. Nedan redovisas den lagtext som beslutades:

Längre tidsbegränsade anställningar i Försvarsmakten (FöU5)

Gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten ska kunna anställas på längre tidsbegränsade anställningar. De ska anställas för kontinuerlig eller tidvis (periodvis) tjänstgöring. Anställningstiden ska som utgångspunkt vara 6 till 8 år. Anställningstiden ska kunna förlängas en gång. Den totala anställningstiden får vara högst 16 år, varav högst 12 år som kontinuerligt tjänstgörande. Den minsta uppsägningstiden är 3 månader. Arbetstagaren ska ha rätt till ledighet från sin civila arbetsgivare för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Ledighet för att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten ska få tas ut under som längst 12 månader i en följd. Föregås tjänstgöringen av en provanställning får dock ledigheten omfatta högst 18 månader i en följd. Det ska vara möjligt att genom kollektivavtal avvika från vissa av lagens bestämmelser. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2012.  

Det är glädjande att vi nu har fått ytterligare en pusselbit tydligjord för att med full kraft kunna implementera systemet med tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän.  

Det blir ännu mer intressant läsning när man tar del av de resonemang och undertexter som finns kopplade till beslutet. I punktform citeras en del av dessa undertexter som ger tydlig inriktning till myndigheten Försvarsmakten: 

 • Vidare bör Försvarsmakten erbjuda arbetsplatsförlagt lärande till elever från gymnasieskolans yrkesprogram. 
   
 •  Det är lämpligt att informations- och stödmaterial utarbetas, vilket de tidvis tjänstgörande kan använda när de informerar arbetsgivare och anhöriga om sin arbetsskyldighet i Försvarsmakten. Försvarsmakten bör också överväga att utarbeta former för en kontinuerlig dialog med den tidvis tjänstgörande personalen.  
   
 • Premier skulle kunna vara en del i incitamentsstrukturen för Försvarsmaktens personalförsörjning. Försvarsmakten bör därför överväga att hos parterna på det statliga avtalsområdet ta upp frågan om premier för genomförd internationell insats och efter fullgjort kontrakt.  
   
 • Vidare bör Försvarsmakten överväga att inrätta försvarsmaktsråd på flera orter över hela landet och att tillsammans med parterna på det statliga avtalsområdet ta upp frågan om en partssammansatt grupp för frågor om sociala villkor för personalkategorin gruppbefäl, soldater och sjömän. Frågor som är viktiga för parterna att följa kan t.ex. vara löner, försäkringar och premier.  
   
 • En centralt placerad funktion i Försvarsmakten för meritbedömning och certifiering av erfarenheter och utbildning bör övervägas. Syftet med en civil meritvärdering är att tillförsäkra att erfarenheter och utbildning som den enskilde fått under anställningen i Försvarsmakten bedöms och värderas på ett likvärdigt sätt så att de ger ett verkligt meritvärde efter avslutad anställning. Försvarsmakten bör utveckla det civila meritvärdet i samverkan med övriga aktörer på den civila arbetsmarknaden och med utbildningsväsendet. 
   
 • Tidsbegränsat anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgör kontinuerligt bör ha möjlighet att i samverkan med arbetsgivaren upprätta en individuell karriärväxlingsplan. Planen bör upprättas tidigt under anställningen. Den bör innehålla insatser i slutet av anställningen som förbereder individen för en civil karriär. Försvarsmakten bör överväga att ta upp denna fråga med parterna på det statliga avtalsområdet.  
   
 • Vidare bör Försvarsmakten överväga att erbjuda kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, som är lämpliga och vill fortsätta arbeta inom Försvarsmakten, utbildning till specialistofficer.

Efter dessa inriktningar kan man dra flera slutsatser, av vilka de viktigaste bör vara: 

FM kan inte vänta att ta tag i de styrningar som nu tydligt delgivits i detta riksdagsbeslut. Det är bara att ”kavla upp ärmarna” och driva ett antal inriktningar med ett stort resultatfokus. För den enskilde soldaten/sjömannen bedöms premiefrågan, möjligheter till vidareutbildning som specialistofficer samt frågan om civilt meritvärde som de mest tidskritiska att tydliggöra. Utöver detta, dock inte kopplade till detta riksdagsbeslut, är det övriga villkorsfrågor, exempelvis boendefrågor, som måste hanteras omgående. 

Den antagna lagen innebär att formalisering av anställningar och kontraktsskrivning kan påbörjas. Tillväxten av GSS T personal är helt avgörande för att få relevant personalvolym och därigenom bygga kompletta krigsförband. Dessa förband skall omgående kunna kallas in för övning och därefter kunna vara väl samövade, användbara och tillgängliga. 

Övlt Hans Ahlqvist
Planeringschef vid armétaktisk stab

Officiell blogg

Armébloggen är ett forum för dig som är intresserad av armén och markstridsfrågor. Det här är en formell myndighetsblogg från Försvarsmakten.

4 kommentarer

 • Rikard Berg 7 november 2012 23:46

  Mer intressant är att på peka att man som ggs/t har en en grundlön på runt 12,000 kr före skatt för 20 arbetsdagar dvs säga en arbetsmånad. Det ger en timlön på runt 70 till 80 kr beroende på befattning och erfarenhet. Det leder till en lön som i mångas fall ligger under existensminimum.

 • Hans Ahlqvist 1 juli 2012 22:04

  Malin har naturligtvis alldeles rätt. Lagen är bara ett - men ett alldeles nödvändigt - steg på vägen. Det återstår massor av arbete på alla fronter för att lyckas med rekryteringen. Vi måste hjälpas åt att marknadsföra det mervärde som det innebär att ha soldatyrket parallellt med ett annat yrke. Det har i många år gått bra med reservofficerarna.

 • Malin (fd VO NB19) 29 juni 2012 20:57

  Lagar kan skrivas lätt men att övertyga arbetsrivare att anställa en GSS-T är svårare.

 • Johan Frejinger 29 juni 2012 11:34

  Hoppas att denna text "Arbetstagaren ska ha rätt till ledighet från sin civila arbetsgivare för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten" även kommer att implenteras för hemvärnet. Men lagen kanske även kommer att omfatta de som står under ordinarie kontrakt med hemvärnet?

  Största problemet för hemvärnet idag är att våra soldater inte får tjänstledigt från sina arbetsgivare och måste således söka ordinarie ledighet för att tjänstgöra i HV.

  Hls
  CR

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *