14
Apr

Med våra närmaste grannar

Anmäl Av:
i F 21, Flygvapnet/luft, Jas 39, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Pilot
Taggar:

3-grp Jas ovan moln

En vanlig arbetsdag på F 21. Nästan. Arkivbild. Foto: Marcus von Elling/Försvarsmakten

Denna dag var som vilken annan dag som helst på jobbet förutom den detaljen att vi skulle skriva lite av historia och sjösätta en ny flygövning med våra närmaste grannar. Alla som följt vår verksamhet de senaste åren har inte missat den framgångssaga vi skapat i form av ett ytterst väl fungerande utbyte med våra nordiska kamrater i form av den Cross Border Training (CBT) som vi numera genomför i stort sett varje vecka. Detta samarbete skapar vinnare bland både utövare och inte minst våra skattebetalare har därför rönt ett visst intresse från andra nationer med liknande behov. Detta är en av anledningarna till att det har genomförts planering för en verksamhet namngiven till Finland-Sweden training event (FSTE). Denna påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomfördes nu under vecka 14, 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT, till en låg kostnad och med stor uteffekt. Just denna händelse har planerats under en period och har präglats av enkelhet då vi använder oss av våra mycket väl uppborrade kanaler från CBT. Inom ramen av FSTE så är en av målsättningarna att även samöva med de Nato-länder som för tillfället finns baserade i Baltikum. Vid detta tillfälle så inbjöds resurser från USAFE i form av F-16 ur 510 fighter squadron från Aviano, Italien men just denna dag baserade på Ämari, Estland samt lufttankningsflyg från Mildenhall i UK. Den totala styrkan utöver USAFE var åtta Jas 39 från F 21 med piloter ur både 211:e och 212:e stridsflygdivision samt fyra F-18 ur finska flygvapnet. Regelverket som skulle styra luftkriget är i grunden den order vi har liggande för CBT samt egna nationella regler i de fall dessa är mer restriktiva.

Genomförandet

All planering var helt klar då vi gick hem från jobbet på måndagen och vi såg fram mot ett fantastiskt övningstillfälle – dock i nya områden samt med några nya aktörer från USAFE. Alla som pysslat med planläggning av ett flyguppdrag vet att man ska lägga en grov enkel plan som inte kan missförstås och att flygsäkerheten alltid ska överrida alla taktiska funderingar. Alla vet också att man bör lägga en viss tid på planläggningen vad gäller att om inget oförutsett händer på vägen. Alla vet också att den mesta tiden av planeringen bör läggas på hur vi löser uppkomna händelser så kallade ”what ifs” då detta helt säkert är något som kommer att hända …

Denna morgon möts vi av riktigt klassiskt bakslag på våren och kung Bore väljer att krama ur sina sista resurser under natten och berika oss med dryga två dm tung blöt snö. Vi får även veta i ett mycket sent skede att tankern från Mildenhall är en resurs vi får klara oss utan. Allt detta mindre än två timmar innan första start från Kallax. Ett aktivt coachande av snöröjningsresurserna på F 21, vilka jobbar som ett F1-team, gör att vi kan lätta med skrikande efterbrännkammare något sent men med möjlighet att jaga ikapp tid på vägen ner mot övningsområdet. Ersättningen för lufttankningen får våra vänner på Ärna tjäna som då vi planerar att snabbtanka åtta Jas 39 efter övningen och innan vi beger oss norrut igen. Erfarenheten visar att det inte är ett smart drag att genomföra sena ändringar i den stora planen, då man en gång tryckt på ”play” så går tåget och förhoppningsvis finns det alternativa planer till allt som kan tänkas hända under uppdraget.

Övningen genomförs i ett övningsområde norr om Åland i finskt FIR och vi från Kallax har en anflygningstid på cirka 30 minuter, vilket får anses som helt acceptabelt. Idag övar vi med sex Jas 39 på röd sida vilka anfaller en blå styrka på fyra F-18, två F-16 och två Jas 39. Vi befinner oss i övningsområdet i en timme och på grund av dåligt väder på Kallax så måste vi som sagt snabbtanka på Uppsala av personal som på ett imponerande snabbt sätt fyller upp åtta Jas 39 och med en honnör skickar oss norrut igen.

3-grp Jas blå himmel

Arkivbild. Foto: Marcus von Elling/Försvarsmakten

Reflektion

Som jag skrev i början så kändes det att vi skrev lite historia då vi övar under ett litet nytt koncept, nytt område och med lite nya spelare. Att detta är en form av övning som vi ska fortsätta med råder enligt mig inget tvivel om. Målsättningen med denna typ av samövningar är att öka förmågan till att genomföra kvalificerade luftoperationer tillsammans med andra länder, både i vårt närområde och utanför detta. En underliggande målsättning är dessutom att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad då start och landning sker på hemmabas. Dessa målsättningar uppfylls varje gång vi sätter upp övningar av detta slag och det finns stora möjligheter till ytterligare utveckling av denna typ av samarbeten/samövningar

Att vi sen gjorde väldigt bra ifrån oss och hade en fantastiskt rolig dag på jobbet antar jag att läsaren tar för givet ;-).

Mj Stefan Kaarle
Ställföreträande divisionschef 212:e stridsflygdivisionen, F 21
31 mars 2015

14
Apr

Övning ger färdighet

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, NBG
Taggar: ,

Gruppbild med irländarna

Chefen för EAW Peter Cauwenbergh i mitten med stabschefen Niclas Magnusson till vänster i bild och irländska Battlegroupdeltagare.

Sedan årsskiftet står mer än 2 400 deltagare från de sju deltagande länderna i beredskap och redo för att göra en insats för EU. Flygvapnets del i stridsgruppen går under namnet, Expeditionary Air Wing, och består av personal från både Sverige och Finland.
För personalen som ingår i Nordic Battlegroup handlar det under beredskapen dels om att vara mentalt förberedd på att åka och dels om att genomföra övningar för att bibehålla förmågor. Under vecka 12 var det dags för ledningen för Expeditionary Air Wing (EAW HQ) att samlas. Allt ifrån information om pågående insatser till lagutveckling stod på schemat.

Grupp

– Vi övar för att förbättra oss själva men också för att lära känna varandra mer och därmed jobba bättre tillsammans vid en eventuell insats, säger överstelöjtnant Niclas Magnusson, stabschef vid EAS.

Om det blir aktuellt att åka är Expeditionary Air Wing redo.

– Vi har några vakanser och smärre materielbrister, men EAW i allmänhet och inte minst HQ är redo för insats.

Helene Nyberg
PAO EAW

14
Apr

CJSE -15. Flygkomponentstaberna samlas i Uppsala

Anmäl Av:
i Flygvapnet/luft, Luftstridsskolan, Övning, Uppsala
Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Brigadgeneral Gabor Nagy, tillsammans med sin ställföreträdare, överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet.

Mellan den 13 till den 23 april pågår övningen Combined Joint Staff Exercise 15 , CJSE-15. Likt förra året genomförs övningen på tre platser, Enköping, Karlskrona och Uppsala.
Totalt deltar cirka 1 240 personer i övningen.

CJSE är en ledningsträningsövning, Command Post Exercise (CPX) och Computer Assisted Exercise (CAX) som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare att kunna ingå i en multinationell stab vid krishantering av en så kallad högkonfliktsnivå som sker på FN-mandat.

Flyget leds från Uppsala
I Uppsala kommer den delen av den multinationella staben som leder flygstridskrafterna att finnas. Det är cirka 170 personer i huvudsak från Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna som kommer att vistas inom garnisonen under övningen.

Brigadgeneral Gabor Nagy, till vardags flygtaktiske chef, är Joint Force Air Component Commander, JFACC i övningen. Närmast sig har han överste Pasi Jokinen från Finska flygvapnet som sin ställförträdare.
De skall leda flyginsatserna i det fiktiva övningslandet Bogaland. I Bogaland finns nu internationella styrkor på FN mandat för att krishantera det högkonfliktläge som bedöms råda i området.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Deltagare samlade för briefing inför övningens start i idrottshallen på Uppsala garnison.

Luftstridsskolan ansvarar för att upprätta och bemanna Uppsala-siten. Cirka 45 medarbetare från främst LSS och FMLOG Op Ledtekbat, men även från andra organisationsenheter och frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar.

I StrilS-byggnaden finns servicedeskfunktionen bemannad dagligen under hela övningen.
Alla deltagare passerar här för att loggas in på rätt uppgift i övningen. Hit kan man alltid vända sig om man har frågor.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

Pågående incheckning vis servicedesken för CJSE-15 i Uppsala.

26
Mar

Flygvapnets övningar i Östersjöregionen – vad är vad ?

Anmäl Av:
i EU, Flygvapnet/luft, FN, Nato/PfP, Nordiskt samarbete, Stridsflygplan

Under senare tid har det varit en del uppmärksamhet runt Flygvapnets övningsverksamhet i Östersjöregionen. Flygvapnets verksamhet i Östersjöregionen innefattar bland annat incidentinsatser, övning och utbildning.

Incidentberedskapen har sin särskilda karaktär, men utgångspunkten för övrig verksamhet är Flygvapnets förmågeutveckling i syfte att nå och bibehålla de krav som är uppsatta såväl nationellt som internationell.

Nedan beskrivs delar av den verksamhet som Flygvapnet planerar i regionen under 2015.

Cross Border Training – CBT

Inom Försvarsmakten delas CBT upp i Nord respektive Syd. I CBT Nord ingår Sverige, Norge och Finland. I CBT Syd ingår Sverige, Danmark och Finland. Verksamheten inom CBT Syd har genomförts vid enstaka tillfällen, senast 2013 och är för närvarande vilande.

Verksamheten inom CBT Nord har pågått i ca 10 år och sedan 2009 i den form som den bedrivs idag. Inför varje år tas ett schema fram där verksamhet planeras in såväl bilateralt som trilateralt.

CBT är en kostnadseffektiv övningsverksamhet med olika flygplantyper då start och landning sker på ordinarie flottiljflygplats. För Försvarsmakten har uttrycket CBT kommit att bli en verksamhet som förknippas med det nordiska samarbetet inom ramen för NORDEFCO, då de länder som Flygvapnet samövar med är Norge, Danmark och Finland. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt.

För CBT finns en ”trainingorder” framtagen som beskriver hur verksamheten ska genomföras. Två regeringsbeslut ligger till grund. Det första ger de nordiska länderna tillträde till Sverige. Det andra är ett ramsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Baltic Region Training Event – BRTE

BRTE har funnits sedan 2008 och Sverige har deltagit vid flera tillfällen sedan 2011. Målsättningarna har utvecklats och BRTE är idag en internationell träningsserie som genomförs för att öva och samöva flygförband från olika länder. Träningsserien ökar förmågan till internationellt samarbete för att kunna genomföra fredsfrämjande insatser. I BRTE ingår flera moment och Sverige deltar bl.a. i momentövningar som syftar till att förbättra piloternas förmåga att manöverera JAS 39 Gripen mot andra typer av flygplan med olika prestanda. BRTE genomförs tre gånger varje år under två dagar och de tre baltiska länderna står värd vid var sitt tillfälle.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningar som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Inom ramen för BRTE så övar Flygvapnet med Finland, Estland, Lettland, Litauen samt de NATO-länder som periodvis finns baserade i Baltikum och Polen för BAP (Baltic Air Policing).

Finland-Sweden Training Event – FSTE,

Planering för verksamheten påbörjades under 2014 och den första aktiviteten genomförs under våren 2015. Ambitionen är att FSTE på sikt skall kunna bedrivas på liknande sätt som CBT till en låg kostnad och med stor uteffekt.

Sveriges deltagande syftar till att genomföra övningsmoment som bidrar till förmågeutveckling i enlighet med ställda krav. Syftet är också att öka förmågan till internationellt samarbete i fredsfrämjande insatser. Dessutom är målsättningen att öka den operativa effekten genom kvalificerade momentövningar som bedrivs till en låg kostnad och stor då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz.

Dessutom är målsättningen att tidvis bedriva verksamhet i svensk Flyginformationsregion (FIR) och svenskt luftrum. I varje sådant enskilt fall hemställer FM om regeringsbeslut för utländska enheters tillträde till svenskt luftrum.

Inom ramen för FSTE samövar Flygvapnet med Finland samt de Nato-länder som finns baserade i Baltikum och Polen.

Bilateral verksamhet

Övning/träning med nationer baserade i Östersjöregionen, exempelvis USA. Målsättningen är att öka den operativa effekten genom kvalificerad övningsverksamhet som bedrivs med en låg kostnad och stor uteffekt. Effektiv träning med olika flygplantyper utan extra kostnader då start och landning sker på hemmabas.

Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz. Om behov av att använda svenskt luftrum finns används det regeringsbeslut som ger tillträde till Sverige för de nordiska länderna. För ej nordiska länder kommer hemställan om regeringsbeslut att tas fram.

Under 2014 genomfördes verksamhet med Danmark som baserade på Ämari i Estland. För 2015 finns planer att bedriva verksamhet med USA.

Arctic Challenge Exercise – ACE

Övningen ACE är en utveckling av övningen NORDIC AIR MEET (NOAM) samt Cross Boarder Training (CBT) Nord. Övningsverksamheten som pågår i norra Sverige, Norge och Finland har givit Försvarsmakten stora möjligheter att utveckla förmågor samt hålla nere övningskostnader. ACE är avsedd att vara en multinationell flygövning i norra Europa med stora övningsområden. Ambitionen är att övningen genomförs vartannat år med gemensamt planeringsansvar mellan Sverige, Norge och Finland.

Övningsserien är en viktig del i utvecklingen av det internationella samarbetet för samverkan i luftarenan, främst inom Norden. Förväntade resultat av övningen är ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Övningen syftar också till att utveckla förmågan att genomföra lufttankning med JAS 39 Gripen samt förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

För inbjudna länder hemställer Försvarsmakten om regeringsbeslut om tillträde till svenskt territorium vid varje tillfälle.

Flygvapnet bjuder in Norge, Finland, Schweiz samt länder från NATO och EU.

BALTOPS

BALTOPS är en multinationell övning som bedrivs i andan av Partnerskap för fred. Övningen leds av NATO och bedrivs i Östersjön och på strandnära landövningsområden i länder kring Östersjön. Övningen genomförs årligen och Försvarsmakten har deltagit vid tjugotre tidigare tillfällen.

Flygvapnet planerar att delta i BALTOPS 2015 med JAS 39 Gripen. Tidigare år har Flygvapnet även deltagit med helikoptrar. Övningen bidrar till ökad interoperabilitet inom luftarenan och ökad förmåga att i samverkan med andra nationer lösa uppgifter i sammansatta förband. Förmågeutvecklingen inom såväl luft- som sjöarenan bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad då basering sker på hemmabas. Övningen förväntas också förbättra förmågan att genomföra taktisk ledning av luftstridskrafter.

Regeringsbeslut fordras för varje enskilt tillfälle.

Flygvapnet samövar under BALTOPS med ett stort antal länder i regionen, traditionellt i huvudsak länder ur NATO och PfP.

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Foto: Anders Lundin Försvarsmakten

Marcus Björkgren Stabschef PROD FLYG

 

 

 

23
Mar

Sista leverans av Jas 39C till Flygvapnet

Anmäl Av:
i Okategoriserade

DSC_0065

Torsdagen 19 mars levererades den sista Jas 39 C till Flygvapnet, närmare bestämt till Blekinge flygflottilj, F 17.

I och med detta så har Flygvapnet fått sina beställda Gripar. Totalt sett beställdes 204 stycken plan. Idag finns det drygt 90 stycken i svenska Flygvapnet. Utöver dessa är det en del som är utleasade till andra länder. Nästa generations Gripen är under framtagning och kommer att introduceras efter 2020.

Löjtnant Fredrik Hirsch, flygtekniker, drog det längsta strået och fick ta emot det sista planet.
– Det är vardagsmat att ta emot en Gripen men den sista är ju lite speciellt, säger Fredrik med ett leende.

Pilot för dagen var Niclas Colliander som väl insåg vilket historiskt event han varit med om.
– Det är inte ofta man får flyga helt lastfritt så det var roligt, säger Niclas.

– Jag tog en tur ut över havet och fick verkligen känna på acceleration och stigprestanda, en hiskelig skillnad, fortsatte Niclas.

Som om detta inte var nog så hade divisionen skarpskjutning med automatkanon. Emil Lindberg och Alexander Hellström laddade ett av tre plan med övningsgranater, fast med skarp drivladdning. Ett moment som kräver såväl noggrannhet som säkerhetsmedvetande. Lite hoppade redaktören när de gjorde avfyring, med tomt patronläge. Detta moment görs tre gånger för att få in en patron i patronläget.

Under tiden landade en AN 26 från Ungern på väg till Vidsel för att transportera ner folk därifrån och hem. Fem Gripar från Ungern landar för snabbtankning i morgon fredag.

En vanlig dag på jobbet?

Det är kul att jobba i Flygvapnet.

Text och foto: Kent Löving/Försvarsmakten

09
Mar

Helikopterenhet på insats

Anmäl Av:
i Helikopter 15, Helikopterflottiljen, Internationell insats, Somalia
Taggar: , ,

Hkp15 på Johan de Witt

Det är nu två månader sedan vi lämnade Sverige för att installera oss på det nederländska fartyget Johan de Witt. Vi har varit till sjöss i drygt sex veckor med första hamnstoppet i Muskat förra veckan. Våra uppgifter har hittills varit att övervaka sjötrafiken i den rekommenderade trafikzonen in och ut ur Adenviken samt spaning mot fisket och särskilda delar längs Somalias kust.

Helikopterenheten (HE) är delaktig i alla delar av uppdraget; underrättelseinhämtning, planering, genomförande, efterbearbetning och delgivning av resultat. HE är egentligen tre delar, en Underrättelsecell (UND), en Flygstyrka (FS) och en Helikopterunderhållspluton (Hkpuhplut). UND är helt integrerad med fartygets Undenhet och jobbar för hela fartyget och tillsammans med styrkehögkvarteret. FS är integrerad med en nederländska helikopter (NH90) i en Flygenhet med gemensamt planeringsrum och gemensamma briefingar ungefär som på en division hemma. I hangaren är det också integrerat mellan plutonerna så till vida att det är gemensamma utrymmen men materielen och verktygen är naturligtvis skilda åt.

 Verksamheten planeras normalt tre dagar i förväg, under den tiden förbereder UND ett underrättelseunderlag samt vad flygpasset syftar till och vilka frågor man vill ha besvarade. En timme innan start hålls Flightbrief med besättningen och fartygschefen har i och med det givit order att passet ska genomföras. Besättningen gör sin slutliga planering, tar med sig vapen, kamera och övrig utrustning som ska med.

Under tiden har Hkpuhplut klargjort helikoptern och rangerat ut den från hangaren till helikopterdäck. Därefter tar de på sig heltäckande klädsel inklusive hjälm och flytväst för att vara Flight Deck Crew (FDC), d.v.s. de som lossar surrningarna innan helikoptern ska lyfta. De genomför också första släckinsats om en olycka skulle inträffa. Samma procedur gäller när helikoptern kommer in för landning, en Flight Deck Officer vinkar ner helikoptern på rätt plats och styr FDC så att de spänner fast helikoptern vid rätt tillfälle innan motorerna stängs av. Under flygpasset hinner teknikerna med ett parti Kille i hangaren om det inte pågår underhåll på den andra helikoptern.

DSCF0044

C Hkpuhplut, Björn Lundström, tycker att den dagliga tjänsten är i stort som hemma fast den är koncentrerad till det som är helikopterunderhåll. ”Det som skiljer mot hemma då vi fartygsbaserar är att här finns en hangar som väderskydd vilket är en stor fördel. Vi har även en extra helikopter med oss så det är lätt att byta om något är fel, vi har med oss reservdelar och verktyg för att klara de flesta felutfall. Andra skillnader är att här är vi på en annan nations fartyg och har en annan nations helikopter bredvid oss vilket ställer krav på samarbete och lite tålamod. Vi har olika syn på saker men det fungerar mycket bra och det är gott om humor i hangaren”.

Efter passet tar besättningen med sig data som foto, film och flygrutt för att genomföra en genomgång med UND så att underlaget snabbt kan analyseras och eventuellt delges andra enheter. Därefter ska all utrustning vårdas och återställas. Helikoptern ska tankas och tvättas för att hålla saltet borta och sedan rangeras in i hangaren och förberedas för nästa pass.

Vi flyger normalt två pass per dag, tid som inte går åt för flygverksamhetens genomförande ägnas åt idrott i något av de tre gymmen som finns ombord, städning, spela spel, sola eller samlas i mässen och titta på en film.

Per Skantz

C HE ME04

05
Mar

Parad Bajonett

Anmäl Av:
i F 21, Högvakten, Högvaktssoldat, Skydd

DSC_0072

Under en veckas tid, dag som natt, har personal från F 21 genomfört högvakt. Soldater och officerarna, ur 23:e flygbaskompaniet har bevakat Stockholms slott medan 26: e flygbaskompaniet vaktat Drottningholms slott. Även personal från bataljonstaben har varit på plats.
– Det har gått jättebra och alla är nöjda, säger Kent Wiggen, vakthavande major.

Under tiden på slottet har högvakten bland annat haft besök av flottiljchefen och bataljonschefen. Nästa förband att bevaka slotten är Livgardet.

DSC_0133 DSC_0087 DSC_0053

Högvakten vid Stockholms slott grundades av Gustav Vasa 1523. Idag består den av en styrka på cirka 35 man. Sedan 1981 när kungafamiljen flyttade in till Drottningholms slott har det slottet också dygnet runt bevakning. Högvakten bemannas av yrkessoldater från förband från hela Sverige.

DSC_0029Vakthavande major Kent Wiggen inspekterar soldaterna innan pågång.

DSC_0031

 

05
Mar

När C-130 Hercules kom till Sverige

Anmäl Av:
i Okategoriserade

image

#TBT, eller Throw-back-Thursday, är ett begrepp som blivit populärt i sociala medier. Idag tänkte jag göra just en #TBT och backa bandet till år 1965. Anledningen är att det igår den 4 mars var på dagen 50 år sedan Flygvapnets och Europas första C-130 Hercules, eller Tp 84 som vi bestämt oss att kalla den för, landade på F 7.

Historien börjar dock redan 1957. Då besökte den blivande Herculespionjären Lars Olausson flygutställningen Le Bourget i Frankrike och intresserade sig för C-130 Hercules. Sju år senare hölls ett sammanträde i i Stockholm, där man diskuterade en ersättare till de befintliga DC-3:or, eller Tp 79, som de kallades, som Flygvapnet vid den tiden opererade. Flera flygplantyper var uppe på bordet och när C-130 Hercules kom upp på agendan var den spontana reaktionen att, - Den är alldeles för stor! Fröet var dock redan sått och efter demonstrationer av Lockheed, bland annat på Barkarby, så beslutades det den 14 december 1964 att kungliga flygförvaltningen skulle hemställa till Kungen om att få hyra en C-130 Hercules. Hemställan bifölls och redan den 4 januari 1965 påbörjade de första som skulle jobba med systemet utbildning i USA. Bland dem var Lars Olausson.

Det var en omfattande utbildning som tog sin början. Den komplexa utbildningen i kombination med att den presenterades på amerikanska med sydstatsdialekt blev en utmaning för många, men personalen uthärdade och i i mitten av februari började flygutbildningen.

Den 1 mars 1965 kvitterades flygplanet med tillverkningsnummer 4039 och resan till Sverige och Såtenäs började för de 11 eleverna, flottiljchefen Folke Barkman, fyra instruktörer från Lockheed samt passagerare från Armén, Marinen och Flygvapnet.

Resan hem till Sverige gick via Bermuda, Azorerna och Lissabon, för att slutligen den 4 mars 1965 avslutas på F 7 Såtenäs.

Väl hemma i Sverige fortsatte utbildningen på Såtenäs med stöd av de fyra Lockheedinstruktörerna såväl på marken som i luften och i slutet av 1965 fattades beslutet att köpa in flygplan 4039, som då blev Tp 84 med flygvapennummer 84001.

Det var den korta historien om hur C-130 Hercules kom till Sverige. Övriga flygplan levererades 1969, 1975 och 1981. Systemet är som bekant i allra högsta grad fortfarande aktivt. För några veckor sedan var man i Mali och stöttade etableringen av den svenska styrkan där och snart ska man dit igen. C-130, eller Tp 84 som vi kallar den har allsedan den 4 mars 1965 varit en riktig arbetshäst och deltagit i både humanitära och militära insatser världen över.

Henrik Gebhardt
informationschef, F 7

13
Feb

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte LSS och Uppsala garnison

Anmäl Av:
i Luftstridsskolan, Uppsala
Försvarsminister Peter Hultqvist byte sköld med C LSS överste Anders Persson

Försvarsminister Peter Hultqvist bytte sköld med C LSS överste Anders Persson

Peter Hultqvist genomförde ett förbandsbesök på Uppsala garnison under fredagen den 13 februari.

Försvarsministern fick inledningsvis en övergripande genomgång om Luftstridsskolans uppgifter och organisation av chefen för Luftstridsskolan.
Därefter följde en föredragning om utvecklingen inom flygstridskrafterna av överstelöjtnant Mikael Herre från Utv Luft.
Efter det presenterades insatsförbandet Strilbataljonen. Bataljonchefen, överstelöjtnant Magnus Tillby beskrev först sitt förbands historia där man varit ständigt insatt dygnet runt sedan 1952. Detta med anledning av dåtidens ökade spänning i Östersjön och nedskjutningen av DC 3:an och Catalinan.
Med förändringen av läget i vår omvärld läggs åter fokus på nyttan av att ha en hög förmåga att kontrollera svenskt territorium med angränsande delar.

Dialogen efter föredragningarna fokuserades sedan på vilka utmaningar LSS och flygstridskrafterna står inför i ett framtida tidsperspektiv.

– Om ni skulle önska en prioritering i den kommande inriktningspropositionen från ert perspektiv, vad skulle det då vara, frågade Peter Hultqvist.

Svaret innehöll flera saker men det som sågs som särskilt viktigt var att prioritera utvecklingen av flygbasorganisationen samt att tidigt kunna få förvarning bland annat genom vårt flygande radarspaningssystem, ASC 890.

Medföljande i försvarsministers delegation fanns förutom hans adjutant hans pressekreterare, en tjänsteman som är politisk sakkunnig, en handläggare flyg inom enheten för militär förmåga och insatser och en tjänsteman från enheten för samordning av försvarsunderrättelse frågor.

Vid den efterföljande lunchen lämnade C LSS över delegationen till överste Anders Stenström som är chef för FM UndSäkC, där besöket fortsatte under eftermiddagen.

Försvarsministern var väldigt nöjd med dagens program och han tog med sig en hel del nyttig information tillbaka till sitt departement.

Mats Gyllander
Informationschef

11
Feb

Tyngdlyftare i Försvarsmakten….fast lite längre bort!

Anmäl Av:
i C-17, Flygvapnet/luft, Pilot, Transport
Taggar: , , , ,

Flygvapenbloggen är inte primärt till för Försvarsmaktens egen personal och även om denna rekrytering vänder sig till redan befintlig personal så är att jobba med transportflygplanet C-17 en möjlig framtid för er flygintresserade ungdomar.

SAC 3 - En av Heavy Airlift Wings tre Boeing C-17 Globemaster III

SAC 3 – En av Heavy Airlift Wings tre Boeing C-17 Globemaster III

Ett antal medarbetare på 71. Transportflygdivisionen har flugit och flyger just nu detta flygplan i Ungern. F7/TSFE har under många år haft medarbetare som tjänstgjort i denna verksamhet. Direkt efter flygskolan eller officershögskolan så kan detta vara er arbetsplats. På Försvarsmaktens hemsida ”rekrytering – lediga jobb” kan ni hitta mer information.

”Heavy Airlift Wing (HAW) är en multionationell flottilj baserad I Pápa, Ungern, vars verksamhet är ett samarbete mellan tolv nationer. Tillsammans har man köpt och bemannar tre Boeing C-17 Globemaster III och opererar dem gemensamt världen över i ett 30-årigt åtagande.

Sverige har varit verksamma på plats sedan 2008 och vi har idag drygt 20 anställda i HAW och en i SWE National Support Element (NSE). Tillsammans med medföljande familjer består kontingenten av ca 65 personer varav ca 15 skolbarn.   Mer information om Heavy Airlift Wing och Pápa finns på www.heavyairliftwing.org