18
Jun

Att bygga ett krigsförband

Anmäl kommentar Av:
i Uncategorized

Telekrigsbataljonen har sedan 2006 haft personal insatt i Afghanistan och sedan 2011 roterar endast kontinuerligt anställd personal. Förbandet är just nu inne i en fas där fokus flyttas från pågående insats till försvaret av Sverige. Samtidigt som bataljonen skall återta sin nationella förmåga fortsätter utbildning och träning av vårt bidrag till ISAF. En utbildning som till största delen bedrivs av bataljonen själv på grund av de specifika arbetsuppgifter som åligger oss.  Detta sker i oförminskad omfattning intill dess att annat sägs vilket kan vara en utmaning då vissa personalkategorier genomfört upprepade insatser. Att fokus flyttas har inte att göra med att insatsen lider mot sitt slut. Planering för en fortsättning sker intill det att en order om ett tillbakadragande kommer.

Flytten av fokus har mer att göra med att förbandet nu börjar nå en personalvolym där ett delat fokus är möjligt, insats och krigsförband kan existera parallellt. Att förbanden inte är exakt identiska beror på att alla förband optimeras mot sin uppgift vilket gör att skillnader kommer finnas på lägre nivå. Sammanfattningsvis innebär det att samma materiel och personal kan nyttjas men att organisation och metod till del kommer skilja.

För telekrigsbataljonen innebär därför flytten av fokus att förbandet måste återta vissa förmågor som fanns under nittiotalet. Förändringen – som ännu är i sin linda – har emottagits positivt av personalen. Förbandet står dock inför stora utmaningar.  I dagsläget saknas förrådsutrymmen, kontorsutrymmen och till stor del generell materiel såsom mörkerhjälpmedel och gruppradio. 

Tidigare rekrytering har genomförts helt ur ”magasinet” med insats i Afghanistan som fokus. Under hösten 2012 genomför förbandet sin första GMU parallellt med en rekrytering ur ”magasinet” med fokus på försvaret av Sverige.

För att säkra personaltillväxten så behöver förbandet hjälp med att möta ovanstående utmaningar. Försvarsmaktens förmåga och därmed även Telekrigsbataljonens förmåga att attrahera och motivera personal vilar till stor del på förmågan att producera trovärdiga krigsförband. Insatsen i Afghanistan har lärt organisationen, men även soldaten, vad som krävs i form av utrustning och förutsättningar att klara en väpnad konflikt.

Vi ser fram emot att bli ett krigsförband, igen.

Major Christer Bohlin
Telekrigbataljon


Kommentera